Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Stredoškolská mládež a drogy

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45196
Posledná úprava
16.06.2014
Zobrazené
1 098 x
Autor:
katarina.vanova-vret
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Už od pradávna musel človek vyvíjať veľké úsilie na získanie prostriedkov, aby zachoval svoju existenciu, zabezpečil svoju rodinu a potomstvo.
Život človeka sprevádzajú mnohé, niekedy až katastroficky vyhrotené udalosti. Bývajú to osobné tragédie - smrť blízkych, disharmónia v živote, rozvod, problémy s deťmi, v zamestnaní. Inokedy sú to zase prírodné katastrofy - povodne, zemetrasenia, neúrody. Do tohto výpočtu je treba zahrnúť i katastrofy spoločenské, ktoré na ľudí doľahnú často naliehavejšie než prírodné úkazy a osobné nešťastie. Sú to hospodárske krízy, nezamestnanosť, vojny prinášajúce biedu, zúfalstvo, hlad a strach o holý život. Týmto boli ľudia postavení do situácie, ktoré nebolo možné zvládnuť bez námahy, odriekania a človek ich prekonáva vždy len aktívne. Niekedy ich nerieši vôbec, pretože ich riešiť nedokáže, vzdáva sa a upadá do beznádeje. Inokedy sa im vyhýba a uchyľuje sa k fantázii. Vysníva si svet krajší, šťastnejší a blaženejší, bez biedy a utrpenia, ktorý prežíva na Zemi.
Pri pracovnej činnosti a pri prenikaní do zákonitostí prírody objavil človek rastliny, ktorých užitie podporovalo a uvoľňovalo fantáziu a umožňovalo mu dostať sa ľahko a rýchlo do stavu blaženosti. Látky uvoľnené z týchto rastlín ho aspoň prechodne oslobodzovali od reality každodenného života. Po týchto skúsenostiach sa k nim človek začal vracať častejšie. Vynaložil veľa úsilia a námahy, aby z rastlín získal čo najviac týchto látok. Objavil chemické pochody - kvasenie, destiláciu, ktoré mu umožňovali výrobu niektorých omamných látok. Neskôr sa ich naučil vyrábať synteticky, nezávisle od prírody.
K výrobe vybudoval celé odvetvia poľnohospodárstva a priemyslu, a tým sa stali neodmysliteľnou súčasťou každej spoločnosti.
Za tieto dočasné a prchavé chvíle blaženosti, ktoré vôbec neriešili zápornú životnú situáciu, musel draho zaplatiť. Uplatnila sa obecná zákonitosť, ktorá doprevádza každú pravidelne sa opakujúcu činnosť človeka - vznik návyku.
Nevyčísliteľné sú ekonomické dôsledky používania omamných látok a to ako pre jednotlivca, tak i pre spoločnosť.
Pravidelné a dlhodobé užívanie omamných látok hlboko zasahuje do ekonomickej situácie človeka závislého na droge. Je to vždy na úkor existenčných prostriedkov, o ktoré okráda seba a svojich najbližších - rodinu a deti. V celospoločenskom meradle sú škody, ktoré vznikajú masovým užívaním drogy nevyčísliteľné. Nie je ich možné vyvážiť ziskom z predaja týchto látok.
Účinok omamných látok nevedie len ku škodám ekonomickým a spoločenským, ktoré sa prejavujú v úteku od problémov, rezignáciou človeka a biedou. Látky totiž veľmi nepriaznivo pôsobia i na organizmus človeka a poškodzujú ho. Ľudský organizmus závislý na týchto látkach upadá, opotrebováva sa. Konečným výsledkom je potom jeho predčasný zánik.
Najohrozenejšou skupinou spoločnosti sú deti a mládež. Rodičia často ani netušia, že ich dieťa berie drogy, alebo už je aj na nich závislé. Často si kladú otázku, prečo sa práve ich dieťa dostalo do drogového problému a veľakrát ani samotný mladistvý naisto nevie, prečo užíva drogy.
Problém závislosti mládeže na nikotíne, alkohole a tvrdých drogách je zo dňa na deň naliehavejší. Dotýka sa každého z nás.
Príčiny možnej závislosti sú rôzne a je na pedagogických a osvetových pracovníkoch, aby sa v školách a mládežníckych zariadeniach nehovorilo len o tragédiách narkomanov. Treba diskutovať aj o tom, ako človeku zabrániť, aby sa ním stal.
Dôležité je budovať v jednotlivcovi silu, ktorá mu zabráni siahnuť po droge.
Osvojenie si poznatkov o toxikománii dáva záruku úspešnosti v boji proti nej, čo je i cieľom mojej diplomovej práce.

Kľúčové slová:

abstinenčný príznak

alkoholizmus

amfetamíny

droga

drogová závislosť

história drogy

chorobné závislosti

halucinogény

kokaín

liečivá

opiáty

prevencia drogovej závislosti

príznaky užitia drogObsah:
 • Zadanie diplomovej práce
  Abstrakt
  Obsah ……………………………………………………………………………………5
  Zoznam ilustrácii a tabuliek ……………………………………………...7
  Zoznam skratiek a symbolov .........................................................................9
  Úvod …………………………………………………………………………………… 10
  1 História drogy …………………………………………………………………. 12
  1.1Dionýzov kult ………………………………………………………………………… 12
  1.2 Indiánske kulty ………………………………………………………………………. 12
  1.3 Kult diabla ……………………………………………………………………………13
  2 Droga a jej charakteristika …………………………………………….. 15
  2.1 Spôsoby vstupu drogy do organizmu ………………………………………………...17
  2.2 Príčiny prameniace z rodinného života ……………………………………………… 19
  2.3 Príčiny prameniace z vonkajšieho prostredia ………………………………………...20
  2.4 Príčiny prameniace zo samotnej osoby ……………………………………………… 22
  2.5 Chorobné závislosti …………………………………………………………………..24
  2.5.1 Vášne ……………………………………………………………………………….24
  2.5.2 Náruživé fajčenie- tabakizmus ……………………………………………………..25
  2.5.3 Alkoholizmus ……………………………………………………………………… 28
  2.5.4 Drogová závislosť………………………………………………………………….. 30
  2.6 Typy drogových závislostí …………………………………………………………... 32
  2.6.1 Drogová závislosť opiátového typu ……………………………………………….. 32
  2.6.2 Drogová závislosť na liečivách s centrálne tlmivým účinkom ……………………. 32
  2.6.3 Drogová závislosť kokaínového typu ……………………………………………... 33
  2.6.4 Drogová závislosť kanabisového typu ……………………………………………. 33
  2.6.5 Drogová závislosť amfetamínového typu …………………………………………. 34
  2.6.6 Drogová závislosť kathového typu ………………………………………………... 34
  2.6.7 Drogová závislosť halucinogénneho typu ………………………………………… 34
  2.6.8 Drogová závislosť solvenciového typu …………………………………………... 35
  3 Prevencia drogovej závislosti ………………………………………… 36
  3.1 Príznaky užitia drogy ……………………………………………………………….. 36
  3.2 Koncepcia prevencie v rezorte ministerstva školstva ………………………………. 37
  3.3 Súčasný stav v oblasti drogovej prevencie na soš v topoľčanoch ………………... 40
  4 Prieskum …………………………………………………………………………… 42
  4.1 Cieľ prieskumu ……………………………………………………………………….42
  4.2 Charakteristika prieskumnej vzorky ………………………………………………….42
  4.3 Charakteristika prieskumnej metódy ………………………………………………...43
  4.4 Výskumná otázka ……………………………………………………………………. 47
  4.5 Hypotézy …………………………………………………………………………….. 47
  5 Analýza výsledkov prieskumu ………………………………………….. 48
  6 Závery prieskumu a odporúčania pre prax ………………………... 62
  Záver …………………………………………………………………………………..63
  Zoznam bibliografických odkazov …………………………………….. 64
  Prílohy ……………………………………………………………………………….. 65
  Príloha a ………………………………………………………………………………… 66
  Príloha b ………………………………………………………………………………… 68
  Príloha c ………………………………………………………………………………… 69
  VYhlásenie autora
  Sprievodný materiál

Zdroje: