Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Controlling ako nástroj riadenia

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11902
Posledná úprava
09.07.2019
Zobrazené
787 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Genéza controllingu
Controlling sa objavil v ekonomickej teórii a praxi na konci minulého storočia v Spojených štátoch amerických. Je anglického pôvodu, odvodený od slovesa „to control“. Jeho preklad je problematický, pretože v slovníkoch nájdeme okolo päťdesiat jeho obsahových významov. Vysvetľuje sa v spojení „to have an airplane under control“, čo znamená „mať lietadlo pod kontrolou“. Miesto controllera ako prvý zaviedol priemyselný podnik General Electric Company ešte v roku 1892. Rozvinul sa pred druhou svetovou vojnou ako dôsledok svetovej hospodárskej krízy. Roku 1931 bol založený Controller´s Institute of America, ktorý bol v roku 1962 premenovaný na Financial Executive Institute. S rastúcim prílevom pobočiek amerických firiem do Európy sa controlling začal presadzovať aj v strednej Európe, no najmä v Spolkovej republike Nemecko.

Kľúčové slová:

controlling

controller

náklady

výnosy

manažérsky informačný systém

strategický controlling

operatívny controlling

outsourcing

štýly riadeniaObsah:
 • Genéza controllingu
  Teoretické vymedzenie controllingu
  Funkcie controllingu
  Oblasti úloh controllingu
  Špecializácia controllingu
  Vzťah manažérskeho účtovníctva a controllingu
  Komparácia controllera a manažéra
  Profil controllera
  Ousourcing v kontrollingu
  Postavenie controllingu v organizačnej štruktúre
  Predpoklady pre fungujúci controlling
  Voľba vhodného štýlu riadenia
  Vypracovanie zásad riadenia
  Controlling ako kybernetický systém
  Kapitán
  Lodivod
  Kormidelník
  Veslári
  Okolie
  Spätná väzba
  Strategický a operatívny controlling
  Rozdiel medzi strategickým a operatívnym controllingom
  Strategický controlling
  Operatívny controlling
  Náklady - základňa controllingu
  Všeobecné vymedzenie nákladov a výnosov
  Implementácia controllingu
  Controlling a manažérsky informačný systém
  Literatúra

Zdroje:
 • BUČEK, O. - DOLANIAYOVÁ, A. - KUDLOVÁ, K.: Kontroling. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline 2004
 • FIBÍROVÁ, J.: Repotring - moderná metóda hodnotenia výkonnosti vo vnútri firmy. Praha: Grada 2003. ISBN 80-247-0482-X
 • FOLTÍNOVÁ, A. - KALAFUTOVÁ, Ľ.: Vnútropodnikový controlling. Bratislava: Elita. ISBN 80-8044-054-9
 • FREIBERG, F.: Finančný controlling. Bratislava: Elita 1996. ISBN 80-8044-020-4
 • HORVÁTHOVÁ, J.: Uplatnenie controllingu v malých a stredných podnikoch. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 1994. Dizertačná práca
 • HORVÁTHOVÁ, J. - GALLO, P.: Manažment. Bratislava: Dominanta 1996.ISBN 80-967349- 03
 • CHODASOVÁ, A. a kol.: Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Bratislava: Edičné stredisko Ekonomická univerzita v Bratislave 1994. ISBN 80-225-0529-3
 • CHODASOVÁ, A. - BUJNOVÁ, D.: Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Bratislava: Ekonóm 2001. ISBN 80-225-1351-2
 • CHODASOVÁ, A.: Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Bratislava: Edičné stredisko Ekonomická univerzita v Bratislave 1993. ISBN 80-225-0453-X
 • KRÁL, B.: Manažerské účetvnictví. Praha: Management Press 2003. ISBN 80-7261-062-7
 • KRÁLOVIČ, J.: Finančné plánovanie podniku. Bratislava: Elita 1998. ISBN 80-85323-68-0 206
 • LUCEY, T.: Management Accouting. London: DP Publication 1992. ISBN 1870941802
 • MANN, R. - MAYER, E.: Controlling metoda úspěšného podnikaní. Praha: Lynx 1992. ISBN 80-85- 603-20-9
 • NESTERAK, J. - BOBÁKOVÁ, V.: Controlling: novodobý systém riadenia podniku. Bratislava: Ekonóm 2003. ISBN 80-225-1660-0
 • SYNEK, M. - KISLINGEROVÁ, Eva.: Základy controllingu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Prahe1994. ISBN 80-7079-832-7
 • ŠTUBŇOVÁ, Ľ.: Manažérske účtovníctvo pre audítorov. Bratislava: Súvaha 1995. ISBN 80- 88727-10-3
 • URUŽEK, Š.: Teória a prax manažmentu. Prešov: Manacon 1999. ISBN 80-85 668-80-7
 • VEBER, J. - SRPOVÁ, J. a kol.: Podnikaní malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing 2005. ISBN 80-247-1069-2
 • VOLLMUTH, J.: Controlling nový nástroj riadenia. Praha: 1990
 • KOTULIČ, R., NOSKOVÁ, J. Analýza ekonomickej životaschopnosti poľnohospodárskych subjektov v Nitrianskom kraji podľa právnej formy na základe kritérií určených Agentúrou SAPARD. In: Zborník č.36 z V. medzinárodnej vedeckej konferencie MLADÁ VEDA 2003, Zborník č.36, s.131-136. ISBN 80-89162-03-7.
 • SERINA, P. Manažerské řizení firmy na principech controllingu. In Moderní řizení, Praha. 2005, roč. 40, č. 3, s. 43 - 45, ISSN 0026-8720
 • ZÁMEČNÍK R. - RAJNOHA, R. Místo controllingu v projektově orientované organizaci. In Manažment priemyselných podnikov. Vedecký časopis Univerzity vedeckotechnickej spoločnosti, Zvolen. 2005, roč. 2, č. 1, s. 39 - 42, ISSN 1336-5592
 • ZRALÝ, M. Controlling a Business Intelligence. In Moderní řizení, Praha. 2003, roč. 38, č. 2, s. 33 - 35, ISSN 0026-8720
 • FLEK, M. Akcelerované řešení - Activity Based Costing. In Moderní řizení, Praha. 2000, roč. 36, č. 6, s. 34 - 38, ISSN 0026-8720
 • FIBÍROVÁ, J. Nákladové a manažerské účetnictví. In Moderní řizení, Praha.1999, roč. 34, č. 9, s. 36 - 40, ISSN 0026-8720
 • MIKOVCOVÁ, H. - PERGL, J. Controllingu v podnikové praxi. In Moderní řizení, Praha. 1998, roč. 33, č. 8, s. 48 - 53, ISSN 0026-8720
 • PŘIBYL, M. Controlling (Podpora vrcholového managementu). In Moderní řizení, Praha. 1997, roč. 32, č. 10, s. 64 - 67, ISSN 0026-8720
 • KYMLIČKA, P. - BRABEC, D. Controlling: nástroj efektivního řizení podniku. In Moderní řizení, Praha. 1996, roč. 31, č. 5, s. 37 - 40, ISSN 0026-8720
 • http://www.aero-journal.utc.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=31
 • http://www.scim.sk/show_clanok.asp?image_id=125
 • http://www.sas.com/offices/europe/slovakia/industry/controlling/index.html
 • http://actamont.tuke.sk/pdf/2000/n1/3augustinova.pdf
 • http://redilem.sjf.stuba.sk/tiles