Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Vplyv okolia na patologické hráčstvo a možnosti prevencie

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
63 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9995
Posledná úprava
17.10.2018
Zobrazené
2 866 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Táto práca sa zaoberá patologickým hráčstvom. Je rozdelená do dvoch častí - kapitol. Prvá je teoretická. Obsahuje 13 podkapitol. V týchto som, objasnil hazardnú hru ako takú, objasnil pojem Gamblér a Gamblérstvo, vymedzil pojem drogy a drogovej závislosti. Taktiež som popísal hazardné hry s ktorými sa najčastejšie stretávame. Objasnil som vznik a vývoj závislosti, pocity hráčov, depresívne stavy. Taktiež som sa zaoberal vplyvom hráčstva na okolie, jeho prevenciou, liečbou, ale i recidívami hazardného hrania.

Druhá časť bola experimentálna. Obsahuje 10 podkapitol. V tejto časti som popísal cieľ prieskumu, prieskumné metódy, hypotézy. Taktiež som charakterizoval prieskumnú vzorku a popísal realizáciu prieskumu, prieskumné metódy hypotézy. Taktiež som charakterizoval prieskumnú vzorku a popísal realizáciu prieskumu. V tejto časti som vykonal aj rozbor a interpretáciu výsledkov prieskumu. Súčasťou tejto časti bola diskusia, overenie hypotéz, odporúčania pre prax a záver.

Kľúčové slová:

hazardná hra

gamblérstvo

droga

závislosťObsah:
 • Abstrakt 3
  Predhovor 4
  Obsah 5
  Zoznam tabuliek a diagramov 7
  0 Úvod 8
  1 Teoretická časť 9
  1.1 Hra 9
  1.2 Patologické hráčstvo 10
  1.3 Hra jej zákonitosti a podstaty 14
  1.4 Výherné hracie automaty 16
  1.5 Čo je charakteristické pre gambléra 16
  1.6 Vznik závislosti 17
  1.7 Vývoj závislosti 18
  1.8 Hráčske pocity 19
  1.9 Depresívne stavy 20
  1.10 Vplyv chorobného hráčstva na okolie 23
  1.11 Prevencia patologického hráčstva 26
  1.12 Možnosti liečby patologického hráčstva 27
  1.13 Recidívy 31
  2 Experimentálna časť 33
  2.1 Cieľ prieskumu 33
  2.2 Úlohy prieskumu 33
  2.3 Hypotézy 33
  2.4 Použitá prieskumná metóda 34
  2.5 Charakteristika prieskumnej vzorky 36
  2.6 Realizácia prieskumu 36
  2.7 Rozbor a interpretácia výsledkov 36
  2.8 Overenie hypotéz 42
  2.9 Diskusia 43
  2.10 Odporúčania pre prax 44
  3 Záver 46
  4 Zoznam bibliografických odkazov 47
  Sprievodný materiál - cd - rom
  Príloha a ( dotazník )
  Príloha b ( som závislí na hre? ) - pomôcka

Zdroje:
 • BOHMING, U. 1993. Přírodní léčitelství v domáci praxi. Praha: Knižný klub, 1993. ISBN 80-85634-27-9
 • DUŠEK, K., MALÁ, E. 1991. Pszchiatrie. Praha: Avieceum, 1991. ISBN 80-201-0021-0
 • FONTANA, D. 1997. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-063-4
 • GRONSKÝ, L. 1997. Racionální protidrogová politika. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-250-4
 • HELLER, J. 1996. Závislosť známa neznáma. Praha: Grada printe, 1996. ISBN 80-7169-277-8
 • HYHLÍK, F., NAKONEČNÝ, M. 1977. Malá encyklopedie současné psychologie. Praha: SPN 1977
 • KOPEČNÁ, B. 2001. Trestná činnost páchaná mladistvími a nedospelci. Praha: MVČR, 2001
 • MÍČEK, L. 1988. Sebevýchova a duševní zdraví. Praha: SPN 1988
 • MYSLIVEČEK, J., MYSLIVEČKOVÁ, J. 1989. Nervová soustava. Praha: Avineceum, 1989
 • MULLEROVÁ, Z. Didakto II Gambleri. Malacky: Public, ISBN 80-968126-2-9
 • NEŠPOR, K. 1994. Kouření, pití, drogy. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-71785-023-5
 • NEŠPOR, K., CSÉMY, L. 1996. Léčba a prevence závislostí. Praha: Psychiatrické centrum, 1996. ISBN 80-85121-52-2
 • NEŠPOR, K. 1992. Týka sa to i mne? Praha: Sportpropag, 1992
 • NOVOMESKÝ, F. 1995. Drogy. Banská Bystrica: Centrum prevencie drogových závislostí.
 • ONDREJKOVIČ, P., POLIAKOVÁ, E. 1999. Protidrogová výchova. Bratislava: Veda, 1999. ISBN 80-224-0553-1
 • ONDRUŠ, D. 1990. Toxikománia strašiak či hrozba? Martin: Osveta, 1990
 • TAMÁŠOVÁ, V. 2006. Teória a prax rodinnej edukácie. Bratislava: SAPIENTIA, s.r.o., 2006. ISBN 80-89229-01-8
 • VRAŽDA, L. 2001. Drogy v armáde a čo ďalej? Bratislava: Vydavateľská informačná agentúra MO SR, 2001
 • ŽÁK, B. 1987. Medicína bez receptu. Praha: Horizont, 1987