Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových

Väzba - diplomová práca

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40958
Posledná úprava
27.11.2012
Zobrazené
2 397 x
Autor:
weronika1279
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Témou diplomovej práce je azda najviac prediskutovávaný inštitút v rámci slovenského trestného práva procesného, a je to väzba a rozhodovanie o nej v trestnom konaní . Inštitút väzby je veľmi často diskutovanou problematikou trestného práva procesného. Pri väzbe dochádza k obmedzeniu osobnej slobody občana a preto je často verejnosťou povaţovaná za prostriedok určitej sankcie, ktorým však väzba nie je. Je dôleţité zamerať sa na to, ţe väzba má predovšetkým sledovať svoj cieľ, ktorým je nielen zaistenie osoby obvineného, ale aj zaistenie práv a bezpečnosti iných osôb a majetku. Obsah predkladanej diplomovej práce je zameraný na väzbu v rámci trestného konania, to znamená, ţe sa nezaoberá väzbou kompletne. Z dôvodu veľkého rozsahu sa diplomová práca len okrajovo venuje otázke väzbe mladistvých a väzbe v osobitných prípadoch.

Kľúčové slová:

väzba všeobecne

dôvody väzby

odôvodnenosť väzby

dôvody vzatia do väzby

opätovné vzatie do väzby

druhy väzby

úteková väzba

kolúzna väzba

preventívna väzba

trvanie väzby

predĺženie lehotyObsah:
 • ÚVOD 11
  1. HISTORICKÝ VÝVOJ INŠTUTÚTU VÄZBY 13
  1.1 Úprava väzby v roku 1950 13
  1.2 Úprava väzby v roku 1956 14
  1.3 Úprava väzby od roku 1961 16
  1.4 Úprava väzby po roku 2005 20
  2. VÄZBA 24
  2.1 Väzba všeobecne 24
  2.2 Podmienky väzby 27
  2.2.1 Odôvodnenosť väzby 27
  2.2.2 Dôvody vzatia do väzby 28
  2.2.3 Opätovné vzatie do väzby 28
  2.3 Druhy väzby 29
  2.3.1 Úteková väzba 29
  2.3.2 Kolúzna väzba 31
  2.3.3 Preventívna väzba 33
  2.3.4 Opätovná väzba 35
  2.3.4 Väzba v niektorých osobitných prípadoch 36
  2.3.4.1 Predbeţná väzba 36
  2.3.4.2 Vydávacia väzba 37
  2.3.4.3 Vykonávacia väzba 39
  2.4 Prostriedky nahrádzajúce väzbu 40
  2.4.1 Záruka 40
  2.4.2 Sľub 42
  2.4.3 Dohľad 44
  2.4.4 Peňaţná záruka 45
  2.4.5 Povinnosti a obmedzenia 48
  3. ROZHODOVANIE O VÄZBE 50
  3.1 Rozhodnutie o väzbe 50
  3.1.1 Forma rozhodnutia a náleţitosti väzby 52
  3.1.2 Upovedomenie o vzatí do väzby 54
  3.2 Preskúmanie dôvodnosti väzby 55
  3.2.1 Sťaţnosť obvineného proti rozhodnutiu o vzatí do väzby 55
  3.2.2 Ţiadosť obvineného o prepustenie na slobodu 57
  3.2.3 Preskúmavanie dôvodov väzby z úradnej povinnosti 58
  4. TRVANIE VÄZBY 60
  4.1 Trvanie väzby všeobecne 60
  4.2 Predĺţenie lehoty väzby 61
  4.3 Plynutie lehôt 63
  4.4 Trvanie opakovanej väzby 64
  5. VÄZBA MLADISTVÝCH 66
  5.1. Konanie proti mladistvým 66
  5.2. Väzba mladistvých 67
  5.3. Výkon väzby mladistvých 68
  6. VÝKON VÄZBY 73
  6.1. Výkon väzby podľa odporúčania Výboru ministrov Rady Európy 73
  6.2. Výkon väzby podľa zákona č. 221/2006 Z.z 74
  ZÁVER 83
  Zoznam pouţitej literatúry 85

Zdroje:
 • Baláž. P. 2006. Základy trestného práva. Bratislava : EUROUNION, 262 s. ISBN 80 -88984-90-4. Čečot, V., Samaš, O., 2001. Základy trestného práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 2001. 96 s. ISBN80-7160-124-1
 • Čečot,V. a kol., 2009.Kriminológia: Osobitná časť. Sládkovičovo: Vysoká škola Visegrádu,s.r.o, Vysoká škola v Sládkovičove, 2009. 188 s. ISBN 978-80-89267-25-5
 • Čečot,V. a kol., 2009.Kriminológia: Všeobecná časť. Sládkovičovo: Vysoká škola Visegrádu,s.r.o, Vysoká škola v Sládkovičove, 2009. 150 s. ISBN 978-80-89267-24-8
 • Čečot,V. a kol., 2009.Penológia. Sládkovičovo: Vysoká škola Visegrádu,s.r.o, Vysoká škola v Sládkovičove, 2009. 164 s. ISBN 978-80-89267-23-1
 • Čečot,V. a kol., 2009.Trestné právo 1. Trestné právo hmotné Všeobecná časť. Sládkovičovo: Vysoká škola Visegrádu,s.r.o, Vysoká škola v Sládkovičove, 2009. 394 s. ISBN 978-80-89267-22-4
 • Čenteš J. a kol. 2006. Trestný poriadok s komentárom. Ţilina: Poradca podnikateľa, 2006, 640 s. . ISBN 80-88931-48-7.
 • Fábry, A. a kol. 1996. Väzenstvo na Slovensku. Martin: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráţe Slovenskej republiky, Ministerstvo spravoslivosti SR, 1996.
 • Fábry, A. 2009. Penológia. Ţilina : Eurokodex, Bratislavská vysoká škola práva, 2009. 264 s. ISBN 978- 80-89447-01-5.
 • Husár, E: Trestné právo procesné. Bratislava: IURA EDITION, 2003, 298 s. ISBN 80-8904-757-2 86
 • Ivor.J. a kol. 2010.Trestné právo procesné.Bratislava: IURA EDITION,spol.s.r.o,2010,
 • 1049 s. ISBN 978-80-8078-309-9Ivor.J., Záhora.J. 2009.
 • Repetitórium rekodifikovaného trestného práva. Bratislava: IURA EDITION, spol.s.r.o., 2009, 187 s. ISBN 978-80-8078-255-9
 • Klátik, J. a kol. 2006. Prípadové štúdie z trestného práva procesného. Bratislava : IURA EDITION, 2006. 194 s. ISBN 978-80-8078-172-9. Kolektív autorov.2010. Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou. Bratislava: Nová práca, spol. s.r.o., 2010, 603 s. ISBN 978-80-89350-17-9Kolektív autorov.2011.
 • Trestný zákon s rozsiahlym komentárom a judikatúrou, Zákon o výkone väzby s komentárom. Bratislava: Nová práca, spol. s.r.o., 2011, s. ISBN 978-80-89350-19-3
 • Minárik. Š., a kol..2010. Trestný poriadok- stručný komentár. Bratislava: IURA
 • Svák, J., 2006. Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práv). 2. rozšírené vydanie. Ţilina: Poradca podnikateľa, 2006. 1116 s. ISBN 80-88931-51-7.
 • Svák, J. a kol., 2006 Ústavné právo SR. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: Akadémia PZ, 2006. 476 s. ISBN 80-8054-388-7. 87
 • Šaling, S., Ivanová-Šalingová, M., Malíková, Z., 2006. Veľký slovník cudzích slov. 4. revidované a doplnené vydanie. Bratislava - Prešov: SAMO, 2006. 1391 s. ISBN-80-89123-05-8.
 • Šámal, P. a kol., 2005. Trestní řád : Komentář - díl I . 5. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 1432 s.
 • Šámal, P. a kol.,2005. Trestní řád : Komentář - díl II . 5. doplněné a přepracované
 • vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 1414 s.Záhora, J.,2005.
 • Zaistenie vecí na účely trestného konania. Bratislava: Akadémia PZ, 2005. 181 s. ISBN 80-8054343-7.
 • Vendel.I. 2003. Kapitoly z trestného práva. Bratislava: Katedra sociálnej práce PdF UK,2003, 62,s.
 • MIKO, R.: Porušenie práva na obhajobu (Nevyrozumenie obhajcu a splnomocnenca poškodeného o vyšetrovacích úkonoch proti ich vôli) In Policajná teória a prax, 2006, roč. 14, č. 4, s. 98-106.SOJKA, S.: Sledovanie osôb, vecí a vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo iných záznamov a ich vzájomný nesúlad v zákone č. 141/1961 Zb. In Bulletin slovenskej advokácie, 2005, roč. 11, č. 9-10, s. 7-10.
 • ZÁHORA, J.: Príkaz v trestnom konaní. In Justičná revue, 2004, roč. 56, č. 5, s. 537-545.
 • KOZOŇ, A.: Penologická prognóza recidivistov pred prepustením z výkonu trestu
 • odňatia slobody.In Justičná revue, 2006, roč.58, č.3, s.507-520.
 • FEŤKOVÁ, G.: Väzba jej dôvody a trvanie. In Justičná revue,2006, roč. 58, č.3, s. 559-566.
 • MANDÁK, V. Předstiţná vazba s přihlédnutím k novele trestního řadu z roku 1995. In Bulletin advokacie 4/1996
 • SCHWEIZER, L. Právna úprava väzby v trestnom konaní navrhovaná v rámci rekodifikácie Trestného poriadku. In Justičná revue Bratislava: Vydavateľstvo
 • Ministerstva spravodlivosti. 1/2005
 • http://www.vazen.sk
 • http://www.justuce.gov.sk
 • http://www.mssr.sk
 • http://www.minv.sk
 • http://www.epravo.sk
 • http://www.radaeuropy.sk
 • http://www.vlada.gov.sk
 • http://www.ipravnik.cz
 • http://www.najpravo.sk
 • http://www.ja-sr.sk