Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Elektrotechnika - merania, vypracované otázky

«»
Prípona
.rar
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45800
Posledná úprava
13.04.2015
Zobrazené
925 x
Autor:
rytmaus.fenomenus
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Elektircký obvod súhrn prvkov tvoriacich uzavretú cestu pre elektrický prúd, vodivé spojenie rôznych prvkov napr: odporov
Elektrický prúd usporiadaný pohyb nosičov elektrického náboja elektrónov, iónov v látkach
Elektrické napätie fyzikálna veličina, vyjadrujúca rozdiel el. potenciálu 2 bodov a prestavuje energiu potrebnú na premiestnenie el. náboja medzi týmito 2 bodmi v el. poli.

2.Topológia el. schém a topologické prvky

3. Prvky el. obvodu, zdroje el. energie, napäťový, prúdový a ich ekvivalencia, nulovanie ideálnych zdrojov.
Nulovanie ideálnych zdrojov vynulovať môžeme ich nezávislé zdroje(autonómne) neautonómne riadene zdroje nemožno nulovať.
stav nakrátko - vynulovanie znamená predpísať nulové napätie, stav naprázdno - znamená predpísať nulový prúd

4. Ohmov zákon
vzťah medzi el. prúdom, el. napätím, a el. odporom. I=U/R. 1KZ - súčet el. prúdov vstupujúcich do uzla musí byť rovný súčtu prúdov, ktoré z uzla vystupujú I=I1+I2+I3. 2KZ - súčet napätí na všetkých jednotlivých častiach obvodu je rovný celkovému napätiu všetkých zdrojov v obvode. U=U1+U2+U3

5.Ideálny rezistor, výkon a energia na rezistore
Ideálny rezistor je charakterizovaný parametrom el. odporu R, ktorého hodnota je pri lineárnom rezistore konštantná a kladná. jednotkou je 1 ohm. Výkon p(t)=ur(t)* ir(t) = R * ir2(t)= G * ur2(t)3 pri konšt. prúde ir=(t)= Io= konšt. je energia premenená na teplo za čas to sa rovná:
Wr= R *I22 * to

Kľúčové slová:

Merania

vypracované otázky

kirchhoffove zákony

ohmov zákon

impedancia

kapacita v jedn. obvode

meranie na transformátoreObsah:
 • 1. Definícia základných pojmov, elektrický obvod, elektrický prúd, elektrické napätie.
  2. Topológia elektrických schém a topologické prvky.
  3. Prvky elektrického obvodu, zdroje elektrickej energie, napäťový , prúdový a ich ekvivalencia, nulovanie ideálnych zdrojov.
  4. Ohmov zákon a kirchhoffove zákony definícia a príklady.
  5. Ideálny rezistor, výkon a energia na rezistore.
  6. Akumulačný obvodový prvok induktor.
  7. Akumulačný obvodový prvok kapacitor.
  8. Jav elektromagnetickej indukcie a Faradayov zákon.
  9. Základné pojmy a vzťahy striedavých obvodov, efektívna a stredná hodnota striedavých veličín.
  10. Symbolicko-komplexné zobrazovanie harmonických veličín, grafické znázorňovanie fázorov a komplexorov.
  11. Ideálne obvodové prvky, sériové a paralelné zapojenie ideálnych prvkov (R,L,C)
  12. Výkony v elektrických obvodoch s harmonickými veličinami, prenos energie zo zdroja do spotrebiča.
  13. Základné pojmy a vzťahy trojfázových elektrických obvodov.
  14. Výkony v trojfázových obvodoch.
  15. Metódy riešenia jednosmerných elektrických obvodov, metóda postupného zjednodušovania, metóda úmerných veličín.
  16. Metódy riešenia jednosmerných elektrických obvodov, metóda uzlových a slučkových rovníc, metóda slučkových prúdov, metóda uzlových napätí.
  17. Vety a princípy, vety o premiestňovaní ideálnych zdrojov, Milmanova veta.
  18. Vety o náhradných zdrojoch (Nortonova a Theveninova veta), princíp superpozície
  19. Rezonancia v jednoduchom sériovom rezonančnom obvode.
  20. Rezonancia v jednoduchom paralelnom rezonančnom obvode.
  21. Základné pojmy a vzťahy trojfázových elektrických obvodov.
  22. Spôsoby zapojenia fáz trojfázových sústav.
  23. Jednofázový transformátor, straty transformátorov.
  24. Prevádzkové stavy transformátora, zaťažovacia charakteristika transformátora.
  25. Trojfázové transformátory a ich zapojenia.
  26. Paralelná práca transformátorov, autotransformátor.
  27. Dynamo s cudzím budením, dynamo s vlastným budením - derivačné, dynamo so sériovým budením, dynamo so zmiešaným budením.
  28. Jednosmerné motory, motor so sériovým budením, motor derivačný, motor s kompoundným vinutím.
  29. Rozdelenie meraní a meracích metód.
  30. Rozdelenie chýb meraní, absolútna a relatívna chyba merania, chyba meracieho prístroja, korekcia, náhodné chyby.
  31. Vlastnosti MP - citlivosť meracieho prístroja, konštanta meracieho prístroja preťažiteľnosť meracieho prístroja.
  32. Fyzikálne princípy analógových meracích prístrojov.
  33. Rozdelenie materiálov podľa elektrickej vodivosti, hustota elektrického prúdu J.
  34. Elektrická vodivosť polovodičov - polovodiče typu „n“, elektrická vodivosť polovodičov - polovodiče typu „p“.
  35. Polovodičový „pn“ priechod bez pripojeného vonkajšieho napätia.
  36. Polovodičový „pn“ priechod pod vonkajším napätím.