Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Ako písať záverečné a kvalifikačné práce

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
40 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2405
Posledná úprava
02.12.2016
Zobrazené
14 196 x
Autor:
bleabygirl
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Príručka sa zaoberá spoločnými problémami, s ktorými sa autori stretávajú pri písaní záverečných bakalárskych, diplomových, seminárnych, ročníkových, dizertačných, špecializačných a iných podobných prác. Obsahuje odporúčania, ktoré sa dotýkajú organizácie práce a najdôležitejších krokov vedúcich k úspešnému koncu - kvalitnej písomnej práci. Ťažisko príručky je však v tých častiach, ktoré sa týkajú záverečnej úpravy niektorých písomných odborných a vedeckých prác. Príručka nerieši, čo písať ale „ako na to“ a „ako to urobiť“.

Písomné práce, o ktorých je reč, sú zväčša súčasťou procesu overovania vedomostí a zručností, ktoré autor získal v nejakej forme vzdelávania.

Nový vysokoškolský zákon 131/2002 z 21. februára 2002 o vysokých školách, ktorý začal platiť dňa 1. apríla 2002 zavádza termín záverečná práca. Tento termín označuje všetky práce, ktoré sú oficiálnou a povinnou súčasťou všetkých troch stupňov akreditovaného študijného programu vysokej školy. Záverečnou prácou bakalárskeho štúdia je bakalárska práca (Zákon 131, § 52). Záverečnou prácou magisterského štúdia je diplomová práca (Zákon 131, § 53). Absolventi študijných programov, ktorí získali titul "magister", môžu vykonať rigoróznu skúšku. Súčasťou rigoróznej skúšky je aj obhajoba rigoróznej práce (Zákon 131, § 53). Záverečnou prácou doktorandského štúdia je dizertačná práca (Zákon 131, § 53.). Záverečnou prácou špecializačného štúdia v medicíne je písomná špecializačná práca (Zákon 131, § 46). Je v záujme autorov, aby dôkladne poznali svoje práva a povinnosti zakotvené v príslušných zákonoch, vyhláškach a interných predpisoch vysokých škôl a vzdelávacích organizácií.

Naša príručka je určená autorom písomných prác počas štúdia na vysokých školách, ako aj autorom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu po skončení vysokých škôl. Odporúčania sa týkajú pravidiel, požiadaviek, pokynov a praktických rád na prípravu definitívneho exemplára písomnej práce, ktorý autor odovzdá zadávateľovi práce. Príručka môže však slúžiť aj ako pomôcka vysokoškolským učiteľom, školiteľom, vedúcim, konzultantom a oponentom rôznych písomných prác.

Kľúčové slová:

diplomová práca

bakalárska práca

seminárna práca

ročníková práca

príručka

habilitačná práca

dizertačná práca

citácie

bibliografické odkazyObsah:
 • 0 Predhovor 6
  1 Predhovor k tretiemu vydaniu 7
  2 Úvod 12
  3 Príprava písomnej práce 14
  3.1 Časový plán 18
  4 Úprava elektronickej písomnej práce 20
  4.1 Forma 20
  4.2 Znaky, písmo, jazyk 20
  4.3 Papier 21
  4.4 Okraje 21
  4.5 Formát a rozsah 22
  4.5.1 Formát 22
  4.5.2 Rozsah 22
  4.5.3 Riadkovanie a veľkosť písma 23
  4.6 Seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti 23
  4.7 Záverečné a špecializačné práce - rozsah 23
  4.8 Bakalárske, diplomové a rigorózne práce, dizertácie - rozsah 24
  4.9 Číslovanie častí, odstavcov, pododstavcov 28
  4.9.1 Číslovanie obrázkov v hlavnej časti 29
  4.9.2 Číslovanie v prílohách 30
  4.10 Číslovanie strán 32
  4.10.1 Číslovanie strán jednotlivých častí písomnej práce 32
  5 Hlavné časti práce 33
  5.1 Predná časť (prelimináriá) 35
  5.1.1 Obal 36
  5.1.2.Titulný list 39
  5.1.2.0 Čo má byť na titulnom liste? 39
  5.1.2.1 Názov a podnázov 42
  5.1.2.2 Súhrnný počet zväzkov a označenie daného zväzku 42
  5.1.2.3 Názov súboru zväzkov a počet zväzkov v súbore 42
  5.1.2.4 Úplné meno autora alebo autorov 42
  5.1.2.5 Názov a miesto inštitúcie 42
  5.1.2.6 Fakulta, katedra alebo organizácia 43
  5.1.2.7 Meno školiteľa 43
  5.1.2.8 Stupeň odbornej kvalifikácie 43
  5.1.2.9 Dátum predloženia a dátum obhajoby 43
  5.1.2.10 Miesto a dátum publikovania 43
  5.1.3 Errata 43
  5.1.4 Abstrakt 43
  5.1.4.1 Čo je abstrakt 44
  5.1.5 Predhovor 45
  5.1.5.1 Čestné vyhlásenie a školské dielo 45
  5.1.6 Obsah 46
  5.1.7 Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek 46
  5.1.8 Zoznam skratiek a symbolov 47
  5.1.9 Slovník termínov 47
  5.2 Jadro práce / hlavný text 48
  5.2.0 Všeobecné odporúčania. úvod. jadro. záver 48
  5.2.1 Úvod 48
  5.2.2 Jadro 48
  5.2.2.1 Citáty 48
  5.2.2.2 Parafrázy 49
  5.2.2.3 Výťahy 49
  5.2.2.4 Charakter písomnej práce z hľadiska pôvodnosti 49
  5.2.3 Obrazový materiál a symboly 50
  5.2.4 Ilustrácie 50
  5.2.5 Tabuľky 51
  5.2.6 Matematické, fyzikálne jednotky, chemické značky a rovnice 52
  5.2.6.1 Zásady písania veličín, jednotiek a rovníc podľa normy stn 01 1301 52
  5.2.7 Ostatné náležitosti hlavného textu 55
  5.2.7.1 Poznámky 55
  5.2.7.2 Verše 55
  5.2.7.3 Citovanie publikácií 56
  5.2.7.4 Skratky 56
  5.2.8 Záver 56
  5.2.9 Zoznam bibliografických odkazov 56
  5.3 Prílohy 56
  5.4 Koncová časť 58
  5.4.1 Registre 58
  5.4.2 Curriculum vitae autora 58
  5.4.3 Obal 58
  5.4.4 Sprievodný materiál 58
  ...
  12 Zoznamy bibliografických odkazov 112
  12.1 Usporiadanie záznamov v zozname 112
  12.1.1 Abecedné usporiadanie 112
  12.2 Niekoľko dokumentov toho istého autora 112
  12.3 Všetky dokumenty toho istého autora 112
  12.4 Umiestnenie údaja o hlavnej zodpovednosti 113
  13 Citácie 114
  13.1 Ako citovať v diplomovej, dizertačnej a kvalifikačnej práci? 114
  13.2 Vzťahy medzi odkazmi a bibliografickými citáciami 114
  13.3 Metóda prvého údaja a dátumu (metóda meno-dátum) 114
  13.4 Metódy číselných citácií 116
  13.5 Citácie v poznámkach 117
  13.5.1 Prvá citácia 117
  13.5.2 Druhá citácia a ďalšie citácie 118
  13.5.3 Umiestnenie odkazov pri použití citácií v poznámkach 119
  14 Príklady bibliografických odkazov na elektronické dokumenty 121
  15 Záver 124