Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Podnikové financie - prednášky z predmetu

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44342
Posledná úprava
29.01.2014
Zobrazené
1 296 x
Autor:
domiinika
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakteristika podnikových financií

A) Vymedzenie podnikových financií

- Podnik je právne a ekonomicky samostatná plánovite organizovaná hospodárska jednotka produkujúca výrobky a služby pre trh.
- Podnikové financie sú základom všetkých financií štátu a predstavujú tú časť finančných zdrojov ekonomiky, ktorú reálny sektor produkuje za účelom plnenia základných cieľov podnikateľskej činnosti.
- Podnikové financie sú ekonomickou kategóriou a ich osobitné postavenie sa odvíja zo sféry ich pôsobenia (v reálnom sektore ekonomiky) a v súlade s ich funkciami.
- V podmienkach trhového mechanizmu existencia podnikových financií je podmienená tovarovo-peňažnými vzťahmi s účinnosťou Zákona hodnoty, Zákona ponuky a Zákona dopytu.
- Metodickou základňou podnikových financií je ekonomická teória a jej hlavný prístup - obmedzenosť zdrojov, vrátane finančných, a ich racionálne využitie. Preto disciplína podnikových financií skúma finančné zdroje podniku ako obmedzené (deficitne). Ich obmedzenosť vedie k problému voľby, t. j. ich účinnej akumulácie a racionálneho rozdelenia.
- Podnikové financie je veda o výbere racionálnych spôsobov tvorby, akumulácie a využívania finančných zdrojov v čase a v podmienkach rizika.
- V podmienkach trhového hospodárstva peniaze umožňujú kolobeh výrobných faktorov, tovarov a služieb, tzn. že peňažná stránka podnikania je predmetom podnikových financií.
- Podnikové financie sprostredkúvajú hospodárske vzťahy, ktoré sa realizujú prostredníctvom obehu peňazí.
- Finančná veda pod kategóriou „podnikové financie“ rozumie hodnotové vyjadrenie peňažných vzťahov, do ktorých podnik vstupuje za účelom realizácie základného cieľa podnikateľskej činnosti:
pri získavaní finančných zdrojov,
pri umiestňovaní finančných zdrojov do jednotlivých zložiek majetku,
pri realizácii výrobkov a a služieb,
pri produktívnom využívaní výrobných faktorov,
pri rozdeľovaní výsledku hospodárenia.

Kľúčové slová:

podnik

financie

likvidita

rentabilita

zadĺženosť

stabilita

finančný plán

finančné rozhodovanie

daňový štítObsah:
 • 1. Charakteristika podnikových financií
  A) Vymedzenie podnikových financií
  B) Charakteristika peňažných vzťahov podniku
  C) Základné zdroje informácií o podnikových financiách
  2. Základný cieľ podnikateľskej činnosti a finančné ciele podniku
  A. Sústava finančných cieľov podniku
  B. Základný strategický finančný cieľ podniku
  C. Operatívne (čiastkové) finančné ciele podniku
  3. Finančné riadenie podniku
  A. Základné princípy finančného riadenia podniku
  B. Základné kritériá finančného rozhodovania
  C. Finančná politika podniku
  4. Charakteristika finančných zdrojov podniku
  A. Klasifikácia finančných zdrojov podniku
  B. Finančná a kapitálová štruktúra podniku
  C. Základné faktory pôsobiace na kapitálovú a finančnú štruktúru podniku
  D. Optimálna štruktúra kapitálu podniku
  5. Vlastný kapitál podniku
  A. Vlastný kapitál - vklady vlastníkov
  B. Rizikový (venture) kapitál
  C. V podniku ponechávaný zisk
  D. Odpisy
  6. Cudzí kapitál podniku
  A. Dlhodobý cudzí kapitál
  B. Dotácie
  C. Krátkodobý cudzí kapitál
  7. Financovanie dlhodobého majetku podniku
  A. Dlhodobý majetok podniku
  B. Dlhodobý nehmotný majetok
  C. Finančný majetok
  D. Hodnotenie efektívnosti využívania dlhodobého majetku podniku
  E. Ukazovatele aktivity dlhodobého majetku
  8. Financovanie obežného majetku
  A. Charakteristika obežného majetku podniku
  B. Riadenie zásob podniku
  C. Riadenie pohľadávok podniku
  D. Peňažný cyklus podniku (Cash-TP-Cash cyklus)
  E. Riadenie krátkodobého finančného majetku podniku
  F. Prístupy k financovaniu obežného majetku
  9. Finančné plánovanie podniku
  A. Postavenie finančného plánovania v procese finančného manažmentu podniku
  B. Systém podnikových plánov
  C. Cieľ a úlohy finančného plánu
  D. Postup tvorby finančného plánu
  E. Cieľ a úlohy finančnej analýzy pri vypracovaní finančného plánu
  F. Metódy, modely a techniky tvorby finančného plánu
  10. Finančné otázky krízového manažmentu a zániku podniku
  A. Príčiny a stupne finančných ťažkostí podniku
  B. Neformálne postupy krízového manažmentu
  C. Krízový manažment pod dohľadom súdu

Zdroje:
 • Prednášky - doc. Ing. Irena Bondareva, PhD.