Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Sociológia zdravia a choroby

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2944
Posledná úprava
24.03.2017
Zobrazené
11 079 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ešte pred pár rokmi, v štádiu budovania socialistickej spoločnosti, bolo do neba volajúcou drzosťou povedať, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti je poskytovanie služby v priestore trhu.
Zákony definujú zdravotnú starostlivosť a umožňujú jej predaj a kúpu. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je predávanie služby, síce špeciálnej, zvláštnej, vyžadujúcej vzdelaného a vzdelávajúceho sa poskytovateľa, humánneho a empatického človeka. Predávanie práce sa uskutočňuje v podmienkach konkrétnej spoločnosti a kultúry.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti funguje v systéme, kde od každej čiastočky systému závisí kvalita produktu činnosti systému - zdravie a choroba populácie.
Rada by som na prvých riadkoch tejto učebnice spomenula dve osobnosti, ktoré i v onom čase umožnili na poli vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave, využívanie sociologického inštrumentária a sociologickej optiky.
PhDr. Jolana Jančovičová, CSc., filozofka a sociologička, vedúca Kabinetu sociológie, v pravom slova zmysle sociologická manažérka, vedela v tom čase spolupracovať s ľuďmi s otvorenými hlavami a obmedzenými možnosťami.
Druhou významnou osobnosťou bol Prof. MUDr. Emil Makovický, CSc. Múdry človek, chápajúca, spravodlivá, diplomatická duša, sociálny lekár, ktorý v čase totálnej nadradenosti medicínskeho názoru pripustil a podporoval optiku „nebezpečnej“, zaznávanej spoločenskej vedy - sociológie.

Kľúčové slová:

sociológia

sociologické pojmy

moc

autorita

zdravie

choroba

humanitná rada

sociálny javObsah:
 • Obsah
  1 Úvod do sociológie 9
  1.1 Vymedzenie predmetu sociológie 9
  1.2 História definovania predmetu vedy o spoločnosti 9
  1.3 Najvýznamnejšie smery súčasnej sociológie 11
  1.4 Odlišnosť prístupu sociológie od iných vedných disciplín 12
  1.5 Špecifiká sociologického prístupu k skúmaniu spoločnosti 13
  1.6 Systém rozdelenia sociologickej vedy na všeobecnú a špeciálnu 14
  1.7 Sociologická analýza sociálneho javu, týkajúceho sa zdravia a choroby 15
  1.8 Charakteristika špeciálnej sociologickej disciplíny, zameranej na zdravie a chorobu 16
  1.9 Všeobecné a špeciálne úlohy sociológie zdravia 17
  2 Slovník vybratých sociologických pojmov 18
  2.1 Socializácia 18
  2.2 Sociálny status 19
  2.3 Sociálna rola 19
  2.4 Deviácia 20
  2.5 Sociálna kontrola 21
  2.6 Sociálna skupina 22
  2.6.1 Druhy sociálnych skupín 22
  2.6.2 Rodina 23
  2.6.3 Komunita 24
  2.6.3.1 Komunity tradičnej a modernej spoločnosti 25
  2.6.4 Pospolitosť 26
  2.6.5 Spoločnosť 26
  2.7 Sociálna štruktúra 26
  2.8 Moc a autorita 26
  3 Slovník vybratých pojmov súvisacich so zdravím a chorobou z oblasti verejného zdravotníctva 28
  3.1 Zdravie 28
  3.2 Ochrana zdravia 28
  3.3 Životné podmienky 28
  3.4 Pracovné podmienky 29
  3.5 Zdravé životné a pracovné podmienky 29
  3.6 Spôsob života 29
  3.7 Zdraviu škodlivé faktory životného a pracovného prostredia 30
  3.8 Prevencia 30
  3.9 Zdravotná starostlivosť 31
  3.10 Zdravotná politika 31
  3.11 Kvalita života 32
  3.12 Podpora zdravia (health promotion) 32
  3.13 Väzby sociálnej štruktúry a zdravia 33
  3.14 Verejné zdravotníctvo 34
  3.15 Národný program podpory zdravia 34
  3.16 „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ 35
  3.17 Ciele 2. skupiny „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ 36
  3.18 „21 cieľov pre 21. storočie“ 37
  4 Sociologické charakteristiky niektorých sociálnych javov týkajúcich sa zdravia a choroby 40
  4.1 Hodnotenie kvality života 40
  4.1.1 Meranie kvality života v medicíne 43
  4.1.2 Faktory životného štýlu a socioekonomického statusu vo vzťahu ku zdraviu a chorobe 45
  4.2 Sociologické charakteristiky zdravia a choroby 48
  4.2.1 Sociologické charakteristiky zdravia 48
  4.2.1.1 Typologizácia definícií zdravia 48
  4.2.1.2 Definovanie zdravia pomocou modelov 50
  4.2.2 Sociologické charakteristiky choroby 52
  4.2.3 Správanie sa v zdraví a chorobe 54
  4.2.4 Postoj ku zdraviu a jeho ovplyvňovanie metodikami verejného zdravotníctva 55
  4.3 Sociálna rola pacienta 61
  4.4 Komunikácia pacienta a pracovníka v zdravotníctve 62
  4.5 Dodržiavanie liečebného režimu pacienta -compliance 64
  4.6 Svojpomocné skupiny 68
  4.6.1 Terminológia svojpomocných skupín 68
  4.6.2 Charakteristiky a ciele svojpomocných skupín 69
  4.6.3 Funkcie svojpomocných skupín, ktoré prinášajú úžitok pacientom 70
  4.6.4 Funkcie svojpomocných skupín, ktoré prinášajú úžitok lekárom 71
  4.6.5 Potreby svojpomocných skupín 72
  4.6.6 Príklady svojpomocných skupín podľa druhu ochorenia alebo postihnutia 73
  4.6.7 Slovenská humanitná rada 78
  4.6.8 Etický kódex dobrovoľníkov Slovenskej humanitnej rady 78
  4.6.9 Zoznam organizácií Slovenskej humanitnej rady 81
  4.7 Pracovníci v zdravotníctve a niektoré ich charakteristiky 85
  5 Sociologický výskum 91
  5.1 Skúmanie sociálneho javu 91
  5.2 Typy sociologických výskumov 92
  5.3 Definícia sociologického výskumu 94
  5.4 Rozdelenie empirických sociologických výskumných metód 95
  5.4.1 Exploratívne - zisťovacie metódy 95
  5.4.1.1 Otázka a jej druhy 97
  5.4.1.2 Kompetencia respondenta 99
  5.4.1.3 Úvodný text 100
  5.4.1.4 Rozhovor 101
  5.4.1.5 Dotazník 103
  5.4.1.6 Porovnanie niektorých vlastností rozhovoru a dotazníka 104
  5.4.2 Observačné - pozorovacie metódy 104
  5.5 Hodnotenie metodologickej správnosti sociologického výskumu 106
  Literatúra

Zdroje:
 • BÁRTLOVÁ, S. : Sociologie medicíny a zdravotníctví. Národní centrum ošetřovateltví a nelékařských zdravotnických oború v Brňe. Brno, 2003. ISBN 80-7013-391-0
 • BERGER, P.L.: Pozvání do sociologie. Praha : SSR FMO, 1990
 • BRUKKEROVÁ, D.: Realizácia profesionálnej roly sestry. Slovenský zdravotník, l995, č.4.s.5.
 • BRUKKEROVÁ, D.: Výučba zdravotníckej sociológie na ILF. Sociológia 22, l990, č. 2, s. 221-225.
 • BRUKKEROVÁ, D., MATULNÍK, J.: Koncepcia špeciálnej prípravy sociológov na prácu v zdravotníctve. In: MATULNÍK, J., IMRICHOVIČOVÁ, M., BRUKKEROVÁ, D. : Súčasné trendy v sociológii zdravia a choroby. SSS SAV, l999, s. 97-99. ISBN 8088774-65-9
 • BRUKKEROVÁ, D. - MATULNÍK, J.: Koncepcia špeciálnej prípravy na prácu v zdravotníctve. In: Súčasné trendy v sociológii zdravia a choroby (Zborník). Bratislava: SSS SAV, 1999, 99s. ISBN 80-88774-65-9
 • CORNFORTH, CH., LLEWELLYN, N., PRESTON, D. et al.: Práca v skupinách a tímoch, Bratislava: Nadácia City University, 2003, s. 78, ISBN 80-89045-55-3
 • ČIŽNÁR, I., ŠULCOVÁ, M., EGNEROVÁ, A., RUSNÁKOVÁ, V. : Stručný anglicko-slovenský slovník verejného zdravotníctva. Bratislava, 2004.SZU, Herba s.r.o. ISBN 80-89171-07-9
 • FARKAŠOVÁ, D. a kol. : Výskum v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2002, 88 s. ISBN 80-8063-111-5
 • GAJDOŠÍK, J., BRUKKEROVÁ, D.: Projekt zisťovania údajov o spokojnosti lekárov s výkonom povolania. Medicínsky Monitor, 2003, č. 3, s. 21-22.
 • HEGYI, L., TAKÁČOVÁ, Z., BRUKKEROVÁ, D. : Vybrané kapitoly z pedagogiky a komunikácie pre verejné zdravotníctvo. Bratislava, 2004. SZU, Herba s.r.o. 105 s. ISBN 80-89171-21-4
 • HOLČÍK, ŽÁČEK, A. KOUPILOVÁ, I.: Sociální lékařství. Brno, LF MU, 1998, 137 s. ISBN 80-210-1907-7
 • ILLSLEY, E.: Professional or Public Health? Sociology in Health and Medicine. London : The Nuffield provincial hospital trust, 184s.
 • JANDOUREK, J. : Sociologický slovník. Praha: Portál, 2007, 288 s. ISBN 80-7178 535-0
 • KATRIAK, M. : Metódy a techniky sociologického výskumu. Bratislava: Veda, 1975, 278. s.
 • KHELEROVÁ, V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada, 1995, s. 141, ISBN 80-7169-223-9
 • KOŠTA, J.: Sociológia. Bratislava : Ekonóm, 1996
 • KOŠTA, J. : Úvod do sociológie. Bratislava: EU, 1993, 111 s. ISBN 80-225-0509-9
 • MATULNÍK, J., BRUKKEROVÁ, D. : Výučba sociológie v príprave odborníkov pre verejné zdravotníctvo. In: Búzik, B., Matulník, J. : Sociológia na stredných a vysokých školách. Bratislava, SSS pri SAV, 2000, s. 56-60.
 • MATULNÍK, J., IMRICHOVIČOVÁ, M., BRUKKEROVÁ, D. : Súčasné trendy v sociológii zdravia a choroby. SSS SAV, l999, 99 s. ISBN 8088774-65-9
 • NETTLETON, S.: Sociology of Health and Illness. London : Blackwell, 1994, 258s.
 • POLONSKÝ, D.: Tím. Sociologické a psychologické znaky a vzťahy. Banská Bystrica: UMB, 2002 , s. 84, ISBN 80-8055-713-6
 • SIEGRIST, J.: Lehrbuch der Medizinischen Soziologie. Munchen-Berlin-Wien : Urban und Schwarzenberg, 1974
 • Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Praha : SLON. 1991, 115s.
 • Sociológia, 22, 1990, č.2, s.113-232 (monotematické číslo venované sociológii zdravia a choroby)
 • SOPÓCI, J. - BÚZIK, B. : Základy sociológie. Bratislava: SPN, 2003, 144 s. ISBN 80-08-042- 2
 • SURYNEK, A. - KOMÁRKOVÁ, R. - KAŠPAROVÁ, E.: Základy sociologického výskumu. Praha: Press, 2001. ISBN 80-7261-038-4
 • SZARKOVÁ, M. et al. : Komunikácia v manažmente. Bratislava: Ekonóm, 2002, s. 197, ISBN 80-225-1585-X
 • TONES, B. K. : Changing theory and practice: trends in methods, strategies and settings in health educatoin. Health Education Journal, 52, (3), 126-139 p.
 • Veľký sociologický slovník. Praha : Karolinum, 1996