Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Využitie marketingu na príklade rodinného podniku

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45411
Posledná úprava
24.11.2014
Zobrazené
2 611 x
Autor:
lubo.kubala
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V diplomovej práci sa zaoberáme problematikou vyuţívania marketingu na príklade rodinného podniku, kde sme si za prvý cieľ práce stanovili analýzu konkrétneho rodinného podniku. Druhým cieľom je dotazníkovou formou zistiť postoje zákazníkov k marketingovému mixu a komunikácie firmy SVX s.r.o. a na základe výsledkov inovovať marketingovú komunikáciu podniku. V prvej časti sa venujeme teoretickým základom marketingu, marketingového mixu a marketingovej komunikácie pouţívaných v podmienkach slovenského trhu. Podrobnejšie analyzujeme vnútorné a vonkajšie prostredie konkrétneho rodinného podniku.

Kľúčové slová:

marketing

mix

komunikácia

rodinný

podnik

podnikanie

SWOT

analýzaObsah:
 • Obsah
  Úvod -8-
  1. Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí -10-
  1.1. Marketingový mix -11-
  1.1.1. Produkt -12-
  1.1.2. Cena -14-
  1.1.3. Propagácia -17-
  1.1.4. Distribúcia -19-
  1.2. Marketingová komunikácia -21-
  1.2.1. Reklama -21-
  1.2.2. Podpora predaja -24-
  1.2.3. Public relations -25-
  1.2.4. Osobný predaj -27-
  1.2.5. Direct marketing -29-
  1.3. Marketingové prostredie podniku -31-
  1.3.1. Vonkajšie makroprostredie podniku -31-
  1.3.2. Vonkajšie mikroprostredie podniku -32-
  1.3.3. Vnútorné prostredie podniku -32-
  1.4. Swot analýza -33-
  1.4.1. Analýza príleţitostí a hrozieb (o-t analýza) -33-
  1.4.2. Analýza silných a slabých stránok (s-w analýza) -34-
  2. Charakteristika rodinného podnikusvx s.r.o -35-
  2.1. Rodinný podnik a podnikanie -35-
  2.2. Identifikačné údaje: -36-
  2.2. Analýza vnútorného prostredia podniku svx s.r.o. -37-
  2.2.1. S-w analýza -38-
  2.2.2. Marketingový mix podniku svx s.r.o. -39-
  2.2.3. Marketingový komunikačný mix podniku svx s.r.o. -40-
  2.3. Analýza vonkajšieho mikroprostredia podniku svx s.r.o. -41-
  2.3.1. Popis zákazníkov -41-
  2.3.2. Popis dodávateľov -42-
  2.3.3. Popis konkurencie -43-
  2.4. Analýza vonkajšieho makroprostredia podniku svx s.r.o -43-
  2.4.1. Demografické faktory -43-
  2.4.2. Ekonomické faktory -44-
  2.4.3. Sociálne faktory -45-
  2.4.4. Technologické faktory -45-
  2.5. Swot analýza -45-
  3. Návrhy ďalšieho vyuţitia marketingu v rodinnom podniku.47
  3.1. Metodika práce a metódy výskum -47-
  3.2. Analýza výsledkov dotazníka -49-
  3.3. Návrhy a odporúčania -58-
  3.3.1. Guerilla marketing -58-
  3.3.2. Viral marketing -59-
  3.3.3. Ambush marketing -60-
  3.3.4. Undercover marketing -61-
  Záver................................................................................................................................

Zdroje:
 • CIBÁKOVÁ, V. - BARTÁKOVÁ, G. - RÓZSA, Z. 2005. Úvod do teórie marketingu, 1. vyd. Bratislava: MERKURY, 2005. 164 s. ISBN 80-89143-23-7
 • FORET, M. - KAŠPAROVÁ, K. - DOLEŢAL, M. - ŠKAPA, R. 2004. Marketing, 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2004. 166 s. ISBN 80-210-3500-5
 • FTOREK, J. 2012. Public relations ako ovplyvňovanie mienky, Praha: GRADA PUBLISHING, 2012. 224 s. ISBN 978-80-247-3926-7
 • GÚČIK, M. 2010. Cestovný ruch - Úvod do štúdia, DALI-BB, 2010. 308 s. ISBN 978-80-89090-80-8
 • HOLMAN, R. 2011. Ekonómia, 5. vyd. Praha: C.H.BECK, 2011. 720 s. ISBN 978-80-7400-006-5
 • JAKAB, R. 2010. Porovnávacia reklama z pohľadu práva, 1. vyd. Košice: TYPOPRESS-TLAČIAREŇ, 2010. 117 s. ISBN 978-80-8129-000-8
 • JAKUBÍKOVÁ, D. 2012. Marketing v cestovnom ruchu, 2. vyd. Praha: GRADA PUBLISING, 2012. 320 s. ISBN 978-80-247-4209-0
 • JAKUBÍKOVÁ, D. 2013. Strategický marketing - Stratégie a trendy, 2. vyd. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013. 368 s. ISBN 978-80-247-4670-8
 • KARLÍČEK, M. - KRÁL, P. 2011. Marketingová komunikácia, Praha: GRADA PUBLISHING, 2011. 213 s. ISBN 80-247-3541-5
 • KARLÍČEK, M. a kol. 2013. Základy marketingu, Praha: GRADA PUBLISHING, 2013. 255 s. ISBN 978-80-247-4208-3
 • KITA, J. a kol. 2010. Marketing, 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2010. 411 s. ISBN 978-80-8078-327-3
 • KORAUŠ, A. 2011. Finančný marketing, Bratislava: SPRINT DVA, 2011. 536s. ISBN 978-80-89393-31-2
 • KOTLER, P. - ARMSTRONG, G. 2006. Marketing, Praha: GRADA PUBLISHING, 2006. 856 s. ISBN 80-247-0513-3
 • KOTLER, P. - WONG, V. - SAUNDERS, J. - ARMSTRONG, G. 2007. Moderní marketing, 4. vyd. Praha: GRADA PUBLISHING, 2007. 1041 s. ISBN 80-247-1545-2
 • KOZEL, R. 2006. Moderný marketingový výskum, Praha: GRADA PUBLISHING, 2006. 280 s. ISBN 80-247-0966-X
 • LAVINSON, J.C. 2009. Guerilla marketing, 1. vyd. Brno: COMPUTER PRESS, 2009. 326 s. ISBN 9788025124727
 • LESÁKOVÁ, D. a kol. 2011. Strategický marketing, 1. vyd. Bratislava: SPRINT DVA, 2011. 366 s. ISBN 978-80-89393-56-5
 • LOŠŤÁKOVÁ, H. 2005. B-toB marketing: Strategická marketingová analýza pre vytváranie trhových príležitostí, 2. vyd. Praha: PROFESSIONAL PULISHING, 2005. 186 s. ISBN 80-86419-94-0
 • MONZEL, M. 2009. 99 typov pre úspešnú reklamu, Praha: GRADA PUBLISHING, 2009. 198 s. ISBN 978-80-2472-928-2
 • PATALAS, T. 2009. Guerillový marketing: Ako s malým rozpočtom dosiahnuť veľký úspech, 1. vyd. Praha: GRADA PUBLISHING, 2009. 191 s. ISBN 978-80-247-2484-3
 • PŘIKRILOVÁ, J. - JAHODOVÁ, J. 2010. Moderná marketingová komunikácia, Praha: GRADA PUBLISHING, 2010. 303 s. ISBN 978-80-247-3622-8
 • RICHTEROVÁ, K. a kol. 2013. Úvod do výskumu trhu, Bratislava: SPRINT2, 2013. 315 s. ISBN978-80-89393-95-4
 • RIMARČÍK, M. 2007. Štatistika pre prax, Marián Rimarčík, 2007, 200 s. ISBN 978-80-969813-1-1
 • SEDLÁČKOVÁ, H. - BUCHTA, K. 2006. Strategická analýza, 2. vyd. Praha: C. H. BECK, 2006. 121 s. ISBN 80-7179-367-1
 • SOUČEK, I. 2005. Podnikateľský zámer a investičné rozhodovanie, 1. vyd. Praha: GRADA PUBLISHING, 2005. 356 s. ISBN 80-247-0939-2
 • SRPOVÁ, J. - ŘEHOŘ, V. a kol. 2010. Základy podnikania, Praha: GRADA PUBLISHING, 2010. 427 s. ISBN 978-80-247-3339-5
 • STRÁŢOVSKÁ, H. - STRÁŢOVSKÁ, Ľ. - KROŠLÁKOVÁ, M. - BAŢÓ, L. 2014. Náuka o obchodnom podnikaní, Bratislava: SPRINT 2, 2014. 334 s. ISBN 978-80-89393-98-5
 • STRÁŢOVSKÁ, Ľ. - STRÁŢOVSKÁ, H. - KROŠLÁKOVÁ, M. 2008. Rodinné podnikanie, 1.vyd. Bratislava: SPRINT DVA, 2008. 240 s. ISBN 978-80-969927-0-6
 • VYSEKALOVÁ, J. - MIKEŠ, J. 2010. Ako robiť reklamu, 3. vyd. GRADA PUBLISHING, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3492-7
 • ZAMAZALOVÁ, M. 2009. Marketing obchodnej firmy, Praha: GRADA PUBLISHING, 2009. 240 s. ISBN 978-80-247-2049-4
 • ZAMAZALOVÁ, M. 2010. Marketing, 2 vyd. Praha: C.H.BECK, 2010. 499 s. ISBN 978-80-7400-115-4
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko