Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 197   projektov
14 nových

DEJEPIS - maturitné témy - VYPRACOVANÉ

«»
Prípona
.doc
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44543
Posledná úprava
03.03.2014
Zobrazené
2 164 x
Autor:
zuzana.kollarova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pravek
História je gréckeho pôvodu, používa sa v dvoch významoch:
1. Dejiny alebo odborné skúmanie minulosti
2. Dejepis - veda o dejinách
Dejiny sa členia priestorovo, vecne a chronologicky.
1) Priestorové členenie - rozlišujeme dejiny: a) svetové b) národné c) regionálne - sú súčasťou národných dejín
2) Vecné členenie - vychádza z poznania, že predmetom štúdia histórie sú všetky stránky života ľudskej spoločnosti (politika, veda, kultúra, hosp., školstvo). Toto členenie pomáha historikom pri ich práci.
3) Chronologické členenie - najstarší spôsob rozdelenia dejín - periodizácia.

Klasické rozdelenie dejín:
a) Pravek - do r. 3 000 p.n.l.
b) Starovek - do 5. st. n.l.
c) Stredovek - prelom 15/16 st.
d) Novovek - koniec 19. st.
e) Najnovšie dejiny - od r. 1918 al. 1945

Marxistická periodizácia dejín:
a) Prvotná pospolná spoločnosť - pravek
b) Otrokárska spoločnosť - starovek
c) Feudálna spoločnosť - stredovek
d) Prechod od feudalizmu ku kapitalizmu a kapitalistická spoločnosť - novovek
e) Socializmus - najnovšie dejiny

Dejinný proces prebieha nepretržite vo všetkých krajinách a územiach a vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Preto hovoríme o nerovnomernosti historického vývoja. Táto nerovnomernosť súvisí hlavne s osídlením a s prírodnými podmienkami.

Kľúčové slová:

dejepis

maturitné témy

maturitné otázky

históriaObsah:
 • 1. Pravek
  2. A Staroorientálne štáty
  2. B Sťahovanie Slovanov
  4. Staroveké Grécko
  5A. Helenistické obdobie
  5B. Príchod Maďarov
  6. Staroveký Rím úvod
  7.A Staroveký Rím - pokračovanie
  7.B Slovensko v Rímskom období
  8.A Sahovanie národov
  9.A Cirkev v dejinách stredoveku
  9.B Vláda Anjouovcov
  10.A Husitské revolučné hnutie
  11.A Európa vo vrcholnom stredoveku
  11.B Ohlas husitského hnutia na Slovensku
  12.A Na prahu novoveku - zámorské objavy
  12.B Vláda Mateja Korvína
  13.A Vznik habsburskej monarchie
  14.A Nizozemská a anglická revolúcia
  14.B Protihabsburské povstania
  15.B Žiadosti slovenského národa
  16.A Vojna za nezávislosť a občianska vojna
  16.B Osvietenské myšlienky, reformy Márie Terézie a Jozefa III.
  17.A vznik kolonializmu a jeho priebeh do konca 19. storočia
  17.B Snahy o pomaďarčenie slovenského národa
  18.A Revolučné roky v Rakúsko-Uhorsku (1848/1849)
  18.B Fázy a príčiny vysťahovalectva Slovákov
  19.A Medzinárodné vzťahy v 2. pol 19. storočia a v začiatku 20.storočia
  19.B Marcove zákony a Októbrový diplom
  20.A Prvá svetová vojna
  20.B Prvá Československá republika
  21.A Medzivojnová Európa
  21.B československý zahraničný odboj
  22.A Druhá svetová vojna
  22.B Rozbitie Československa, Slovenský štát
  23.A Studená vojna
  24.A Japonsko
  24.B Nežná revolúcia, vznik SR
  25.B Žandár Európy

Zdroje:
 • dejepis pre 1. - 4 ročník gymnázií,
 • internetové zdroje