Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 696   projektov
1 nových

Systém verejnej správy, štátnej správy a samosprávy vo vybranej krajine

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5119
Posledná úprava
18.08.2017
Zobrazené
3 430 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Verejná správa na Slovensku je tvorená orgánmi verejnej správy, ich systém je nasledovný: sú to orgány štátnej správy, orgány samosprávy a verejnoprávne korporácie. Orgány štátnej správy možno rozčleniť na orgány ústrednej štátnej správy, kam patrí vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Ďalej je tvorená orgánmi miestnej štátnej správy, kam zaraďujeme orgány zo všeobecnou kompetenciou, čiže krajské a obvodné úrady a orgány so špeciálnou kompetenciou. Ďalej sa štátna správa delí na: delegovanú štátnu správu, čo je vlastne prenesená právomoc štátu na obce a vyššie územné celky. Štátnu správu ďalej vykonávajú aj orgány s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré môžeme pomyselne vsunúť medzi ústredné orgány štátnej správy a miestne orgány štátnej správy. Tieto orgány nemôžme považovať za ostatné ústredné orgány štátnej správy, a to preto, lebo z.č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ich taxatívne nevymenuváva. Medzi tieto orgány patrí napríklad Úrad pre finančný trh alebo Pamiatkový úrad.

Samospráva na Slovensku, ako ďalšia súčasť verejnej správy, sa člení na územnú samosprávu a tá sa ďalej člení na miestu samosprávu, ktorú vykonáva obec a na regionálnu samosprávu, ktorú vykonáva vyšší územný celok. Ďalšou zložkou samosprávy je záujmová samospráva, ktorá je vykonávaná s povinným členstvom, napríklad komorou advokátov a s nepovinným členstvom, napríklad občianskymi združeniami. Posledná zložka samosprávy je tvorená špeciálnou samosprávou, ktorá pozostáva zo školskej a akademickej samosprávy.

Kľúčové slová:

verejná správa

štátna správa

samospráva

centralizácia

územný princíp

korporácieObsah:
 • Verejná správa
  Štátna správa
  Samospráva
  Regionálna samospráva(VÚC):
  Verejnoprávne inštitúcie (korporácie)

Zdroje:
 • Hendrich, D.: Správní právo - obecná část, Praha: nakladatelství C. H. BECK/SEVT, 1994
 • Kiovská, M.: Správne právo hmotné - všeobecná časť I, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2000, ISBN: 80-7097-387-0
 • Škultéty, P.: Správne právo hmotné - všeobecná a osobitná časť, Šamorín: Heuréka, 2002, ISBN 80-968567-6-6
 • Komunálna reforma - materiál pre verejnú diskusiu, on-line at: http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/228F22F299950CBCC1256EAE00288CD4/$FI [máj 2004]
 • Zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v platnom znení
 • Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení
 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
 • Zákon č. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 302/2001 Z.z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)