Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana ako catch-all party

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10997
Posledná úprava
21.06.2019
Zobrazené
5 128 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom mojej záverečnej práce je určiť, či Slovenskú demokratickú a kresťanská úniu - Demokratickú stranu možno definovať ako stranu univerzálnu, resp. ako ju nazval nemecký politológ Otto Kirchheimer catch-all party. Keďže problematika politických strán je rozsiahlou a zaujímavou témou, najskôr stručne predostriem vývoj politických strán. Následne sa budem podrobnejšie venovať problematike vzniku definície všeľudových strán, aby som v ďalšej časti práce mohol komparovať správanie sa Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - Demokratickej strany s teóriou Otta Kirchheimera. Toto si vyžiada priblížiť okolnosti nielen vzniku, ale aj ďalšieho vývoja, a to od päťkoalície Slovenská demokratická koalícia, cez kreovanie Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie až po jej fúziu s Demokratickou stranou, t.j. vznikom Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - Demokratickej strany. Stručne spomeniem i názorové platformy, ktoré mohli mať negatívny vplyv na voličský elektorát strany a pokúsim sa zhodnotiť, či v skutočnosti mali. Samozrejme ťažiskom práce je komparácia reálnej politiky Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - Demokratickej strany so striktne vymedzenými premisami catch-all party.

Kľúčové slová:

SDKÚ-DS

politická strana

politický systém

univerzálna strana

všeľudová strana

catch-all party

Otto Kirchheimer

fúzia

slobodné fórum

názorová platformaObsah:
 • 1. Úvod
  2. Kapitola I. Politická strana a stranícky systém
  Historické vymedzenie a definícia politickej strany
  Ideologické rozdelenie politických strán
  Funkcie politických strán
  Stručný vývoj straníckeho systému na Slovensku
  3. Kapitola II. Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana ako catch-all party
  Catch-all party Otta Kirchheimera
  Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana v koncepcii catch-all party
  Vznik SDKÚ - DS
  Fúzia SDKÚ - DS s DS a vznik Slobodného fóra
  Fúzia s Demokratickou stranou
  Vznik Slobodného fóra
  Názorová platforma Nastal čas na zmenu
  Je SDKÚ - DS stranou univerzálnou?
  4. Záver
  5. Príloha k záverečnej práci Úplne znenie Stanov SDKÚ-DS k 4. júlu 2008-07-07
  6. Zoznam použitej literatúry
  7. Iné zdroje

Zdroje:
 • Bútora, Martin; Bútorová, Zora; Mesežnikov, Grigorij (editori): Kto? Prečo? Ako? Slovenské voľby '98, IVO, Bratislava, 1999
 • Blondel, Jean: Party Systems and Patterns of Government in Western Democracies, Canadian Journal of Political Science ½, 1986
 • David, Roman: Politologie, Základy společenských věd, Nakladatelství Olomouc, Olomouc, 2005
 • Dzurinda, Mikuláš: Kde je vôľa, tam je cesta, Koloman Kertész Bagala, Bratislava, 2002
 • Fiala, Petr; Herbut, Ryszard: Středoevropské systémy politických stran, Masarykova univerzita, Brno, 2003
 • Fiala, Petr; Holzer, Ján; Strmiska, Maxmilián: Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích, Masarykova univerzita, Brno, 2002
 • Fiala, Petr; Strmiska, Maxmilián: Teórie politických stran, Barrister&Principal, Brno, 1998
 • Fiala, Vlastimil: Politický systém skandinávských zemí, MONETA FM, Olomouc, 2001
 • Fukuyama, Francis: Konec dějin a poslední člověk, Rybka Publisher, Praha, 2007
 • Hrušovský, Marek: Teoretické vymedzenie pojmu politickej strany, Slovenská politologická revue, č. 2/2004, UCM Katedra politológie, Trnava, 2004
 • Kirchheimer, Otto: Der Wandel des westeuropäischen Parteisystems
 • Klíma, Michal: Volby a politické strany v moderních demokraciích, Radix, Praha, 2003
 • Kolektív autorov: Politológia, ENIGMA, Nitra, 2003
 • Kubát, Michal: Postkomunizmus a demokracie; Politika ve středovýchodní Evopě, Dokořán, Praha, 2003
 • Kubát, Michal a kolektív: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex Bohemia, Praha, 2004
 • Kulašik, Peter: Úvod do politológie, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2002
 • Kysela, Jan: Parlamenty a jejich funkce v 21. století, Eurolex Bohemia, Praha, 2006
 • Liďák, Ján; Koganová, Viera: Politológia pre ekonómov, SOFA, Bratislava, 2000
 • Mesežnikov, Grigorij (editor): Voľby 2002; Analýza volebných programov politických strán a hnutí, IVO, Bratislava, 2002
 • Mesežnikov, Grigorij; Kollár, Miroslav (editori): Voľby 2006; Analýza volebných programov politických strán a hnutí, IVO, Bratislava,
 • Novák, Miroslav: Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia, SLON, Praha, 1997
 • Ondruchová, Mária: Organizácia politických strán a hnutí na Slovensku, IVO, Bratislava, 2000
 • Pavlíček, Václav a kolektív: Ústavní právo a státověda, I. díl Obecná státověda, Linde, Praha, 1998
 • Rybář, Marek (editor): Politické strany ako organizácie. Prípady zo Slovenska, UK, Bratislava, 2003
 • Říchová, Blanka: Přehled moderních politologických teorií, Portál, Praha, 2000
 • Říchová, Blanka Úvod do současné politologie, Portál, Praha, 2002
 • Sartori, Giovanni: Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu, CDK, Praha, 2005,
 • Sopóci, Ján: Sociológia politiky, Univerzita Komenského, Bratislava, 2002
 • Tóth, Rastislav: Politické strany, SMARAGD pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 2007
 • Tóth, Rastislav a kolektív: Úvod do politických vied, SMARAGD pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 2005