Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Mediálne právo

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
197 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8749
Posledná úprava
19.04.2018
Zobrazené
2 866 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
16 / 2004 Z. z. Zákon o Slovenskej televízii
Tento zákon upravuje postavenie, poslanie, úlohy a činnosť Slovenskej televízie, jej orgánov a hospodárenie a financovanie Slovenskej televízie.
Postavenie Slovenskej televízie
» Slovenská televízia je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania;
» je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri.
Poslanie Slovenskej televízie
» Slovenská televízia je vysielateľom, ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania - poskytovanie programovej služby, ktorá je univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti, a ktorá rozvíja kultúrnu úroveň divákov, poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná najmä z verejných prostriedkov.
» Programovú službu Slovenskej televízie tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, umelecké, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, žánrovo rôznorodé programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré
• sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti obyvateľov Slovenskej republiky,
• poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov,
• rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov,
• utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti.

Kľúčové slová:

médiá

ľudská dôstojnosť

konanie

udelenie licencie

retransmisia

vysielanie

spravodajstvoObsah:
 • 16 / 2004 z. z. zákon o slovenskej televízii
  619 / 2003 z. z. zákon o slovenskom rozhlase
  308 / 2000 z. z. zákon o vysielaní a retransmisii
  Rada
  Základné práva a povinnosti vysielateľov a prevádzkovateľov retransmisie
  Ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, maloletých a právo na opravu
  Európske diela a nezávislá produkcia vo vysielaní televíznej programovej služby
  Prístup verejnosti k informáciám vo vysielaní televíznej programovej služby
  VYsielanie reklamy, telenákupu a sponzorovaných programov
  Pluralita informácií a priehľadnosť majetkových a personálnych vzťahov vo vysielaní
  Konanie o udelenie licencie
  Konanie o registráciu retransmisie
  Sankcie
  211 / 2000 z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
  Zákon 526 z 9. apríla 2008 o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon)
  147 / 2001 z. z. o reklame
  Mediálne právo a jeho charakteristika
  Právne aspekty vysielania na internete
  Právo duševného vlastníctva a mediálne právo