Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Úvod do štúdia na vysokej škole - skriptá

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45955
Posledná úprava
22.06.2015
Zobrazené
2 282 x
Autor:
igor6669
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Úspešné ukončenie stredoškolského štúdia a prijímacie pohovory na vysokú školu potvrdzujú, že prijatí študenti majú predpoklady na dosiahnutie vysokoškolského vzdelania. Napriek tomu každoročne naša, ale aj fakulty ostatných univerzít zaznamenávajú najväčší úbytok študentov práve z prvých ročníkov prvého stupňa štúdia. Viacročné skúsenosti a prieskumy ukazujú, že mnohí študenti sa ťažšie adaptujú na vysokoškolský systém štúdia, pretože nemajú dostatok informácií o vysokoškolskom štúdiu a tak sa nevedia dostatočne rýchlo vyrovnať s novým prostredím a požiadavkami.

V snahe pomôcť našim novým študentom je zaradený do študijných plánov prvých ročníkov prvého stupňa bakalárskeho štúdia na Fakulte špeciálnej techniky predmet „Úvod do štúdia na vysokej škole“. Tento cieľ sleduje i táto študijná literatúra, v ktorej sú uvedené potrebné informácie o Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne a predovšetkým o Fakulte špeciálnej techniky, o systéme štúdia, študijných odboroch a programoch akreditovaných na Fakulte špeciálnej techniky. Zároveň obsahuje potrebné najnutnejšie informácie, ktoré pomôžu študentom prispôsobiť sa vysokoškolským podmienkam a štúdiu na fakulte, ako nepodliehať rôznym nástrahám v podobe ničivej drogovej a inej závislosti a práve naopak, prehlbovať svoj pozitívny vzťah k prírode a celkovému životnému prostrediu. Tiež poskytuje informácie o vedeckej výchove, študentskej vedeckej a odbornej činnosti, záujmovej činnosti, ale aj o akademickej čestnosti a nečestnosti.
Naša fakulta nielen poskytuje, ale aj vyžaduje od našich študentov takú úroveň morálky, kultúry a spoločenského správania či už na pôde Fakulty špeciálnej techniky, univerzity, internátoch, ale aj mimo nich, ktorá je hodná s univerzitným vzdelaním.
Pevne verím, že táto študijná literatúra sa stane dobrým pomocníkom a sprievodcom za poznaním všetkým novým študentom Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. . Na tejto ceste Vám prajem veľa úspechov.

Kľúčové slová:

Akademická samospráva

adaptácia na vysokoškolské štúdium

morálka

správanie

environmentálna výchova

biologická bezpečnosťObsah:
 • ÚVOD -6-
  1 Základná informácia o TnUAD v Trenčíne a FŠT -7-
  1.1 Z histórie rozvoja školstva na území mesta Trenčína -7-
  1.2 Vznik Trenčianskej univerzity v Trenčíne -8-
  1.3 Profil Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne -11-
  1.4 Vznik, rozvoj a charakteristika Fakulty špeciálnej techniky -13-
  2 Akademická samospráva, akademická obec a akademické orgány -16-
  2.1 Akademická samospráva, akademická obec a akademické orgány TnUAD -16-
  2.2 Akademická samospráva, akademická obec a akademické orgány FŠT -18-
  3 Akademické vedecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti -20-
  4 Systém štúdia na Fakulte špeciálnej techniky -21-
  4.1 Charakteristika vzdelávacieho procesu FŠT -21-
  4.2 Priebeh riadneho štúdia a postup študenta v štúdiu -24-
  4.3 Nadväznosť predmetov a podmienky absolvovania -25-
  4.4 Štúdium podľa individuálneho študijného plánu -26-
  4.5 Prerušenie štúdia -27-
  4.6 Akreditované študijné programy na FŠT a ich charakteristika -27-
  5 Adaptácia na vysokoškolské štúdium a negatívne pôsobenie škodlivých závislostí -34-
  5.1 Adaptácia študentov na vysokoškolské štúdium -34-
  5.2 Protidrogová, protialkoholická a protifajčiarska výchova -38-
  5.3 Opatrenia dekana Fakulty špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne k boju proti
  Prejavom extrémizmu, drogám a užívaniu psychotropných a psychoaktívnych
  látok škodlivých závislostí -42-
  6 Psychologické aspekty úspešného vysokoškolského štúdia -43-
  6.1 Úloha osobnosti v štúdiu -44-
  6.2 Úloha psychických procesov v štúdiu -45-
  6.3 Úvod do psychológie učenia -47-
  6.4 Kompetencie študenta k štúdiu -48-
  6.5 Organizácia a psychohygiena samoštúdia -49-
  7 Morálka, správanie a akademická čestnosť -51-
  7.1 Morálka a spoločenské správanie -51-
  7.2 Kultúra správania študenta FŠT TnUAD -53-
  7.3 Akademické práva a slobody. Akademická čestnosť a nečestnosť -56-
  8 Vedecká činnosť študentov a vedecká výchova -60-
  8.1 Vedecká činnosť študentov -60-
  8.2 Vedecká výchova -62-
  9 Úvod do environmentálnej výchovy -62-
  9.1 Základné pojmy -62-
  9.2 Zásady environmentálnej výchovy SR -66-
  9.3 Potreba environmentálnej výchovy v podmienkach vysokej školy -67-
  10 Biologická bezpečnosť a súvisiace aspekty -69-
  10.1 Definícia biologickej bezpečnosti -69-
  10.2 Vzťah prostredia a organizmov -70-
  10.3 Genetické inžinierstvo -72-
  11 Možnosti využitia študovne, čitárne a knižničnej služby -75-
  12 Informačné technológie a vybavenie výpočtovou technikou -76-
  13 Možnosti a spôsoby štúdia v zahraničí. Bilaterálne dohody -77-
  13.1 Štúdium v zahraničí -77-
  13.2 Program SOCRATES - ERASMUS -78-
  ŠTUDENTSKÁ HYMNA „Gaudeamus Igitur“ (text piesne) -79-
  POUŽITÁ LITERATÚRA -80-

Zdroje:
 • Kol. autorov: Tak sme začínali 1997-2002 - TnUAD v Trenčíne. TnUAD. Trenčín, 2002. ISBN 80-88914-55-8
 • Kol. autorov: ALMANACH 2007 - 10. výročie FŠT TnUAD so sídlom v Trenčíne. TnUAD. Trenčín, 2007
 • Študijný poriadok Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne č. 1-009-01. TnUAD. Trenčín, 2008
 • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bratislava, 2002
 • ELIÁŠ, J., LIPTÁK, P.: Smernica pre organizovanie a vykonanie študentskej vedeckej a odbornej činnosti na FŠT TnUAD v Trenčíne. FŠT TnUAD. Trenčín, 2009
 • Disciplinárny poriadok pre študentov TnUAD v Trenčíne. TnUAD. Trenčín, 2008
 • ELIÁŠ, J.: Smernica pre organizovanie a vykonanie doktorandského štúdia na FŠT TnUAD v Trenčíne v študijnom odbore 5.2.7. strojárske technológie a materiály. FŠT TnUAD. Trenčín, 2009
 • ROHAĽOVÁ, E. a kol.: Úvod do vysokoškolského štúdia. SPU v Nitre - 3. prepracované vydanie. SPU. Nitra, 2005. ISBN 80-8069-541-5
 • ELIÁŠ, J. a kol.: Informácia o štúdiu na FŠT v akad. roku 2010/2011. FŠT TnUAD. Trenčín, 2010. ISBN 978-80-8075-458-7
 • Opatrenia dekana FŠT TnUAD v Trenčíne k boju proti extrémizmu, drogám a užívaniu psychotropných a psychoaktívnych látok. FŠT TnUAD. Trenčín, 2007