Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Prednášky z predmetu Úvod do štúdia literatúry

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
45 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41529
Posledná úprava
10.02.2013
Zobrazené
3 773 x
Autor:
lyliankan
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Literatúra a jej základné funkcie
Pojem literatúra. Synchrónne a diachrónne klasifikovanie písomníctva. Literárne dielo ako znak, problematika znaku (pojem, typológia: index, ikona, symbol, denotatívnosť, konotatívnosť, znak a kód, umelecký superznak).

Literatúra (písomníctvo) = všetko, čo bolo zaznamenané písmom. Jej špecifikum ako kultúrnej oblasti: stavebným materiálom je jazyk. Základné funkcie písomníctva: 
- informatívna (poskytnúť vecné poznatky),
- formatívna (ovplyvňovať postoje iných),
- estetická (vyvolať estetický zážitok).

Potreba systemizovať bohatý slovesný materiál vytvorený v ľudských dejinách vyústila do usporiadania literatúry podľa prítomnosti alebo absencie časového hľadiska. Možno teda hovoriť o:
synchrónnom členení literatúry – t. j. rozdelenie písomníctva na kategórie bez ohľadu na čas vzniku. Základné delenie je podľa funkcií, aké písomnosti plnia. Z tohto aspektu rozlišujeme:
- literatúru vecnú, ktorú ďalej delíme na vedeckú (dominuje informatívna funkcia), a publicistickú (dominuje formatívna funkcia),
- literatúru krásnu – beletria (dominuje estetická funkcia).

Základné pojmy z estetiky literatúry
Estetická funkcia, estetická norma, estetická hodnota. Estetické kategórie: tragické a komické, krásne a škaredé. Paródia, nonsens, groteska.
Estetická funkcia je najdôležitejšia funkcia v umení, organizuje a zjednocuje všetky významy literárneho diela tak, aby vo významovom celku umeleckej štruktúry pôsobili ako umelecký znak. Zabraňuje rozpadu štruktúry na izolované významy. Uplatnenie nachádza už v jazyku (jazyk umeleckej literatúry vypovedá nielen o veci v realite, ale aj o sebe samom, upozorňuje na seba). Ak estetická funkcia nie je v literárnom diele dominantná, čitateľ to vníma, akoby niektorá iná funkcia (výchovná, didaktická) vyčnievala. Vtedy sa umelecká hodnota diela znižuje. Estetická funkcia plní svoje úlohy až v komunikácii s čitateľom.
...

Kľúčové slová:

literatúra

autor

epika

lyrika

dráma

postavaObsah:
 • Literatúra a jej základné funkcie
  Základné pojmy z estetiky literatúry
  Autor literárneho diela
  Literárna komunikácia
  Literárny jazyk teda vyjadruje vecný význam a zároveň expresivitu.
  Autor
  Autor ako literárnoteoretická kategória
  Autorský zámer a postoj
  Autorská stratégia
  Osobnosť autora v literárnom diele
  Autor ako externý-interný subjekt
  Jazyk autora
  Autor – téma - žáner
  Autor a iné umenie
  Štylizácia autora v literárnom diele
  Dvojdomosť autora
  Štruktúra literárneho diela
  Tematická výstavba: látka, téma, motív, motivácia, problém
  Vzájomné spájanie motívov
  Typy motivácie
  Motivácia
  Idea, problém, tvar
  Štruktúra literárneho diela
  Postava
  Typy postáv z hľadiska úlohy (dôležitosti) v sujete:
  Spôsob charakteristiky postavy:
  Sujetové a nesujetové diela
  Klasická sujetová osnova
  Štruktúra literárneho diela
  Kompozícia
  Kompozícia nesujetových žánrov (lyriky)
  Rozprávač
  Lyrický subjekt a lyrický hrdina
  Štruktúra literárneho diela
  Chronotop (čas a priestor) v literárnom diele
  Rozlišujeme tri polohy času v literatúre:
  Štruktúra literárneho diela
  Čítanie literárneho diela, čitateľ (špecifiká)
  Funkcie literatúry vo vzťahu k čitateľovi
  Čitateľská kompetencia
  Typy čitateľov
  Základy literárnej genológie I.

Zdroje:
 • Culler, J.: Krátký úvod do literární teorie. Brno 2002.
 • Harpáň, M.: Teória literatúry. Bratislava 1993
 • Rusňák, R.: Svetová literatúra pre deti a mládež v didaktickej komunikácii. Prešov 2009
 • Všetička, F.: Kompoziciána. O kompozičnej výstavbe prozaického diela. Bratislava 1986