Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Medzinárodné právo súkromné - všeobecná časť

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10028
Posledná úprava
09.10.2018
Zobrazené
1 497 x
Autor:
sanci138
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1 Pojem medzinárodného práva súkromného

Medzinárodné právo súkromné je sú-bor právnych noriem, ktoré upravujú výlučne súkromnoprávne vzťahy (t.j. vzťahy práva občianskeho, obchodného, rodinného a pracovného) s medzinárodným prvkom, vrátane právnych noriem upravujúcich postup súdov a iných orgánov a účastníkov, prípadne i iných osôb a vzťahy medzi nimi vznikajúce v konaní o občianskoprávnych veciach, v ktorých je obsiahnutý medzinárodný prvok. Spoločenské vzťahy, ktoré v dôsledku úpravy uskutočnenej normami práva súkromného (občianskeho, obchodného, rodinného a pracovného), sú vzťahmi právnymi a väčšinou sa plne uskutočňujú vnútri určitého štátu.
Niektoré vzťahy súkromného práva sa líšia od väčšiny ostatných tým, že presahujú svojim významom oblasť určitého štátu, pretože v niektorom svojom prvku majú vzťah k zahraničiu a dostávajú sa tak do vzťahu k inému štátu. Ak uvedené vzťahy majú v niektorom svojom prvku vzťah k za-hraničiu, označujeme ich ako súkromnopráv-ne vzťahy (pomery) s medzinárodným alebo cudzím prvkom.
Právnu úpravu všetkých súkromnop-rávnych vzťahov s medzinárodným prvkom zaraďujeme do jedného právneho odvetvia - medzinárodné právo súkromné.
Zovšeobecnením jednotlivých kon-krétnych prípadov zistíme, že medzinárodný prvok v súkromnoprávnom vzťahu je daný vtedy, ak sa vzťah k zahraničiu týka:
• subjektu právneho vzťahu - účastník právneho vzťahu je cudzí štátny prísluš-ník, alebo má bydlisko v zahraničí, alebo právnická osoba, ktorá bola založená podľa cudzieho práva, alebo má sídlo v zahraniční.
• skutočnosti právne významnej pre vznik a existenciu právneho vzťahu - skutoč-nosť nastala alebo má nastať v zahraničí, môže ísť o právny úkon alebo inú udalosť alebo správanie účastníka, ktoré je predmetom právneho vzťahu
• predmetu právneho vzťahu - ide o ne-priamy predmet právneho vzťahu t.j. ve-ci, práva a nehmotné výsledky ľudskej činnosti, ktorých sa týka správanie účast-níkov právneho vzťahu, ak je tento pred-met umiestnený v cudzine
• právneho vzťahu, ktorý právne súvisí alebo je právne závislý (akcesorický) na inom právnom vzťahu, ak sa tento vzťah riadi cudzím právom.

Súkromnoprávne vzťahy s medziná-rodným prvkom možno rozlišovať podľa toho, či sa javia ako vzťahy s medzinárod-ným prvkom len orgánu daného štátu, ktorý ich posudzuje, alebo či sa javia ako také or-gánu ktoréhokoľvek štátu. Podľa toho rozli-šujeme:
• súkromnoprávne vzťahy s relatívnym medzinárodným prvkom alebo zahranič-né vnútroštátne vzťahy

Kľúčové slová:

medzinárodné právo súkromné

rozhodcovský súd

dokazovanie

hraničné určovatele

poistné zmluvy

obchodné zastúpenieObsah:
 • Kapitola I
  Kapitola II
  Kapitola III
  Kapitola IV
  Kapitola V
  Kapitola VI
  Kapitola VII
  Kapitola VIII
  Kapitola IX