Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
0 nových

Personálny manažment (vhodné k príprave na skúšku)

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40628
Posledná úprava
09.10.2012
Zobrazené
1 322 x
Autor:
funtozi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dokument obsahuje vycuc z knihy. Je vhodny ako materiál k príprave na skúšku.

1. Definovanie personálneho manažmentu
Personálny manažment sa najčastejšie definuje ako činnosť, ktorej pozornosť sa sústreďuje na zamestnancov – ľudské zdroje a ktorá sa spolu s ostatnými funkčnými oblasťami manažmentu podieľa na dosiahnuti synergického efektu – splneni cieľov zamestnancov i organizácie ako celku. Táto činnosť je záležitosťou všetkých manažérov a vedúcich timov. Úlohou personalistov je túto činnosť zdokonaľovať, rozvijať, poskytovať rady a služby.
Toto chápanie je blizke viacerým autorom, vnimajúcim riadenie personálu ako činnosť, ktoré „zahŕňa všetky manažérske rozhodnutia a postupy, ktoré priamo ovplyvňujú ľudi alebo ľudské zdroje pracujúce v organizácii“. Ďalši autori definujú riadenie personálu ako „súhrn programov, funkcii a činnosti, ktoré sú navrhnuté, aby maximalizovali ciele zamestnancov a organizácie“.

Personálny manažment predstavuje strategický a premyslený logický pristup k riadeniu personálu, ktorý sa individuálne a kolektivne podieľa na efektivnom plneni cieľov organizácie.
Hlavným cieľom personálneho manažmentu je dosiahnúť úspech a konkurenčnú výhodu prostrednictvom strategického rozmiestňovania schopných a oddaných zamestnancov, a to na základe integrovanej sústavy kultúrnych a personálnych postupov.
...

2. Strategický personálny manažment
Strategický personálny manažment možno vo všeobecnosti chápať ako určitý pristup k riešeniu dlhodobých záležitosti v oblasti ľudských zdrojov, ktorý je súčasťou strategického riadenia organizácie, a preto musi vychádzať z tohto kontextu.

Podstata a význam strategického personálneho manažmentu
Cieľom strategického personálneho manažmentu je zabezpečiť správne nasmeraovanie vzájomne previazaných programov i praktických postupov na riešenie dlhodobých záležitosti týkajúcich sa ľudi, ako aj návod na úspešné konanie podporujúce stratégiu organizácie.
C. Hendry a A. Pettigrew poukazujú na štyri významy strategického personálneho manažmentu:
- využivanie plánovania
- premyslený pristup k vytváraniu a riadeniu personálnych systémov, založený na politike zamestnávania ľudi a stratégii pracovnej sily a často podložený „filozofiou“
- zladenie aktivit a politiky personálneho riadenia s určitou explicitnou stratégiou organizácie
- chápanie ľudi v organizácii ako „strategického zdroja“ na dosiahnutie „konkurenčnej výhody“

Proces strategického personálneho manažmentu.
Východiskom strategického personálneho manažmentu sú stratégie organizácie vyjadrujúce postupy a činnosti, ktorými chce manažment organizácie dosiahnúť výkon zodpovedajúci strategickým cieľom...

Kľúčové slová:

personálny manažment

strategický personálny manažment

personálne plánovanie

vytváranie pracovných miest

výber zamestnancov

vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

organizačná kultúraObsah:
 • 1. Definovanie personálneho manažmentu
  Úlohy a funkcie personálneho manažmentu
  Vývoj personálneho manažmentu
  Subjekty personálneho manažmentu
  Varianty organizačného zabezpečenia personálneho manažmentu
  2. Strategický personálny manažment
  Proces strategického personálneho manažmentu
  3. Personálne plánovanie
  Podstata a význam personálneho plánovania
  Metódy predpovedania celkovej potreby zamestnancov
  Predpovedanie budúcich vnútorných ľudských zdrojov
  4. Analýza práce a vytváranie pracovných miest
  Informácie na analýzu práce
  Projektovanie /návrh/ pracovných miest
  5. Ziskavanie zamestnancov
  Faktory súvisiace s pracovným miestom
  Inzercia
  Vývesky, letáky
  Spolupráca s úradmi práce, sociálnych veci a rodiny
  Spolupráca so vzdelávajúcimi inštitúciami
  Využitie služieb personálnych sprostredkovateľských agentúr
  6. Výber zamestnancov
  Podstata a význam výberu zamestnancov
  Proces výberu zamestnancov
  Výberový rozhovor – interview
  7. Systém rozmiestňovania zamestnancov
  Prijimanie zamestnancov
  Adaptácia nových zamestnancov
  Zmena a skončenie pracovného pomeru
  8. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
  Proces vzdelávania a rozvoja zamestnancov
  Identifikácia potreby vzdelávania
  Hodnotenie efektivnosti vzdelávania
  Rozvoj manažérov
  9. Riadenie kariéry
  Proces riadenia kariéry
  10. Hodnotenie pracovného výkonu
  Základné východiská a ciele hodnotenia výkonu
  Kritéria hodnotenia
  Metódy hodnotenia
  Organizačné zabezpečenie hodnotenia
  11. Odmeňovanie zamestnancov
  Systém odmeňovania v organizácii
  Mzdový systém ako jadro systému odmeňovania zamestancov
  Hodnotenie práce ako nástroj zabezpečovania vnútornej konzistentnosti systému odmeňovania
  Základné mzdové formy
  12. Pracovné vzťahy a kvalita pracovného života
  Pracovné vzťahy
  Neštandardné pracovné režimy
  13. Organizačná kultúra
  Spoločné charakteristiky OK
  Zmena organizačnej kultúry
  Vzťah OK a personálneho manažmentu