Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Logické systémy - komplet prednášky

«»
Prípona
.rar
Typ
prednášky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13601
Posledná úprava
21.05.2021
Zobrazené
1 042 x
Autor:
speedy258
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Súčasná etapa priemyselného rozvoja je charakterizovaná zavádzaním moderných automatizačných, výpočtových a informačných prostriedkov vo všetkých sférach nášho života. Základ týchto prostriedkov predstavujú logické systémy, ktoré spracovávajú diskrétne (najčastejšia dvojhodnotové) signály.
Počiatky teórie logických systémov sú kladené do r. 1938, kedy boli publikované práce V. I. Šestakova a C. E. Shannona, ktoré predstavujú základy teórie syntézy releovo-kontaktových obvodov.
V priebehu druhej svetovej vojny bola spracovaná a v roku 1948 publikovaná teória prenosu informácie (N. Wiener, C. E. Shannon), ktorá podstatne urýchlila rozvoj metód syntézy automatov. Od päťdesiatych rokov tohto storočia sa teória automatov rozvíja veľmi intenzívne. Sledujú sa nie len rýdzo matematické otázky abstraktných automatov, ale aj problémy ich fyzikálnej realizácie. Aj v Československu už v roku 1950 vo Výskumnom ústave matematických strojov v Prahe bol dokončený projekt prvého československého reléového počítača SAPO, v ktorom pre zabezpečenie aritmetickej jednotky proti poruchám bol použitý systém trojmodulárnej redundancie.
Od tej doby bol vyvinutý celý súbor nových prvkov, ktoré svojou miniaturizáciou umožňujú stavbu aj zložitých systémov v prijateľných rozmeroch a s únosnou spotrebou energie. Principiálnym obmedzením je však spôsob návrhu obvodov zodpovedajúcich zložitejším funkciám. Pre stanovenie žiadanej celkovej funkcie systému pre spracovanie informácie je potrebné vykonávať rozklad na dielčie funkcie. Počet funkčných členov v zložitejších systémoch rastie takou mierou, že klesá aj ich celková spoľahlivosť.
...

Kľúčové slová:

logika

logické systémy

Boolovksé funkcie

algebra

algebra logiky

boolova algebra

peirceova algebra

shefferova algebra

implikant

implicent

DNF

KNF

minimálnosť

logický obvod

sekvenčný obvodObsah:
 • Predslov
  Uvod
  1 L O G I C K É S Y S T É M Y 6
  1.1 DEFINÍCIA LOGICKÉHO SYSTÉMU 6
  1.2 ZÁKLADNÉ POJMY A ÚLOHY PRI PRÁCI S LOGICKÝMI SYSTÉMAMI 8
  2 B O O L O V S K É F U N K C I E 12
  2.1 SPÔSOBY ZÁPISU B-FUNKCIÍ 12
  2.2 BOOLOVSKÉ FUNKCIE JEDNEJ A DVOCH PREMENNÝCH 16
  2.3 BOOLOVSKÉ FUNKCIE TROCH A VIAC PREMENNÝCH 20
  3 A L G E B R Y L O G I K Y 21
  3.1 BOOLOVA ALGEBRA 21
  3.2 PEIRCEOVA ALGEBRA 25
  3.3 SHEFFEROVA ALGEBRA 26
  4 ALGEBRAICKÉ VYJADRENIE B-FUNKCIÍ 28
  4.1 NORMÁLNE FORMY ALGEBRAICKÝCH VÝRAZOV B-ALGEBRY 28
  4.1.1 Rozklad B-funkcie na súčet im¬plikantov a súčin implicen¬tov 29
  4.1.2 Úplná DNF a KNF B-funkcie 30
  4.1.3 Skrátená DNF a KNF B-funkcie 33
  4.1.4 Iredundantná DNF a KNF B-funk¬cie 35
  4.2 NORMÁLNE FORMY ALGEBRAICKÝCH VÝRA¬ZOV V PEIRCEOVEJ A SHEF¬FEROVEJ AL¬GEBRE 35
  5 MINIMALIZACIA VYJADRENIA B-FUNKCII 40
  5.1 KRITÉRIA MINIMÁLNOSTI 40
  5.2 BLAKEOVA METÓDA URČOVANIA SKRÁTENEJ DNF 41
  5.3 NELSONOVÁ METÓDA URČOVANIA SKRÁTENEJ DNF 42
  5.4 URČOVANIE MINIMÁLNEJ DNF ZISSOS-DUNCA¬NOVOU METÓDOU 43
  5.5 MINIMALIZÁCIA VYJADRENIA B-FUNKCIE POMOCOU KARNAUGHOVÝCH MÁP 43
  5.6 METÓDA QUINE - Mc CLUSKEYHO 46
  5.7 URČOVANIE IREDUNDANTNÝCH NORMÁLNYCH FORIEM 49
  5.8 SKUPINOVÁ MINIMALIZÁCIA 56
  6 KOMBINAČNÉ LOGICKÉ OBVODY 118
  6.1 TYPY VÄZIEB V ŠTRUKTÚRE OBVODU 67
  6.2 KOMBINAČNÉ OBVODY S NORMÁLNOU ŠTRUKTÚ¬ROU 68
  6.2.1 Analýza kombinačných obvodov s normálnou šruktúrou 70
  6.2.2 Syntéza kombi¬načných obvodov s nor¬malnou štruktúrou 71
  6.3 HRADLOVÉ OBVODY 75
  7 KONEČNÝ AUTOMAT AKO MODEL ČINNOSTI SEKVENČNÉHO OBVODU 89
  7.1 ABSRAKTNÁ SYNTÉZA 100
  7.2 POKRYTIE A EKVIVALENCIA AUTOMA¬TOV, REDUKCIA POČTU STAVOV 106
  8 ŠTRUKTÚRNA SYNTÉZA SEKVENČNÝCH OBVODOV 119
  8.1 TYPY ELEMENTÁRNYCH AUTOMATOV 121
  8.2 URČENIE BUDIACICH FUNKCIÍ ELEMENTÁRNYCH AUTOMATOV 123
  8.3 KÓDOVANIE STAVOV SEKVENČNÉHO OBVODU 126
  8.3.1 Optimálne kódovanie stavov sekvenčného obvodu 126
  8.3.2 Protisúbehové kódovanie stavov asynchrónnych sekvenčných obvodov 139
  8.4 DYNAMICKÁ NEDOKONALOSŤ KOMBINAȬNEJ ČASTI SEKVENČNÉHO OBVODU

Zdroje:
 • Caldwel, S. M.: Switching circuits and logical design. John Wiley and sons, New York 1958
 • ONT 345535: Schématické značky logických obvodů. TESLA VÚST, Praha 1975
 • Huntigton, E. V.: Sets of independent postulates for the algebra of logic. Trans. Am. Math. Soc. 5. 1904, s. 288 309
 • Gluškov, V. M.: Sintez cifrovych avtomatov. M¬os¬kv¬a ¬1967
 • Cohn, M., Lidman, R.: Axiomatic majority - decision logic. IRE Trans. on Electronic Computers, 1961, č.3, s 17
 • Zissos, D., Duncan, F. G.: Boolean minimisation. The Computer Journal, Vol. 16, N.2
 • Kolenička,J.: Navrhování automatů.SNTL, Praha 1974
 • Breuer, M. A.: Design automation of digital systems. Prentice Hall, 1972
 • Fridman, A. D. Menon, P. R.: Teórie a návrh logických obvodů. SNTL, Praha 1983
 • Bloch, A. Š.: Kanoničeskij metod sinteza kontaktnych schem. Avtomatika i telemechanika, 1966, č. 6, s. 756 -764
 • Dansky, A. H.: Umenšenije nagruzočnych soprotivlenij ventilej sposob sniženija zaderžek v ventiľnych matricach. Elektronika, 1980, č. 22, s. 38 -41
 • Kroeger, J. H., Tozun, O. N.: Avtomatizirovanoje projektirovanije obostrjajet konkurenciu poluzakaznych priborov so standartnymi. Elektronika, 1980, č.15, s. 28-34
 • Perrin, J. P., Denouette, M., Daclin, E.:Logické systémy 1, 2. SNTL, Praha 1972
 • Baranov, S. I.: Sintez mikroprogramnych avtomatov. Energia, Leningrad 1974
 • Lazarev, V. G.: Sintez asinchronnych konečnych avtomatov. Fizmatgiz, Moskva 1974
 • Frištacký, N., Hlavatý, J., Kolesár, M.: Asynchrónne sekvenčné obvody. ES SVŠT, Bratislava 1982
 • Kobrinskij, N. E., Trachtenbrot, B. A.: Úvod do teórie konečných avtomatov. SNTL, Praha 1967
 • Bača, J.: Logické systémy. Laboratórne cvičenia. ALFA, Bratislava 1987
 • Zakrevskij, A. D.: Algoritmy sinteza diskretnych avtomatov. Nauka, Moskva 1971
 • Mc Cluskey, E. J.: Introduction to the theory of switching circuits. Mc Graw-Hill Book Company, New York 1965
 • Vorževa, V. V.: Metod polučenija svobodnoj od sostjazanij častnoj minimaľnoj formy bulevoj funkcii. In. Abstraktnaja i strukturnaja teorija relejnych ustrojstv. Nauka, Moskva 1966, s. 112-116
 • Unger, S. H.: Hazards and delays in asynchronous sequential circuits. IRE Transaction on Circuit Theory. CT-6, 1959, č. 3, s. 12 25
 • Unger, S. H.: Asynchronous sequential circuits. J. Wiley, Interscience, New York 1969