Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Podnikové financie - kompletné poznámky z prednášok

«»
Prípona
.docx
Typ
skriptá
Stiahnuté
38 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39376
Posledná úprava
26.01.2012
Zobrazené
1 325 x
Autor:
ebartokova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kompletné poznámky z prednášok z predmetu Podnikové financie, ktoré boli aj na skúške.

Základné kategórie, ktoré sa využívajú pri finančnom riadení podniku:
1. výsledok hospodárenia (zisk, strata): ovplyvňuje ju: množstvo vyrobenej produkcie, štruktúra vyrobenej produkcie, náklady na kus, cena za kus

2. cash flow (peňažný tok, prúd): môže byť:
- brutto - sú všetky peňažné príjmy a výdavky podniku za isté obdobie, spravidla za rok
- netto - je pozitívne saldo bežných peňažných príjmov a výdavkov, do ktorých nie sú zahrnuté výdavky investičného charakteru
Poznáme dva spôsoby výpočty peňažného toku:
- priamy -vypočítame tak, keď všetky položky rozdelíme na príjmy a výdavky a urobíme ich rozdiel, pričom abstrahujeme od zisku a odpisov, ktoré nám neovplyvňujú výšku peňažného toku
-nepriamy -vychádza zo zisku a odpisov (zisk +odpisy)- zmena stavu zásob, pohľadávok a krátkodobých záväzkov.

3. úrok, úroková miera: 
-úrok - sú zahrnuté viaceré komponenty: je to čistý (netto) úrok, ktorý je základnou zložkou úrokovej miery zabezpečujúcou rovnováhu medzi dopytom po peniazoch a ich ponukou. Výška a u tohto čistého úroku odráža finančnú situáciu na finančnom trhu, úhrada nákladov spojených s poskytnutím úveru a jeho správou, je to odmena veriteľa za znášanie rizika, inflačná prémia, miera zdanenia úrokového výnosu
...

Kľúčové slová:

podnik

dividenda

odpisy

úvery

rezervné fondy

lízing

obligácia

infláciaObsah:
 • Základné kategórie, ktoré sa využívajú pri finančnom riadení podniku
  Ciele podniku
  Vklady vlastníkov
  Financovanie prostredníctvom rizikového kapitálu
  Emisia akcií býva dvojaká
  Dividenda
  Rezervné fondy
  Odpisy
  Úver
  Preddavky
  Factoring
  Stredné a dlhodobé úvery
  Osobitné financovanie
  Finančná pomoc podniku
  Umiestnenie kapitálu do hmotného a nehmotného majetku
  Finančné investície podniku
  Riadenie obežného majetku podniku
  Finančné vzťahy podniku k zahraničiu
  Stanovenie hodnoty podniku
  Finančná analýza podniku- retrospektívna a predikčná
  Nefinančná analýza
  Finančné plánovanie podniku
  Metódy formy finančných plánov
  Finančné aspekty združovania podnikov
  Finančné riadenie podniku v krízovom manažmente
  Konkurz

Zdroje:
 • Prednáška