Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Vypracované otázky na Rímske právo

«»
Prípona
.zip
Typ
poznámky
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11235
Posledná úprava
15.11.2018
Zobrazené
2 002 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
A2) RÍMSKA PRÁVNA VEDA ( INRISPRUDENTIA) A 2) 1

Zaslúžila sa o rozvoj rímskeho súkromného práva, zabezpečila mu ďalekosiahly vplyv na európsku i svetovú právnu kultúru.
RPV právo rozpracovala, v určitom štádiu priamo vytvárala a stala sa formálnym prameňom práva.
V rozvoji RPV rozoznávame 2 obdobia:
1. pontifikálna jurisprudenica (PJ)-Kňažská jurisp.
2. laická -//- (LJ)
PJ- prevládala v právnom živote až do 3. st. pred Kr., súviselo s náboženským zameraním rímskej spoločnosti. PONTIFIKOVIA viedli kalendár (evidenciu daní) v ktorých sa mohli podľa vôle bohov robiť zmluvy alebo viesť spory a kedy to bohovia nedovoľovali. Občan nemal riskovať, že upadne do nemilosti bohov. (nepriazne) Pontifikuci boli len PATRICIJOVIA.
Pontifikálny monopol narušili 2 skutočnosti:
1. odcudzenie a zverejnenie súdneho kalendára a zbierky formulárov (zbierky urobli pisár GNEAUS FLAVIUS 3.st. pnl.)
2. plebejský pontifex MAXIMUM TEBERIUS CORUNCANIUS začal dávať právne dobrozdania verejne na fóre, poslucháči sa mohli učiť.
TO BOLI PRVÉ ZAČIATKY VYUČOVANIA PRÁVA A ZAČIATOK LAICKEJ PRÁVNEJ VEDY, ktorej rozvoj celkom zatlačil pontifikálnu jurisprudenciu.
Činnosť laických právnikov spočívala:
A) žalovať (agere)- pomoc pri zostavovaní žaloby, pred súdom rečník
B) ochraňovať (cavere) - pomoc pri uzavieraní zmlúv a P úkonov
C) odpovedať (respondere)- právnici poskytovali dobrozdania (responsum)
D) písať (schriebe)- znamenalo literárnu odbornú činnosť, z nej vznikla právnická literatúra.

Kľúčové slová:

pontifikat

jurisprudencia

code civil

CaesarObsah:
 • Skupina A.
  A1. prameny práva ze republiky
  A2. římská jurisprudence
  A3. státní zřízení za republiky
  A4. praetor a edicta
  A5. dělení římského práva
  A6. prameny práva za císařství
  A7. Corpus Iuris Civilis
  A8. recepce římského práva
  A9. kodifikace římského práva
  A10. právní subjektivita v římském právu
  A11. způsobilost k právnímu jednání v římském právu
  A12. omezení způsobilosti k právnímu jednání v římském právu
  A13. právnické osoby
  A14. personae sui iuris a personae alieni iuris
  A15. agnatio
  A16. cognatio
  A17. servi
  A18. status civitatis a kategorie obyvatel ve starém Římě
  A19. matrimonium
  A20. pater familias a struktura římské rodiny
  A21. majetkové vztahy v římské rodině
  A22. vývoj a charakter římského civilního procesu
  A23. formulový proces
  A24. actiones
  A25. exekuční řízení
  A26. mimořádné magistrátské prostředky
  A27. mimosoudní řešení sporu
  A28. res - pojem a dělení
  A29. dominium - obsah, charakter a druhy
  A30. omezení vlastnického práva
  A31. condominium
  A32. derivativní způsoby vzniku vlastnictví
  A33. ochrana vlastnického práva
  A34. mancipatio
  A35. originární způsoby vzniku vlastnictví
  A36. usucapio
  A37. zánik vlastnictví
  A38. possessio - pojem, obsah a vznik
  A39. possessio - ochrana
  A40. iura in re aliena
  A41. servitutes praediorum
  A42. servitutes personarum
  A43. superficies a emphyteusis

  Skupina B.
  B1) obligatio - pojem a druhy
  B2) naturální obligace
  B3) vznik obligace
  B4) subjekty obligace
  B5) zajištění obligace
  B6) osobní zajištění obligace
  B7) převod obligace - cessio
  B8) zánik obligace
  B9) zástavní právo
  B10) contractus - pojem a druhy
  B11) delictum - pojem a druhy
  B12) verbální a literární kontrakty
  B13) reálné kontrakty
  B14) mutuum a usurae
  B15) commodatum
  B16) depositum
  B17) konsenzuální kontrakty
  B18) emptio venditio
  B19) locatio conductio
  B20) societas a consortium
  B21) mandatum
  B22) inominátní kontrakty
  B23) obligationes quasi ex contractu
  B24) obligationes quasi ex delicto
  B25) pacta
  B26) furtum
  B27) damnum iniuria datum
  B28) iniuria
  B29) negotium - pojem, druhy, obsah
  B30) accidentalia negotii (condicio, modus, dies a tempus)
  B31) náležitosti právního jednání podle římského práva
  B32) zastoupení v římském právu
  B33) neplatnost právního jednání v římském právu
  B34) culpa
  B35) testamentární způsobilost
  B36) testament
  B37) dědická substituce
  B38) legatum a fideicommissum
  B39) práva nepominutelných dědiců
  B40) intestátní posloupnost civilní
  B41) intestátní posloupnost praetorská
  B42) intestátní posloupnost justiniánská
  B43) pozůstalost
  B44) heredes