Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Svetová finančná kríza a jej dopad na ekonomiku slovenskej republiky

«»
Prípona
.docx
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
42 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37919
Posledná úprava
14.11.2011
Zobrazené
1 967 x
Autor:
elkono
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom bakalárskej práce je analýza vzniku, charakteru a mechanizmov finančnej krízy a jej dopadu na ekonomiku Slovenskej republiky. Prvá kapitola je teória makroekonomickej hospodárskej politiky zameraná na pohyb ekonomických veličín opisovanom ako hospodársky cyklus a následné prístupy stabilizačnej - proticyklickej politiky. Druhá kapitola analyzuje vznik finančnej krízy jej charakter, kontrolné mechanizmy, globálne následky na svetovú ekonomiku a regionálne dopady na jednotlivé štáty. Záver opisuje opatrenia Európskej únie a Slovenskej republiky na obnovenie hospodárskeho rastu.

Kľúčové slová:

finančná kríza

hospodársky cyklus

fiškálna politika

monetárna politikaObsah:
 • Zoznam ilustrácií 1
  Zoznam skratiek a značiek 1
  Slovník termínov 1
  Úvod 1
  1 Makroekonomická hospodárska politika 1
  1.1 Hospodársky cyklus 1
  1.1.1 História a empíria hospodárskeho cyklu 1
  1.1.2 Typy hospodárskych cyklov 1
  1.2 Stabilizačná politika 1
  1.2.1 Ponukovo orientovaná hospodárska politika 1
  1.2.2 Dopytovo orientovaná hospodárska politika 1
  1.2.3 Fiškálna politika 1
  1.2.4 Monetárna politika 1
  2 Globálny a regionálny pohľad na finančnú krízu 1
  2.1 Vznik, charakter a mechanizmy hospodárskej krízy 1
  2.1.1 Kontrolné mechanizmy 1
  2.2 Dopady hospodárskej krízy 1
  2.2.1 Pád finančných aktív 1
  2.2.2 Vplyv finančnej krízy na nezamestnanosť 1
  2.2.3 Trendy v globálnej nerovnováhe a regionálna dimenzia dopadov 1
  2.3 Koncepcia obnovy hospodárskeho rastu 1
  2.3.1 Priame zahraničné investície na Slovensko 1
  2.3.2 Plán hospodárskej obnovy 1
  Záver 1
  Zoznam použitej literatúry 1
  Prílohy 1
  Zoznam ilustrácií
  Obr. 1 Hospodársky cyklus 9
  Obr. 2 Model AS-AD ponukovo orientovanej hospodárskej politiky 17
  Obr. 3 Lafferova krivka 18
  Obr. 4 Model AS-AD dopytovo orientovanej hospodárskej politiky 20
  Obr. 5 Využívanie priemyselnej kapacity 35

Zdroje:
 • GROHMAN, S. Makroekonómia, Ekonomická univerzita v Bratislave, 1995, 10-26s, ISBN 80-225-0614-1
 • HOLKOVÁ, V. Národnohospodárska politika, Technická univerzita vo Zvolene, 2007, 28-54s, ISBN 978-80-228-1806-3
 • HOLMAN, R. Makroekonomie stredne pokročilý kurz, Beckovy ekonomické učebnice, 2004, 322-338s, ISBN 80-7179-764-2
 • JURGA, R. Úvod do makroekonomickej teórie, Ekonomická univerzita Bratislava, 1993, 51-60s, ISBN 80-225-0510-2
 • MENBERE T. WORKIE . Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky, Ekonomický ústav SAV, 2009, 15-224s. ISBN 978-807144-175-5
 • KRUGMAN, P. Návrat ekonomické krize, Vyšehrad, 2009, 9-32s, ISBN 978-80-7021-984-3
 • VINCÚR, P. Hospodárska politika, Vydavateľstvo KON-PRESS 1997, 123-172s, ISBN 80-85413-30-2
 • VINCÚR, P. a kolektív. Hospodárska politika, Sprint vfra, 2001, 226-234 s, ISBN 80-88848-67-9
 • ZSAPKA, P. LIBERČAN, A. ed. Ekonomické aspekty EÚ, Centrum pre európsku politiku, Edícia ekonomika, 2005, 7 - 15s, ISBN 80-7165-564-3
 • PAVELKA. L, Ekonomický časopis, č.8, ISSN 0013-3035, 2009, 57, č.8, 204-220 s
 • Aktualizácia opatrení vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy vo vzťahu na prijaté Závery predsedníctva Európskej rady z 12.12.2008, www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/.../$FILE/vlastnymat.doc,05.03.2010
 • Makroekonomické štatistiky, Štatistický úrad Slovenskej republiky, http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=3728 , 09.03.2010