Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Psychológia a reklama

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
4,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4015
Posledná úprava
20.05.2017
Zobrazené
5 020 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Niektorí ľudia sa stavajú k reklame s odstupom až negatívne. Iní. naopak, jej pripisujú pozitívne Črty so zreteľom na socializáciu jednotlivca, vnímajú ju ako zdroj informácii, ktorý príjemcovi pomáha orientovať sa na trhu. Domnievame sa. že v akomkoľvek smere extrémne názory neriešia problém postavenia reklamy v spoločnosti. Mediálna reklama, ktorá sa spája s masovým rozšírením tlače, rozhlasu a televízie, prekonala od za čiatku svojej existencie niekoľko etáp. Postupne prechádzala od ponuky výrobkov k ponuke osvety, ideálov, životného štýlu a ľudských túžob. V pnej etape reklama plnila najmä oznamovaciu funkciu - jednoducho informovala zákazníkov, že na trhu je nový výrobok.
Pre druhú etapu je charakteristický prudký nárast výroby a s tým spojený konkurenčný boj medzi výrobkami. Pre spotrebiteľa to už nebol len
zoznam o existencii výrobku, ale hľadanie argumentov, prečo práve ponú kaný výrobok je najlepší. Tretiu etapu môžeme označiť ako hľadanie nových foriem sprostred kovania oznamov. Od pôvodných plagátov a riadkovej inzercie reklamná výpoveď prechádza do novej podoby - obraz a text sa účinne spájajú a vznikajú nové mediálne formy šírenia výpovedí. Štvrtú etapu charakterizuje zaujatie tvorivosťou, hľadaním stále nov- ších a originálnejších nápadov, ktoré sa vzďaľujú od pôvodného poslania informovať o výrobkoch a stávajú sa svojbytnými výpoveďami.
V tejto etape má špecifické postavenie typ reklamy, zatiaľ neprekona- ný, prinášajúci čosi nezvyčajné - zničený svet. Oproti predchádzajúcim etapám, v ktorých reklama stavia na zdravom, hygienickom, okúzľujúcom svete, je tu naraz zobrazenie problémov tejto doby - ekologické katastrofy, nebezpečné vírusy atď. Reklama sa z národnej meni na nadnárodnú.

Kľúčové slová:

reklama

psychológia reklamy

trh

pamäťové testy

laboratorné výskumyObsah:
 • Úvod -7-
  Čo má spoločne psychológia s reklamou -9-
  Psychológia ako veda -9-
  Psychológia trhu 11
  Psychológia reklamy -12-
  Reklama -12-
  Predmet psychológie reklamy -14-
  Čo môžeme očakávať od psychológie reklamy -16-
  Metódy psychológie reklamy -19-
  Zhrnutie -21-
  Komu je reklama určení -23-
  Príjemca - cieľová skupina - spotrebiteľ -23-
  Príjemca -23-
  Cieľová skupina -25-
  Spotrebiteľ -25-
  Špecifická cieľová skupina - deti a mládež -27-
  Správanie objektu reklamy -36-
  Objekt reklamy v zrkadle reklamných a sociálnych vplyvov -38-
  Reklamné vplyvy -39-
  Sociálne vplyvy -45-
  Zhrnutie -56-
  ...
  ...
  ...
  Ako posudzovať pôsobenie reklamy -183-
  Čo je účinnosť -183-
  Druhy výskumov -185-
  Kvantitatívny a kvalitatívny výskum -187-
  Psychologické metódy výskumu účinnosti reklamy -188-
  Testovanie tlačovej reklamy a billboardov -189-
  Laboratórne výskumy -189-
  Škálovacie postupy -191-
  Asociačné postupy -196-
  Obsahová analýza -197-
  Pamäťové testy -200-
  Komplexný psychologický postup testovania inzerátov -202-
  Testovanie rozhlasových a televíznych spotov -204-
  Laboratórne výskumy -205-
  Priame hodnotenie rozhlasových a televíznych spotov -207-
  Následné hodnotiace testy -213-
  Psychologická explorácia a focus group -214-
  Komplexný psychologický postup testovania
  rozhlasových a televíznych spotov -216-
  Prípadová štúdia -220-
  Zhrnutie -225-
  Summary -227-
  Register -229-
  Literatúra -233-

Zdroje:
 • Babitzová, E.: Prvý rozsiahly prieskum spotrebiteľského správania na Slovensku - TGI 97. Trend 1997, č. 26, sekcia C, s. 8.
 • Balcar, K.: Úvod do studia psychológie osobnosti. Praha, SPN 1983.
 • Bárta, V.: Výzkum trhu. Praha, Merkúr 1981.
 • Bárta, V. a kol.: Výzkum trhu a spotreby. Praha, Merkúr 1983.
 • Bárta, V.: Propagace. Praha, VŠE 1993.
 • Bartko, J.: Farba a jej použitie. Bratislava, SPN 1980.
 • Bártová, H. - Bárta, V.: Marketingový výzkum trhu. Praha, Economía. knižnice HN 1991.
 • Bergler, R.: Konsumenten-Typologie. Bern. Verlag Hansen und Hansen 1968.
 • Bettman, J. R.: An information processing theory of consumer choice. London, Addison Wesley 1979.
 • Bierach, A. J.: Čo prezrádzajú tváre. Šamorin, FONTANA Kiadó 1992.
 • Bovée, C. L. - Arens, W. F: Contemporary Advertising. Homewood, Illinois, Irwin, 1983.
 • Brannan, T: Jak se delá účinná reklama. Praha. Management Press 1996.
 • Brečka, S. - Brečková, D. - Hradiská, E.: Recipient ako faktor účinnosti masovej komunikácie. Bratislava, NŠÚ 1984.
 • Britt, S. H.: Consumer behavior in theory and in action. New York, John Wiley 1964.
 • Bricháček, V: Úvod do psychologického škáloväní. Bratislava. Psychodiagnostické a didaktické testy 1978.
 • Brožíková, I.: Dobrodmžství farby. Praha, SPN 1983.
 • Burnett, J. J.: Promotion Management. St. Paul MN West Publishing 1988.
 • Brummett, B. S. - Putnam. L. L. - Crablľ, R E.: Principles of Human Communication. Dubuque, Iowa, Hunt Publishing Company 1984.
 • Coon, D.: Essentials of Psychology. New York, West Publishing Company 1984.
 • ...
 • ...
 • ...