Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 673   projektov
0 nových

Zhodnotenie systému nakladania s komunálnym odpadom v obci

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
102 x
Veľkosť
3,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3955
Posledná úprava
19.07.2017
Zobrazené
3 291 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pri spracovaní mojej témy, ktorej názov znie „Zhodnotenie systému nakladania s komunálnym odpadom v obci“ som z použitej literatúry a iných dostupných zdrojov vypracovala stručný prehľad rozhodujúcich zásad pri aplikácii systému zberu a recyklácie odpadového hospodárstva na úrovni mesta a obce.
V úvode popisujem základné informácie o odpadoch.
Prvá kapitola je súhrnom informácií a poznatkov o komunálnom odpade a o druhoch zberov a ich výsledkov špecifikovaných v rôznych krajinách.
V druhej kapitole je zhrnutý zákon č. 223 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V tretej kapitole sa venujem konkrétne odpadovému hospodárstvu mesta Dubnica nad Váhom, jeho programu a riadeniu, vzniku odpadov v tomto meste a systému ich zberu vrátane poplatkov vynaložených na tento zber občanmi a mestom.
Záver práce som využila na poukázanie nedostatkov systému nakladania s odpadom v meste Dubnica a návrh ich zlepšenia.

Kľúčové slová:

odpadové hospodárstvo

komunálny odpad

separovaný zber

recyklačný fond

prevádzkové zariadeniaObsah:
 • Zoznam ilustrácií a tabuliek 5
  Úvod 6
  1. Komunálny odpad 7
  1.1 Zákon č. 223 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov -14-
  1.2 Programy odpadového hospodárstva -15-
  1.3 Pôsobnosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva -16-
  1.3.1 Udeľovanie súhlasu -16-
  1.3.2 Autorizácia -17-
  1.3.3 Registrácia -17-
  1.4 Dovoz, vývoz a tranzit odpadov -18-
  1.5 Recyklačný fond -19-
  1.6 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva -21-
  2. Program odpadového hospodárstva mesta Dubnica nad Váhom -22-
  2.1 Všeobecné záväzné nariadenia mesta Dubnica nad Váhom 22
  2.2 Program odpadového hospodárstva mesta Dubnica nad Váhom -26-
  2.2.1 Úvod do odpadového hospodárstva mesta -26-
  2.2.2 Štruktúra hospodárstva mesta -27-
  2.2.3 Riadenie odpadového hospodárstva mesta -27-
  2.2.4 Právna úprava v odpadovom hospodárstve -28-
  2.2.5 Vznik odpadov -30-
  2.3 Prevádzkové zariadenia -32-
  2.3.1 Prevádzkové zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov okrem skládok -32-
  2.3.2 Zberné miesta -34-
  2.3.3 Skládky -36-
  2.4 Zhodnotenie súčastného stavu nakladania s odpadom v meste Dubnica -37-
  2.4.1 Systém zberu komunálneho odpadu v mestskej časti Dubnica -37-
  2.4.2 Vrecový množstvový zber -48-
  2.4.3 Poplatky za zber komunálneho odpadu -51-
  Záver -54-
  Zoznam bibliografických odkazov -56-

Zdroje:
 • SOLDÁN, M., SOLDÁNOVÁ, Z., MICHALÍKOVÁ, A., EKOLOGICKÉ NAKLADANIE S MATERIÁLMI A ODPADMI. BRATISLAVA: STU, 2005. 103 s. ISBN 80-227-2223-5
 • SKUMATZ, L.: VARIABLE-RATE OR PAY AS YOU THROU WASTE MANAGEMENT, REASON FOUNDATIN, júl 2002
 • SKUMATZ, L.: NATIONWIDE DIVERSION RRATE STUDY - QUANTITATIVE EFFECTS OF PROGRAM CHOICES ON RECYCLING AND GREEN WASTE DIVERSION, SERA Report, 1996
 • ECONOMIC RESEARCH ASSOCIATES, Inc., 2000
 • PAYT BULLETIN, EPA USA, 2003
 • Zákon č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 70/2000 Z.z.
 • § 2 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka
 • § 157 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z.z.
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 60/1995 Z.z. o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 132/200 Z.z. o prijatí zmien v prílohe č. I a prijatie dvoch nových príloh č. VIII a IV k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.
 • ZUZULA, I., MEIXNER, D.: RECYKLAČNÝ FOND, Ekora Bratislava, 2003
 • HAMILTON, G.: BIOZÁHRADA, Príroda Bratislava, 1993