Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Posúdenie kvality reprofilačnej malty

«»
Prípona
.doc
Typ
meranie
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13792
Posledná úprava
29.06.2021
Zobrazené
681 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pevnosť malty

Účel skúšky:

Pevnosť reprofilačnej malty je jej základnou fyzikálnou charakteristikou podľa ktorej sa posudzuje vhodnosť malty na daný spôsob použitia. V závislosti od neho je rozhodujúca pevnosť v tlaku, pevnosť v ťahu pri ohybe, pevnosť v priečnom ťahu alebo pevnosť v prostom ťahu.
Pevnosť reprofilačnej malty sa stanovuje podľa STN72 2450 na sade troch vzoriek 40 x 40x 160 mm pripravených podľa STN 72 2440.
Pevnosť reprofilačnej malty sa skúša tiež na valcových vzorkách s priemerom a výškou 50 mm vyvŕtaných priamo zo sanovanej konštrukcie po nanesení (nastriekaní) sanačnej malty alebo na vzorkách vyvŕtaných z dosky 400 x 600 x 200 mm vyrobenej nastriekaním sanačnej malty do odpovedajúcej drevenej formy.
Pevnosť sa obvykle zisťuje po 7 dňoch a 28 dňoch.

Pevnosť v ťahu pri ohybe

Na skúšku sa môžu použiť len celistvé a neporušené vzorky. Pred vlastnou skúškou sa zistia rozmery vzoriek a ich hmotnosť. Vypočíta sa objemová hmotnosť vzoriek podľa STN 72 2447.
Pri skúške sa skúšobné teleso uloží na dve podpory tak, aby rozpätie medzi podporami bolo 100 mm a zaťaženie pôsobilo v strede vzorky po jej celej šírke v smere kolmo na smer zhutňovania malty. Zaťažuje sa plynulo až do zlomenia vzorky.
Pevnosť v ťahu pri ohybe sa vypočíta zo vzťahu:
...

Kľúčové slová:

malta

reprofilačná malta

kvalita

posúdenie kvality

STN

pevnosť

ťah

tlak

zmrašťovanie

rozťažnosť

difúzia vodnej pary

vodná para

pevnosť v ťahu

pevnosť v tlaku

stavebníctvoObsah:
 • 1.0 Metodika skúšok
  1.1 Pevnosť malty
  1.1.1 Pevnosť v ťahu pri ohybe
  1.1.2 Pevnosť v tlaku
  1.1.3 Pevnosť v prostom ťahu
  1.1.4 Pevnosť v priečnom ťahu
  1.2 Stanovenie prídržnosti malty k podkladu
  1.3 Zmrašťovanie malty
  1.3.1 Skúška zmrašťovania na trámcoch 40 x 40 x 160 mm
  1.3.2 Skúška zmrašťovania na doskách 800 x 800 x 10 mm
  1.4 Súčiniteľ difúzie vodnej pary
  1.5 Súčiniteľ lineárnej teplotnej rozťažnosti
  2.0 Výsledné zhodnotenie vlastností reprofilačnej malty
  2.1 Pevnosť v tlaku a pevnosť pri ohybe reprofilačnej malty
  2.2 Pevnosť v tlaku reprofilačnej malty stanovená na vývrtoch
  2.3 Prídržnosť malty k podkladu
  2.4 Zmrašťovanie reprofilačnej malty
  2.5 Súčiniteľ lineárnej teplotnej rozťažnosti
  2.6 Súčiniteľ difúzie vodnej pary
  3.0 Celkové zhrnutie vlastností reprofilačnej malty

Zdroje:
 • Slovenské technické normy (STN)
 • Merania
 • Výpočty