Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

A Rieker Obuv s.r.o. és a Deichmann Obuv s.r.o. reklámtevékenységének és reklámstratégiájának elemzése és összehasonlítása

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
maďarsky
ID projektu
45115
Posledná úprava
12.05.2014
Zobrazené
1 297 x
Autor:
kiiss.jozsef
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ciele výskumu

Hlavným cieľom výskumu bolo zmapovanie situácie reklamnej činnosti a stratégii v týchto firmách. Na základe týchto informácií sformulovanie vlastného názoru a vlastných odporúčaní v záujme čo najúspešnejšej reklamnej činnosti.

Obsahové vymedzenie práce

Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Presnejšie, v teoretickej časti definujem základné a najdôležitejšie pojmy marketingovej komunikácie. Sem patria: marketingové teoretické východiská, systém komunikácie a marketingovej komunikácie, segmentácia trhu, všeobecná charakteristika reklamy, účinok reklamy, proces reklamy.

Priebeh a použité metódy výskumu

Vo výskume som využil primárne a sekundárne výskumné metódy, presnejšie som použil už publikované štatistické údaje a pomocou dotazníkov a osobných pohovorov (interview) som získal potrebné množstvo údajov.

Výsledky výskumu, samostatné názory a odporúčania

Obidve firmy sa zhodujú v tom, že považujú reklamu za najstaršiu a najnápaditejšiu formu komunikácie. Podľa výdavkov komunikačného mixu reklama je na prvom mieste u obidvoch firmách. Pri určovaní reklamného rozpočtu firma Rieker určuje ich podľa percentuálneho podielu z obratu, a firma Deichman z jasne definovaných cieľov marketingovej komunikácie. Podľa expertov táto posledná metóda je spoľahlivejšia a účinnejšia. Podľa môjho názoru firma by o tom mohla porozmýšľať.

Deichmann používa vo svojich reklamných kampaniach aj známe osobnosti, na ktorých názory si ľudia dajú záležať. Firma aj takto zvyšuje publicitu pre jednotlivé produkty. Pre firmu Rieker by som to tiež odporučil.
Ako zhrnutie, môžeme konštatovať: Firmy (veľmi správne) zistili, že len s pomocou efektívnej reklamy môžu na trhu uspieť, a preto kladú veľký dôraz na túto oblasť činnosti.

Kľúčové slová:

reklám

marketing

reklama

diplomová práca

maďarský jazyk

efektívna reklamaObsah:
 • Bevezetés 3
  I. A reklám elméleti háttere 6
  1. A marketing fogalma 6
  2. A marketingmix 8
  3. Marketingkommunikációs eszközök 12
  3.1. A kommunikációs rendszer jellemzői 12
  3.2. Kommunikáció és marketingkommunikáció 13
  3.3. A kommunikáció folyamata 15
  3.4. A hatékony kommunikáció folyamata 16
  4. A piacszegmentálás, mint a reklámtevékenység alapfeltétele 20
  5. Reklám 26
  5.1. A reklám jellemzői 26
  5.2. A reklám hatásai 30
  4.2. A reklám folyamata 32
  4.2.1. Küldés 33
  4.2.2. Pénz 35
  4.2.3. Üzenet 36
  4.2.4. Médium 39
  4.2.5. Mérés 44

  II. A reklámtevékenység és reklámstratégia elemzése és összehasonlítása a Rieker Obuv s.r.o.-nál és a Deichmann Obuv s.r.o.-nál 45
  1. A kutatás tárgya, célja, folyamata, módszerei 45
  2. A kutatás eredményei, statisztikai elemzések 47
  2.1. A vállalat általános bemutatása 47
  2.2. A marketing fogalmához való viszonyulása a Rieker Obuv s.r.o.-nak és a Deichmann Obuv s.r.o.-nak 59
  2.3. A Rieker Obuv s.r.o. és a Deichmann Obuv s.r.o. marketingkommunikációs politikájának bemutatása 62
  2.4. A vállalatok reklámtevékenységének felmérése 65

  Befejezés 91
  III. Irodalomjegyzék 93