Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Príčiny korupčného konania príslušníkov Policajného zboru

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46435
Posledná úprava
08.02.2016
Zobrazené
1 129 x
Autor:
true
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD
Korupčné správania alebo jednoducho korupcia predstavuje v súčasnej spoločnosti jednu z najväčších prekážok v snahe o úspešné fungovanie demokratického, právneho štátu. Korupčné konanie a to najmä vo sférach štátnej správy a štátnych inštitúcií, ktorou je aj Policajný zbor Slovenskej republiky nielenže vyvoláva negatívne pocity a diskrimináciu ale reálne ohrozuje funkcie štátu ako takého, ohrozuje výkon spravodlivosti a fungovanie justičných orgánov. Slovenská republika sa ako člen Európskej únie zaviazala prijatím viacerých medzinárodnoprávnych záväzkov a kľúčových dokumentov obmedziť korupčné správanie ako aj ďalšie prejavy korupcie vo všetkých oblastiach spoločenského života. Aby sme mohli úspešne viesť a uplatňovať boj proti korupcii je nutné položiť si otázku čo vedie osoby zneužívajúce svoju moc k dopúšťaniu sa korupčného konania, je nutné sa spýťať a analyzovať čo viedlo konkrétne osoby, v našom prípade príslušníkov Policajného zboru k tomu aby sa dopustili takéhoto správania. Boli to dôvody ekonomické, absencia morálky, sebaregulácie, etiky? Ide pri korupčnom konaní len o krátkodobé zlyhanie jednotlivca, alebo zlyháva naša spoločnosť ako taká? Pri stanovovaní priorít a cieľov úspešného boja s korupciou je nutné poznať tieto dôvody a taktiež vedieť presne vymedziť metódy, ktorými možno hrozbu korupcie eliminovať. Je potrebné poznať problematiku a tiež spoznať príčiny korupčného konania príslušníkov Policajného zboru, spoznať spôsob ich vykonania ako aj motivácie za účelom ich úspešnej eliminácie a participácie na zlepšovaní podmienok života a demokracie v našom štáte.

Kľúčové slová:

korupcia

trestný čin

etika

morálka

Policajný zbor

políciaObsah:
 • Obsah
  Úvod 2
  1 Korupcia 3
  1.1 Korupcia jej vlyv na spoločnosť 4
  1.2 Korupcia v legislatíve Slovenskej republiky 4
  1.3 Formy policajnej korupcie 5
  2 Príčiny korupčného konania príslušníkov Policajného zboru 6
  2.1 Policajná korupcia v kontexte svetových dejín 6
  2.2 Teórie príčin korupcie aplikované do policajnej praxe 6
  2.3 Policajná korupcia v kontexte svetových dejín 7
  Záver 8
  Zoznam použitej literatúry 9

Zdroje:
 • INTERPOL, 2002. Global standards to combat corruption in police forces / services
 • KOČAN, Š.2008. Teoretické aspekty korupcie v Policajnom zbore. In Policajná teória
 • a prax. 2008, č. 1
 • SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E. - BEBLAVÝ. M. 2009. Záujmy, ich presadzovanie a korupcia vo verejnej politike. Bratislava : ADIN s.r.o., 2009. 117 s. ISBN 978-80-89244-46-1
 • SIČÁKOVÁ, E. - ZEMANOVIČOVÁ. D. 2001. Etika a korupcia v podnikaní. Bratislava : Transparency international Slovensko, 2001. 67 s. ISBN 80-89041-32-9
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon