Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Geografická charakteristika okresu Levoča

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6602
Posledná úprava
08.08.2018
Zobrazené
4 995 x
Autor:
erfran
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hlavnou témou diplomovej práce je Geografická charakteristika okresu Levoča. Práca je rozdelená na tri časti: teoretickú, analytickú a návrhovú časť. V tejto práci sme podávali výklad o geografickej charakteristike okresu Levoča. Táto práca má náučný, informatívny a podkladový charakter. Pri tejto práci bol použitý technický postup, rozhovor a terénne metódy práce ako zber a analýza materiálu. Kapitola 1. obsahuje teoreticko-metodologickú analýzu skúmaného regiónu, neobsahuje žiadne podkapitoly, 2.kapitola má názov Geografická charakteristika a obsahuje tri podkapitoly.V podkapitole 2.1 Vymedzenie skúmaného regiónu je opísaná poloha, historicko-geografický vývoj a územný vývoj okresu. V podkapitole 2.2 Analýza fyzicko-geografického subsystému je opísaná geologická stavba a georeliéf, klimatické podmery, hydrologické pomery, pôdne pomery, rastlinstvo, živočíšstvo a ochrana prírody. Podkapitola 2.3 Analýza socio-ekonomického subsystému tu sleduje obyvateľstvo a jeho vývoj, pohyb, vekovú štruktúru obyvateľstva, obyvateľstvo podľa náboženstva, národnosti a vzdelania, zamestnanosť a nezamestnanosť obyvateľstva, analýza priemyslu, analýzu poľnohospodárstva, analýzu sociálnej infraštruktúry a analýza cestovného ruchu a rekreácie. 3.kapitola s názvom Návrhy na regionálny rozvoj má podkapitoly, v ktorých sú rozobraté smery regionálneho rozvoja, silné a slabé stránky, možnosti a ohrozenia.

Kľúčové slová:

obyvateľstvo

regionálny rozvoj

zamestnanosť

poľnohospodárstvo

sociálna infraštruktúra

cestovný ruch

rastlinstvo

živočíšstvo

ochrana prírodyObsah:
 • Úvod -8-
  1 Teoreticko-metodologická analýza -10-
  2 Geografická charakteristika -14-
  2.1 Vymedzenie skúmaného regiónu -14-
  2.1.1 Poloha a vymedzenie územia -14-
  2.1.2 Historicko-geografická charakteristika -16-
  2.1.3 Územný vývoj -17-
  2.2 Analýza fyzicko-geografického subsystému -21-
  2.2.1 Geologická stavba a georeliéf -21-
  2.2.2 Klimatické pomery -22-
  2.2.3 Hydrologické pomery -24-
  2.2.4 Pôdne pomery -24-
  2.2.5 Rastlinstvo -25-
  2.2.6 Živočíšstvo -26-
  2.2.7 Ochrana prírody -26-
  2.3 Analýza socio-ekonomického subsystému -29-
  2.3.1 Analýza obyvateľstva -29-
  2.3.1.1 Obyvateľstvo a jeho vývoj -29-
  2.3.1.2 Pohyb obyvateľstva -29-
  2.3.1.3 Veková štruktúra obyvateľstva -30-
  2.3.1.4 Štruktúra obyvateľstva podľa náboženstva, národnosti a vzdelania -31-
  2.3.1.5 Zamestnanosť obyvateľstva -33-
  2.3.2 Analýza priemyslu -42-
  2.3.3 Analýza poľnohospodárstva -46-
  2.3.4 Analýza dopravy -48-
  2.3.5 Analýza lesného hospodárstva -50-
  2.3.6 Analýza vodného hospodárstva -52-
  2.3.7 Analýza sociálnej infraštruktúry -55-
  2.3.8 Analýza cestovného ruchu a rekreácie -60-
  3 Návrhy na regionálny rozvoj -64-
  3.1 Smery regionálneho rozvoja -64-
  3.2 Silné a slabé stránky -67-
  3.2.1 Silné stránky -67-
  3.2.2 Slabé stránky -67-
  3.3 Možnosti a ohrozenia -68-
  3.3.1 Možnosti -68-
  3.3.2 Ohrozenia -69-
  Záver -70-
  Zoznam bibliografických odkazov -71-
  Zoznam príloh -72-
  Prílohy -73-
  Zoznam ilustrácii a tabuliek -78-

Zdroje:
 • Analýza súčasného stavu cestovného ruchu. Levoča. 2003. 11s.
 • Atlas ČSSR. Ústredná správa geodézie a kartografie. Praha: 1966
 • DUNČKO, Š.: Dravc. Polypress: Levoča, 1998. 67 s. ISBN 80-967969-2-5
 • DVOŘÁKOVÁ, V.: Mestská pamiatková rezervácia. Bratislava: Štátny ústav pamiatkovej rezervácie: 1990. 63 s.
 • IVANIČKA, K. Základné teórie a metodológie socio-ekonomickej geografie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo,1987. 432 s.
 • Kultúra, história a príroda Slovenska. Bratislava: 2004
 • LUKNIŠ M. a kolektív autorov.: Slovensko ľud. Bratislava: Obzor., 1974. 732 s.
 • MICHAELI, E. Geomorfológia Hornádskej kotliny. Prešov. FHPV PU. 2001. 153 s. ISBN 80-8068-053-1
 • Štatistický úrad SR - Krajská správa v Prešove. 2002. Základné demografické údaje podľa obcí v okresoch Prešovského kraja v roku 2002. Prešov
 • Štatistický úrad SR - Krajská správa v Prešove. 2001. Okresy Prešovského kraja. Prešov: 2001
 • Štatistický úrad SR - Krajská správa v Prešove.2002. Štatistický bulletín. Prešov 3/2003
 • Štatistický úrad SR - Lexikón obcí SR. 2001. Bratislava: VEDA, 2001