Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Domáce násilie - vysvetlenie pojmov, intervenčné centrum a jeho možnosti

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
12862
Posledná úprava
31.08.2020
Zobrazené
1 059 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
POJMY
Úvodem jsem se rozhodla vysvětlit pojmy, které, bohužel, k domácímu násilí patří. Pokud chci vysvětlit pojem domácí násilí, musím nejprve vysvětlit pojem agrese, neboť ta je prazákladem násilí, poté násilí obecně, pojmy manželství, rodina, domov, až se dostávám k samotné definici domácího násilí. Následuje vysvětlení jaký je rozdíl mezi domácím násilím a hádkou, až k pojmu, dosud, docela neznámému : Intervenční centrum.

Agrese
Agresí rozumíme destruktivní chování, směřující k fyzickému (brachiálnímu), slovnímu (urážka, pomluva) nebo symbolickému (pomocí gest) útoku vůči jinému jedinci (předmětu). (Spurný, 1996)
Z psychologického hlediska je chápána coby vrozená vlastnost či reaktivní připravenost, jež je člověku vlastní a tudíž eticky neutrální, sloužící k adaptaci, udržení života, např. získání obživy, sebeprosazení či obraně. (Poněšický, 2004)
Agrese může být primitivní a krátkodobá, která se projevuje bouřlivým odreagováním afektu, přičemž chybí schopnost náležitě si ujasnit rozsah, cíl a motivační souvislosti vlastní agrese. Může být i promyšlená a dlouhodobá. (Spurný, 1996)
...

Kľúčové slová:

domáce násilie

intervenčné centrum

krízová intervencia

agresia

násilie

manželstvo

rodina

domov

obeť násilia

stres

trauma porucha

posttraumatická stresová porucha

PTSD

CANObsah:
 • POJMY
  DOMÁCÍ NÁSILÍ
  INTERVENČNÍ CENTRUM A JEHO MOŽNOSTI

Zdroje:
 • Conwayová H. L.: Domácí násilí, 1. vydání, Albatros nakladatelství a.s., Praha 2007, ISBN 978- 80-00-01550-7
 • Cyklus domácího násilí. Zlín. (online). URL : < http://zlin.cz/index.php?ID=11057 >
 • Domácí násilí. Ministerstvo vnitra České republiky. (online). URL : < http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/article.php?id=28964 >
 • Intervenční centrum Zlínského kraje
 • Matoušek O.: Metody a řízení sociální práce, vydání první, Portál 2003, Praha, ISBN 80-7178-548-2
 • Poněšický J.: Agrese, násilí a psychologie moci, 1. vydání, TRITON, s.r.o., Praha 2004, ISBN 80- 7254-593-0
 • Spurný J.: Psychologie násilí, 1. vydání, EUROUNION, s.r.o., Praha 1996, ISBN 80-85858-30-4
 • statistiky o vykázání a zákazu vstupu za rok 2007- komentář k analýze dat. Bílý kruh bezpečí. (online). URL:< http://www.bkb.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=443 >
 • Špatenková N.: Krizová intervence pro praxi, Vydání první, Grada Publishing, a.s., Praha 2004, ISBN 80-247-0586-9
 • Third Milestones of a Global Campaign for Violence Prevention Report 2007, WHO, 2007, ISBN 97892 4 159547 6. (online). URL< http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595476_eng.pdf
 • Vykopalová H.: Krize a psychosociální pomoc, vydání první, UTB Zlín 2007, ISBN 978-80-7318-621-0
 • Vykopalová H.: Sociálně patologické jevy v současné společnosti, 1. vydání, UP Olomouc 2002, ISBN 80- 244-0337-4 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (Sbírka zákonů České republiky distribuovaná justičním složkám)
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (Sbírka zákonů České republiky distribuovaná justičním složkám)
 • zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím (Sbírka zákonů České republiky distribuovaná justičním složkám)
 • zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (Sbírka zákonů České republiky distribuovaná justičním složkám)
 • zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (Sbírka zákonů České republiky distribuovaná justičním složkám)
 • zákon č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sbírka zákonů České republiky distribuovaná justičním složkám)
 • Zapletal J.: Kriminologie, Díl I. Obecná část, vydání druhé, Policejní akademie České republiky, Praha 1995, ISBN 80-85981-15-7
 • Studijní materiál o problematice domácího násilí pro pracovnice a pracovníky orgánů sociálně - právní ochrany dětí, Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Psychosociálním centrem Acorus, o.s., 2006