Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Makroekonómia + Kniha zo všetkymi témami

«»
Prípona
.zip
Typ
prednášky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
3,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47690
Posledná úprava
04.02.2020
Zobrazené
597 x
Autor:
vasyl.kertys
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predmet Makroekonómia je zameraný na osvojenie si základných pojmov, princípov a modelov používaných v makroekonómii. Predmet je zameraný na modely makroekonomickej rovnováhy a nerovnováhy, ako aj na popis fungovania základných ekonomických veličín ovplyvňujúcich úroveň celkového hospodárstva.

+ Kniha zo všetkymi temami z predmetu MAKROEKONOMIA

Kľúčové slová:

Makroekonómia

ekonomická rovnováha

ekonomická nerovnováha

Spotreba

úspory

modely rovnováhyObsah:
 • Stručná osnova predmetu:
  1. Makroekonómia, meranie výkonnosti hospodárstva (dotácia 1/1)
  2. Modely ekonomickej rovnováhy z pohľadu rôznych ekonomických prúdov (dotácia 2/2)
  3. Modely ekonomickej nerovnováhy a spôsoby riešenia ekonomickej nerovnováhy (dotácia 2/2)

  PREDSLOV -6-
  1 ZÁKLADNÉ POJMY A CIELE MAKROEKONÓMIE -8-
  1.1 VÝCHODISKOVÉ OTÁZKY A PROBLÉMY MAKROEKONÓMIE -8-
  1.2 PREDMET MAKROEKONÓMIE -8-
  1.3 EKONOMICKÉ CIELE -9-
  1.4 MAKROEKONOMICKÁ POLITIKA -10-
  2 AGREGÁTNY PRODUKT A DÔCHODOK -13-
  2.1 MERANIE VÝKONU, PRODUKCIE EKONOMIKY -13-
  2.1.1 Pridaná hodnota -14-
  2.2 HRUBÝ NÁRODNÝ PRODUKT A HRUBÝ DOMÁCI PRODUKT -14-
  2.2.1 Nominálny a reálny hrubý domáci produkt -15-
  2.3 METÓDY VÝPOČTU HRUBÉHO DOMÁCEHO PRODUKTU -17-
  2.3.1 Výdavková metóda merania hrubého domáceho produktu -19-
  2.3.2 Dôchodková alebo nákladová metóda merania hrubého domáceho produktu -22-
  2.4 DOMÁCI PRODUKT A NÁRODNÝ DÔCHODOK -25-
  2.6 OSOBNÝ A DISPONIBILNÝ DÔCHODOK -26-
  2.7 ČO NEOBSAHUJÚ MAKROEKONOMICKÉ UKAZOVATELE -27-
  2.8 ČISTÉ EKONOMICKÉ BOHATSTVO -28-
  3 AGREGÁTNA PONUKA A AGREGÁTNY DOPYT -30-
  3.1 AGREGÁTNA PONUKA -31-
  3.2 KRIVKA AGREGÁTNEJ PONUKY AKO FUNKCIA AGREGÁTNEJ PONUKY -32-
  3.2.1 Krivka agregátnej ponuky v krátkom a dlhom období -33-
  3.2.2 Pozadie - determinanty krivky AP -36-
  3.3 AGREGÁTNY DOPYT -38-
  3.3.1 Krivka agregátneho dopytu ako funkcia agregátneho dopytu -39-
  3.3.2 Analýza agregátneho dopytu -40-
  3.3.3 Pozadie - determinanty krivky AD -42-
  3.4 AGREGÁTNA CENA A AGREGÁTNY VÝSTUP -43-
  3.5 DODATOK KU KRIVKÁM PONUKY A DOPYTU -44-
  3.6 KLASICKÝ, RESP. NEOKLASICKÝ A KEYNESOVSKÝ PRÍSTUP K AGREGÁTNEJ PONUKE
  A AGREGÁTNEMU DOPYTU -44-
  4 ANALÝZA SPOTREBY A INVESTÍCIÍ -50-
  4.1 SPOTREBA A ÚSPORY -50-
  4.l.1 Spotrebná funkcia a úsporová funkcia -52-
  4.1.3 Hraničný sklon k spotrebe a úsporám -54-
  4.l.4 Faktory rastu spotrebných výdavkov -57-
  4.2 INVESTÍCIE -58-
  4.2.1 Dopyt po investíciách -59-
  4.2.2 Úspory a investície -60-
  4.2.2 Investície a úroková miera -62-
  5 MODEL MULTIPLIKÁTORA -64-
  5.1 JEDNODUCHÝ MODEL MULTIPLIKÁTORA -64-
  5.1.1 Investičný multiplikátor -65-
  5.1.2 Ekonomická interpretácia investičného multiplikátora -67-
  5.2 ROZŠÍRENÝ MODEL MULTIPLIKÁTORA UZATVORENEJ EKONOMIKY -68-
  5.2.1 Výdavkový multiplikátor -69-
  5.2.2 Daňový multiplikátor -70-
  5.2.3 Multiplikátor vyrovnaného rozpočtu -71-
  5.3 ROZŠÍRENÝ MODEL MULTIPLIKÁTORA OTVORENEJ EKONOMIKY -71-
  5.3.1 Hraničný sklon k importu -72-
  5.3.2 Multiplikátor otvorenej ekonomiky -75-
  6 EKONOMICKÝ RAST -77-
  6.1 EKONOMICKÝ RAST A JEHO DETERMINANTY -77-
  6.2 FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE EKONOMICKÝ RAST -78-
  6.2.1 Kvantitatívne faktory -79-
  6.2.2 Kvalitatívne faktory -79-
  6.3 TEORETICKÉ NÁZORY NA EKONOMICKÝ RAST -80-
  6.3.1 Neokeynesovské teórie ekonomického rastu -81-
  6.3.2 Neoklasické teórie ekonomického rastu -83-
  6.3.3 Ďalší vývoj teoretických prístupov k ekonomickému rastu -86-
  7 EKONOMICKÉ CYKLY -88-
  7.1 EKONOMICKÝ CYKLUS -88-
  7.1.1 Fázy ekonomického cyklu -89-
  7.1.2 Vývoj ekonomických ukazovateľov -90-
  7.2 DRUHY EKONOMICKÉHO CYKLU V ZÁVISLOSTI OD DĹŽKY ICH TRVANIA -91-
  7.2.1 Krátke tzv. Kitchinove cykly -91-
  7.2.2 Stredne dlhé tzv. Juglarove cykly -91-
  7.2.3 Dlhé tzv. Kondratievove (Kuznetsove) cykly -91-
  ...
  7.4.2 Endogénne teórie ekonomických cyklov -96-
  7.5 ÚLOHA ŠTÁTU V PROTICYKLICKEJ STABILIZAČNEJ POLITIKE -96-
  8 PENIAZE, PEŇAŽNÝ TRH, MENA -99-
  8.1 VÝVOJ PEŇAZÍ -99-
  8.2 PODSTATA, FUNKCIE A FORMY PEŇAZÍ, PEŇAŽNÉ AGREGÁTY -100-
  8.2.1 Funkcie peňazí -101-
  8.2.2 Formy peňazí -102-
  8.2.3 Peňažné agregáty -103-
  8.3 TVORBA BANKOVÝCH PEŇAZÍ, BANKOVÁ SÚSTAVA -105-
  8.3.1 Banková sústava -105-
  8.3.2 Multiplikovaná expanzia bankových peňazí -107-
  8.4 DOPYT PO PENIAZOCH, PONUKA PEŇAZÍ, ROVNOVÁHA NA PEŇAŽNOM TRHU -109-
  8.4.1 Dopyt po peniazoch -110-
  8.4.2 Ponuka peňazí -114-
  8.4.3 Rovnováha na peňažnom trhu -115-
  8.5 KVANTITATÍVNA TEÓRIA PEŇAZÍ -118-
  8.5.1 Klasická kvantitatívna teória peňazí -118-
  8.5.2 Keynesovská peňažná teória -121-
  8.5.3 Moderná monetárna teória -123-
  8.6 MEDZINÁRODNÝ MENOVÝ SYSTÉM -124-
  8.6.1 Vývoj medzinárodného menového systému -124-
  8.7 MENOVÉ KURZY -127-
  8.7.1 Determinanty menových kurzov -128-
  8.7.2 Základné systémy menových kurzov -129-
  9 INFLÁCIA -130-
  9.1 MIERA INFLÁCIE -130-
  9.2 DRUHY INFLÁCIE -131-
  9.3 PRÍČINY INFLÁCIE -132-
  9.4 DÔSLEDKY INFLÁCIE -134-
  10 NEZAMESTNANOSŤ -137-
  10.1 MIERA NEZAMESTNANOSTI -137-
  10.2 DRUHY NEZAMESTNANOSTI -138-
  10.3 TRH PRÁCE -139-
  10.4 PRIRODZENÁ MIERA NEZAMESTNANOSTI -141-
  10.5 VZŤAH NEZAMESTNANOSTI A INFLÁCIE -142-
  11 FIŠKÁLNA POLITIKA -145-
  ...
  12 MONETÁRNA POLITIKA -149-
  12. 1 NÁSTROJE MONETÁRNEJ POLITIKY -149-
  12.1.1 Politika diskontnej sadzby -149-
  12.1.2 Politika povinných minimálnych rezerv -150-
  12.1.3 Operácie na voľnom trhu -150-
  12.1.4 Intervencie na devízových trhoch -151-
  LITERATÚRA -152-
  ZOZNAM SKRATIEK -154-

Zdroje:
 • SAMUELSON, P A. -- NORDHAUS, W D. Ekonómia. 16. vyd. Bratislava: ELITA, 2000. 820 s. ISBN 80-8044-059-X.
 • NORDHAUS, W. -- SAMUELSON, P. Ekonomie. Praha: NS Svoboda, 2010. ISBN 978-80-205-0590-3.
 • LISÝ, J A K. Ekonómia v novej ekonomike. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2005. 622 s. ISBN 80-8078-063-3.
 • LISÝ, J. Makroekonómia 1. 2. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2005. 132 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-035-8.