Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Analýza ohrozenia pri práci s drevoobrábacími strojmi - Bezpečnosť práce

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35975
Posledná úprava
15.06.2011
Zobrazené
2 561 x
Autor:
superior
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V súčasnosti je práca na drevoobrábacích strojoch veľmi aktuálna. Veľa občanov je zamestnaných v drevoobrábacích podnikoch, v nábytkárskych závodoch a v iných výrobných zariadeniach. Práca s drevom je veľmi zaujímavá a výnosná , ale prináša so sebou aj veľmi veľa rizík, ktoré môžu ovplyvniť život nielen jednotlivca, ale aj výrobnej spoločnosti. Práve, preto pri práci na drevoobrábacích strojoch je nutné dodržiavať stanovené opatrenia a vystríhať sa možných rizík. Touto semestrálnou prácou, by som chcel poukázať na niektoré riziká pri práci, ale zároveň uviesť bezpečnostné pravidlá na niektorých drevoobrábacích strojoch.

Každý novoprijatý pracovník musí byť oboznámení a zaškolení s hlavnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Toto školenie musia vykonávať príslušní vedúci pracovníci s metodickou pomocou bezpečnostného technika. Po absolvovaní školenia pracovníci vykonajú záverečné skúšobné testy. Na základe dosiahnutých výsledkov získavajú oprávnenie pracovať na danom zariadení.

Zo záverov hodnotenia rizík treba vychádzať pri stanovení priorít podľa závažnosti. Systémy s vysokým rizikom sa musia riešiť okamžite – riešením je aj zastavenie prevádzky, alebo dočasné opatrenia. Do plánu opatrení však treba zahrnúť aj akceptovateľné riziká, pretože aj tie možno ešte znížiť, zlepšiť pracovné podmienky a pohodu na pracovisku.

Kľúčové slová:

BOZP

posudzovanie rizika

nebezpečenstvo

ochrana zdravia

drevoobrábacie strojeObsah:
 • 1. Úvod 2
  2. Teoretické pojednania 2
  Posudzovanie rizika 3
  Výber posudzovaného systému a jeho definovanie 3
  Identifikácia nebezpečenstva 4
  Opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika 5
  Pracovné úrazy 6
  3. Aplikácia poznatkov do praxe: 6
  4. Ochranné opatrenia: 7
  Všeobecné požiadavky na prevádzku a obsluhu drevoobrábacích strojov 7
  Bezpečnostné požiadavky pre kotúčové píly 7
  Univerzálne stolové kotúčové píly 9
  Formátovacie píly 10
  Bezpečná prevádzka a obsluha kotúčových píl 10
  Bezpečnostné požiadavky pre frézky 10
  Zrovnávacie frézky 11
  Hrúbkovacie a profilovacie frézky 11
  Bezpečná prevádzka a obsluha fréz na drevo 11
  Bezpečná prevádzka a obsluha vŕtačiek a vŕtacích dlabačiek 11
  Bezpečnostné požiadavky pre drevoobrábacie brúsiace nástroje 12
  5. Záver 13
  6. Zoznam literatúry 13
  7. Obsah: 14

Zdroje:
 • Matina, T.: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – IV. rozšírené vydanie. In: 2001
 • Ing. Vendr, A.: Příručka hoblíře. In: 1963
 • Vypracovala: katedra Priemyselnej technológie. Materiálovo technologická fakulta STU. Bezpečnostno-prevádzkové pravidlá spoločnosti Swedwood Slovakia spol. s r.o. In: Malacky 2001,
 • Ing. Maďar, J.: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. In: Banská Bystrica
 • Ing. Sabo, M, CSc.: Bezpečnosť práce. In: Bratislava 1995
 • Sinay J.: Riziká technických zariadení – manažérstvo rizika, OTA Košice, 1997,
 • Zákon NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 • Šoška J.: Rukoväť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Bratislava: Práca 1997,
 • Svoboda V. – Modr B.: Bezpečnosť pri práci. Bratislava: Alfa 1986,
 • Otáhal A.: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Praha: 1990.