Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Alkoholizmus ako sociálny problém v Slovenskej republike - Vzťah žien matiek k alkoholu

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5974
Posledná úprava
14.12.2017
Zobrazené
9 106 x
Autor:
jeruslan
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hlavnou témou ročníkovej práce je snaha o charakterizovanie súhrnného vzťahu k alkoholu u žien matiek nachádzajúcich sa vo vekovom rozmedzí 35 až 50 rokov, pričom ako primárnu vstupnú hodnotu považujeme individuálny postoj k alkoholu a manifestáciu tohto postoju vo vzťahu k partnerovi a k deťom. Iniciálna časť práce je tvorená explikáciou uzuálnej terminológie, komparáciou obsahu pojmov u jednotlivých autorov a dôkladným rozvrstvením psychických stavov vyvolaných alkoholom. Jadro práce spočíva v stanovení relácií medzí drogou a matkou, vytýčení dávky tolerovanej pri každodennom užívaní u partnerov respondentiek, určení vekového priemeru pre podanie prvej dávky alkoholu dieťaťu a porovnanie alkoholu s marihuanou v názoroch respondentiek. Implicitne je v práci skúmaná aj predstava o nebezpečenstve užívania alkoholu a informovanosť o drogovej problematike; celkovým rezultátom práce je charakterizovanie statusu alkoholu u definovanej cieľovej skupiny.

Kľúčové slová:

Alkohol

Droga

Závislosť

Abstinent

Konzument

Úzus

Abúzus

Účinná dávka

Stupne alkoholovej intoxikácie

Alkohol a matky

Alkohol a marihuana.Obsah:
 • Úvod 6
  1 Charakteristika alkoholu a súvisiacich pojmov 7
  2 Ciele práce 13
  2.1 Charakteristika cieľovej skupiny 13
  2.2 Charakteristika dotazníku 13
  3 Metódy výskumu a ich interpretácia 15
  4 Hypotézy 16
  4.1 Primárne hypotézy 16
  4.2 Sekundárne hypotézy 16
  5 Vyhodnotenie 18
  5.1 Vyhodnotenie primárnych hypotéz 18
  5.2 Vyhodnotenie sekundárnych hypotéz 20
  Záver 27
  Zoznam použitej literatúry 28
  Zoznam príloh 29
  Príloha A - Vzor dotazníku 30

Zdroje:
 • KATUŠČÁK, Dušan: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2005. ISBN 80-89132-10-3
 • KVAPILÍK, Josef - SVOBODOVÁ, Alena: Člověk a alkohol. 1. vydanie. Praha : Avicenum, 1985.
 • KOLIBÁŠ, Eduard - NOVOTNÝ, Vladimír: Alkoholizmus a drogové závislosti. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1996. ISBN 80 223-1078-6
 • NOVOTNÝ, Ivan: Drogová závislosť. 2. vydanie. Bratislava : Metodické centrum mesta Bratislavy, 1995. ISBN 80-7164-081-6
 • PAVÚK, Andrej: Človek a drogy. 1. vydanie. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 2001. ISBN 80-88722-89-6
 • SKÁLA, Jaroslav: ...až na dno? : Fakta o alkoholu a jiných návykových látkách. 4. vydanie. Praha : Avicenum, 1988.
 • SKÁLA, Jaroslav: Alkohol a jiné (psychotropní) drogy : Abuzus a závislost. 1. vydanie. Praha : Avicenum, 1986.