Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Systémy manažérstva kvality: Základy a slovník (ISO 9000: 2005), Quality management systems: Fundamentals and vocabulary (ISO 9000: 2005)

«»
Prípona
.pdf
Typ
manuál
Stiahnuté
59 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13437
Posledná úprava
10.12.2020
Zobrazené
1 169 x
Autor:
gordonko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
0.1 Všeobecne

Normy ISO súboru 9000 uvedené ďalej sa vypracovali, aby organizáciám všetkých typov a veľkostí pomohli zaviesť a prevádzkovať efektívne systémy manažérstva kvality:
- norma ISO 9000 opisuje základy systémov manažérstva kvality a špecifikuje terminológiu systémov manažérstva kvality;
- norma ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality tam, kde organizácia potrebuje preukázať svoju schopnosť poskytovať produkty, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka a použiteľných predpisov, a zameriava sa na zdôraznenie spokojnosti zákazníka;
- norma ISO 9004 poskytuje návod, ktorý berie do úvahy tak efektívnosť, ako aj účinnosť systému manažérstva kvality; cieľom tejto normy je zlepšovanie výkonnosti organizácie, spokojnosť zákazníkov a ďalších zainteresovaných
strán;
- norma ISO 19011 poskytuje návod na audit systémov manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva.

Ako súbor tieto normy vytvárajú súvisiacu skupinu noriem systému manažérstva kvality a uľahčujú vzájomné pochopenie v národnom a medzinárodnom obchode.

0.2 Zásady manažérstva kvality

Aby sa organizácia úspešne viedla a fungovala, je nevyhnutné ju usmerňovať a riadiť systematickým a transparentným spôsobom. Úspech môže priniesť zavedenie a udržiavanie systému manažérstva, ktorý sa navrhol tak, aby trvalo zlepšoval výkonnosť a súčasne sa zaoberal potrebami všetkých zainteresovaných strán. Manažérstvo organizácie zahŕňa okrem ďalších manažérskych disciplín aj manažérstvo kvality.

Určilo sa osem zásad manažérstva kvality, ktoré môže vrcholový manažment využiť pri vedení organizácie smerom k zlepšenej výkonnosti:
...

Kľúčové slová:

manažér

kvalita

manažérstvo kvality

systémy manažérstva kvality

ISO

STN

EN

ISO 9000

ISO 9000:2005

norma

technická norma

slovenská technická norma

zlepšovanie

trvalé zlepšovanieObsah:
 • 0 Úvod -7-
  1 Predmet normy -8-
  2 Základy systémov manažérstva kvality -9-
  2.1 Zdôvodnenie systémov manažérstva kvality -9-
  2.2 Požiadavky na systémy manažérstva kvality a požiadavky na produkty -9-
  2.3 Prístup k systémom manažérstva kvality -10-
  2.4 Procesný prístup -10-
  2.5 Politika kvality a ciele kvality -12-
  2.6 Úloha vrcholového manažmentu v systéme manažérstva kvality -12-
  2.7 Dokumentácia -13-
  2.8 Posudzovanie systémov manažérstva kvality -14-
  2.9 Trvalé zlepšovanie -15-
  2.10 Úloha štatistických techník -16-
  2.11 Zameranie systémov manažérstva kvality a ďalších manažérskych systémov -16-
  2.12 Vzťah medzi systémami manažérstva kvality a modelmi výnimočnosti -17-
  3 Termíny a definície -17-
  3.1 Termíny súvisiace s kvalitou -18-
  3.2 Termíny súvisiace s manažérstvom -19-
  3.3 Termíny súvisiace s organizáciou -22-
  3.4 Termíny súvisiace s procesom a produktom -24-
  3.5 Termíny súvisiace s charakteristikami -25-
  3.6 Termíny súvisiace so zhodou -26-
  3.7 Termíny súvisiace s dokumentáciou -29-
  3.8 Termíny súvisiace so skúmaním -30-
  3.9 Termíny súvisiace s auditom -31-
  3.10 Termíny súvisiace s manažérstvom kvality procesov merania -34-
  Príloha A (informatívna) - Metodika použitá pri vypracúvaní slovníka -36-
  Literatúra -52-
  Anglický abecedný register -53-
  Národná príloha - Slovenský abecedný register -55-

Zdroje:
 • ISO 704: Terminology work - Principles and methods Terminologická činnosť. [Zásady a metódy.]
 • ISO 1087-1: Terminology work - Vocabulary - Part 1: Theory and application. [Terminologická činnosť. Slovník. Časť 1: Teória a aplikácia.]
 • ISO 3534-2: Statistics - Vocabulary and symbols - Part 2: Applied statistics. [Štatistika. Slovník a značky. Časť 2: Aplikovaná štatistika.]1)
 • ISO 9001: 2000 Quality management systems - Requirements. [Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.]
 • ISO 9004: 2000 Quality management systems - Guidelines for performance improvement. [Systémy manažérstva kvality. Návod na zlepšovanie výkonnosti.]
 • ISO 10012: Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment. [Systémy manažérstva merania. Požiadavky na meracie procesy a meracie zariadenia.]
 • ISO/TR 10013: 1995 Guidelines for quality management system documentation. [Návod na dokumentáciu systému manažérstva kvality.]
 • ISO/TR 10017: Guidance on statistical techniques for ISO 9001: 2000. [Návod na štatistické techniky pre ISO 9001: 2000.]
 • ISO 10019: Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services. [Návod na výber konzultantov systému manažérstva kvality a na využívanie ich služieb.]
 • ISO 10241: International terminology standards - Preparation and layout. [Medzinárodné názvoslovné normy. Príprava a štruktúra.]
 • ISO/TR 13425: Guide for the selection of statistical methods in standardization and specification.[Návod na výber štatistických metód v normalizácii a špecifikácii.]
 • ISO/IEC 17000: 2005 Conformity assessment − Vocabulary and general principles. [Posudzovanie zhody. Slovník a všeobecné zásady.]
 • ISO 19011: 2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing. [Návod na auditovanie systému manažérstva kvality a/alebo systému environmentálneho manažérstva.]
 • ISO/IEC Guide 2 Standardization and related activities − General vocabulary. [Normalizácia a súvisiace činnosti. Všeobecný slovník.]
 • IEC 60050-191: 1990 International Elektrotechnical Vocabulary − Chapter 191: Dependability and quality of service. [Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spoľahlivosť a kvalita služieb.]
 • IEC 60050-191/A2: 2002: 1990 International Elektrotechnical Vocabulary − Chapter 191: Dependability and quality of service: Amendment 2. [Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spoľahlivosť a kvalita služieb: Dodatok 2.]
 • VIM: 1993 International vocabulary of basic and general terms in metrology, BIPM/IEC/IFCC/ISO/OIML/IUPAC/IUPAP. [Medzinárodný slovník základných a všeobecných termínov z metrológie.
 • Quality Management Principles Brochure. [Brožúra o zásadách manažérstva kavality.]2)
 • ISO 9000 + ISO 14000 News (dvojmesačník, ktorý poskytuje stručné správy o medzinárodnom vývoji týkajúcom sa noriem systému manažérstva kvality ISO vrátane správ o ich zavedení rozličnými organizáciami na celom svete). 3)
 • ISO/IEC Directives, Part 1, Part 2: 2004 and Supplement. [Smernice ISO/IEC, časti 1 2 a dodatok.]