Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Úrazy elektrickým prúdom v prednemocničnej starostlivosti

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11843
Posledná úprava
21.06.2019
Zobrazené
5 371 x
Autor:
fero3764
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úrazy elektrickým prúdom sú charakteristické tým, že zasiahnu organizmus výbojom, ktorý trvá okamih, s následkami, ktoré bývajú pre postihnutého ďalekosiahle. Účinná pomoc však nie je veda. Je však potrebné ovládať diagnostické, ošetrovateľské a liečebné postupy aj v situáciách, keď nie je čas na dlhé hľadanie v rozsiahlych textoch učebníc. Pri styku s elektrickým prúdom môže vzniknúť jeden, alebo viac z nasledujúcich stavov: zastavenie dýchania, zastavenie srdca, bezvedomie, popáleniny, zlomeniny, rany a ich rôzne kombinácie.

Kľúčové slová:

elektrický prúd

prednemocničná starostlivosť

úraz

záchranná služba

resuscitácia

popálenina

prevencia zasiahnutia bleskomObsah:
 • Úvod -7-
  1 Rozdelenie elektrického prúdu -9-
  1.1 Elektrický prúd všeobecne -9-
  1.2 Jednosmerný elektrický prúd -9-
  1.3 Striedavý elektrický prúd -10-
  1.4 Úder blesku -10-
  2 Patofyziológia a mechanizmus úrazu -11-
  2.1 Účinok na bunkovú membránu -11-
  2.2 Miera poškodenia organizmu -11-
  3 Faktory určujúce závažnosť úrazu -12-
  3.1 Typ elektrického prúdu -13-
  3.2 Množstvo prúdu -13-
  3.3 Odpor tkaniva a veľkosť kontaktnej plochy -14-
  3.4 Cesta prechodu prúdu -14-
  4 Klinický obraz -15-
  4.1 Komplikácie v krvnom obehu a vaskulárnom systéme -15-
  4.2 Komplikácie v dýchacom systéme -16-
  4.3 Komplikácie v cns -16-
  4.4 Komplikácie v renálnom systéme -17-
  4.5 Komplikácie vo vzťahu k pohybovému aparátu -17-
  4.6 Elektrodermálna deštrukcia -18-
  5 Postup záchrancu pri elektrotraume -19-
  5.1 Prednemocničná starostlivosť - všeobecne -19-
  5.2 Prerušenie kontaktu elektrického prúdu -20-
  5.3 Kardiopulmonálnocerebrálna resuscitácia -20-
  5.4 Následná prednemocničná starostlivosť -23-
  6 Prevencia a praktické doporučenia -25-
  6.1 Obmedzenie rizikových faktorov -25-
  6.2 Primárna prevencia zasiahnutia bleskom -26-
  7 Prieskum -27-
  7.1 Formulácia problému -27-
  7.2 Cieľ -27-
  7.3 Hypotézy -27-
  7.4 Prieskumná vzorka -28-
  7.5 Metódy a realizácia prieskumu -28-
  7.6 Analýza výsledkov prieskumu -29-
  7.7 Interpretácia výsledkov prieskumu -57-
  7.8 Odporúčania pre prax -59-
  8 Záver -60-
  9 Zoznam bibliografických odkazov -61-
  Zoznam príloh -63-

Zdroje:
 • ADAMS, B., HAROLD, C.E. 1999. Sestra a akutní stavy od A do Z. 1. čes. vyd.Praha : Grada Publising, 1999. 488 s. ISBN 80-7169-893-8.
 • BAČIŠINOVÁ, J., RYBÁROVÁ, D., RYBÁROVÁ, Ľ. 2006. Metodika písania bakalárskej práce. Martin : Osveta, 2006. 58 s. ISBN 80-8063-204-9.
 • DOBIÁŠ, V. 2006. Urgentná zdravotná starostlivosť. Martin : Osveta, 2006. 159 s. ISBN 80-8063-214-6.
 • http://www.florence.cz/restrik.php.
 • DRÁBKOVÁ, J. 1997. Akutní stavy v první linii. Praha : Grada Publishing, 1997. 366s. ISBN 80-7169-238-7.
 • DRÁBKOVÁ, J., MALÁ, H. 1999. Vádemekum novinek neodkladné péče. Praha : Grada Publishing, 1999. 224 s. ISBN 80-7169-693-5.
 • DRÁBKOVÁ, J. 2002. Polytrauma v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. 308 s. ISBN 80-247-0419-6.
 • ERTLOVÁ, F., MUCHA, J. et al. 2004. Prednemocniční neodkladná péče. 2. vyd. Brno : Národní centrum ošetrovatelství a nelekářských zdravotních oborů, 2004. 368 s. ISBN 80-7013-379-1.
 • EUROPSKÁ RADA PRO RESUSCITACI. 2006. Kapesní vydání doporučených postupů v resuscitaci 2005. 1. vyd. Praha : Česká rada pro resuscitaci, 2006. 196 s.
 • http://www.liposukce.cz/popaleniny/terapie.htm.
 • MÁLEK, J. 2000. Rozsáhlé popáleninové trauma. In: Urgentní medicína, roč. 3, 2000, č. 1. ISSN 1212-1924.
 • POČTA, J. et al.1996. Kompendium neodkladné péče.1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1996. 272 s. ISBN 80-7169-145-3.
 • POKORNÝ, V. et al. 2004. Urgentná Medicína. Praha : Galén, 2004. 547s. ISBN 80- 7262-259-5.
 • ŠIMKO, Š., BABÍK, J. 1997. Hromadné nešťastia, medicína katastrof. Martin : Osveta, 1997. 248 s. ISBN 80- 88824-65-6.
 • ŠTETINA, J. et al. 2000. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. 436 s. ISBN 80-7169-688-9.
 • http://www.emedicine.com/emerg/topic162.htm.
 • http://www.bourky.com/extrem 06.php.