Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
1,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42529
Posledná úprava
22.12.2013
Zobrazené
3 023 x
Autor:
ebartokova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Inflácia predstavuje makroekonomický problém, sprevádzaný dlhodobým rastom cenovej hladiny tovarov a sluţieb. Inflácia minimalizuje množstvá tovarov a služieb, ktoré je možné nadobudnúť za finančnú jednotku. Súčasnosť, ako aj minulosť poukazujú na infláciu, ako „fenomén“, ktorý je v neustálom vývoji a regulácia tohto vývoja je podmienená určitými faktormi. Cieľom tejto práce je poukázať na dôležitosť inflácie v spoločnosti, príčinami vzniku a následného prejavu a dopadu na spoločnosť, ako aj možnosťami boja a minimalizácie inflácie v spoločnosti. V prvej kapitole poukazujeme na podstatu, charakteristiku daného pojmu, ako aj následne faktory, ktorými je inflácia determinovaná. K dispozícií sú aj viaceré definície jednotlivých ekonómov. Poznanie jednotlivých faktorov, je neoddeliteľnou súčasťou pochopenia danej problematiky, ako aj následného riešenia. Inflácia predstavuje problém, ktorý prechádzal a prechádza rôznymi etapami vývoja, nakoľko predstavuje neustálu hrozbu pre jednotlivé trhové subjekty, ako aj pre ekonomiku, ako celok.

V druhej kapitole analyzujeme a skúmame jednotlivé funkčné obdobia od vzniku Slovenskej republiky, až po súčasnosť, ako aj následne popísanie skutočného stavu a riešenia daného problému pre konkrétny rok. Štrukturálne, ekonomické, sociálne a aj iné zmeny formovali a poukazovali na jednotlivý priebeh konkrétneho roku. Po vzniku Slovenskej republiky bolo nutné vybudovať kompletný inštitucionálny a legislatívny rámec, nevyhnutný pre fungovanie suverénneho ekonomického štátu. Faktory, ktoré vplývali na tento vývoj, boli nielen internými zložkami, ale aj externými, ktoré prinášal dopyt a ponuka, v rámci spolupráce Slovenskej republiky s ostatnými štátmi. Tempo rastu inflácie, tak následne podliehalo faktorom, s ktorými zápasili jednotlivé obdobia od začiatku, až po súčasný vývoj štátu. Pri skúmaní vývoja inflácie sa zameriavame na jednotlivé ekonomické ukazovatele, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť rastu a poklesu v jednotlivých obdobiach. Hlavným faktorom posilnenia ekonomiky a zníženia inflácie bol vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a následné prijatie spoločnej meny, ktorá eliminovala kurzové riziko zahraničného obchodu v rámci eurozóny a tiež priame zahraničné investície.

V tretej kapitole sme poukázali na výhody ako aj následne nevýhody, prijatia eura v rámci vývoja inflácie, navrch riešení zistených, faktorov, ktoré zásadne ovplyvňujú rast a priebeh inflácie v Slovenskej republike. Návrh protiinflačných opatrení, ako aj následný balík ekonomickej stability boli hlavným predmetom nášho výskumu, ktoré vedú k minimalizácii inflácie na Slovensku.

Kľúčové slová:

inflácia

druhy inflácie

index spotrebiteľských cien

dôsledky inflácie

dopad inflácie

protiinflačné opatrenia

menová politika

fiškálna politikaObsah:
 • ÚVOD 7
  1 INFLÁCIA, PODSTATA A JEJ CHARAKTERISTIKA 9
  1.1 Faktory inflácie 11
  1.1.1 Príčiny a fázy inflačného vývoja 14
  1.2 Druhy inflácie 16
  1.2.1 Dopytová inflácia 16
  1.2.2 Nákladová inflácia 19
  1.2.3 Anticipovaná inflácia 20
  1.2.4 Neanticipovaná inflácia 21
  1.2.5 Otvorená inflácia 21
  1.2.6 Potlačená inflácia 21
  1.2.7 Skrytá inflácia 22
  1.2.8 Mierna inflácia 22
  1.2.9 Cválajúca inflácia 22
  1.2.10 Hyperinflácia inflácia 23
  1.2.11 Importovaná inflácia 23
  1.2.12 Zmiešaná inflácia 24
  1.2.13 Cenová inflácia 24
  1.2.14 Peňaţná inflácia 24
  1.3 Meranie a výpočet inflácie cenovým indexom 25
  1.3.1 Index spotrebiteľských cien - Consumer Price Index 25
  1.3.2 Index cien výrobkov 26
  1.3.3 Deflátor hrubého domáceho produktu 26
  1.3.4 Index ţivotných nákladov 27
  2 PRÍČINY VZNIKU A PODSTATA INFLÁCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE OD ROKU 1993 AŢ DO ROKU 2013 28
  2.1 Vývoj inflácie v čase samostatnej Slovenskej republiky od roku 1993 do roku 2013 29
  2.2 Dôsledky inflácie v Slovenskej republike 43
  3 EKONOMICKO-BEZPEČNOSTNÉ DIMENZIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BOJI PROTI INFLÁCII 47
  3.1 Vplyv zavedenia eura na infláciu 47
  3.1.1 Výhody zavedenia eura a ich dopad na infláciu 48
  3.1.2 Nevýhody zavedenia eura a ich dopad na infláciu 49
  3.2 Dopad inflácie na Slovensku 50
  3.2.1 Volatilita a neistota 50
  3.2.2 Inflácia a spotrebitelia 51
  3.2.3 Inflácia a dlţníci 51
  3.2.4 Inflácia a podniky 52
  3.2.5 Inflácia a Európska únia 52
  3.3 Protiinflačné opatrenia Slovenskej republiky - riadenie inflácie 52
  3.3.1 Menová politika - úloha centrálnych bánk 53
  3.3.2 Fiškálna politika - úloha vlády 55
  3.3.3 Cenová stabilita 55
  3.4 Program ekonomickej stability Slovenskej republiky 58
  3.4.1 Fiškálna politika 58
  3.4.2 Menová politika

Zdroje:
 • ADAMEC, Š., Vývoj spotrebiteľských cien a inflácia: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2011, 18 s., ISBN 978-80-8121-0821-082-2
 • CLAYTON, G. E., Glencoe Economics Principles and Practices. Columbus: MCGRAW HILL, 2008. 36 a 64 s.
 • DE GRAUWE, PAUL, Economics of Monetary Union, Oxford University Press, 2012, 65 a 68 s., ISBN 9780199605576
 • KOTLEBOVÁ, J., SOBEK, O., Menová politika, stratégie, inštitúcie a nástroje, Bratislava: IURA EDITION, 2007, 42 s.
 • MAJEROVÁ, I. - NEZVAL, P., Medzinárodní ekonomie v teorii a praxi, Computer Press, a.s., 2011, 125 s., ISBN 978-80-251-3421-4
 • MANKIW, GREGORY, N., Macroeconomics, WH Freeman, 2009, 25, 34, 37 s., ISBN 9781429238120
 • MLYNAROVIČ, V. - MIŤKOVÁ, V., Makroekonomická analýza, Bratislava, Iura Edition, spol. s r. o., 2010 , 30, 35, 53, 58 a 95 s., ISBN 978-80-8078-321-1
 • TÁNCOŠOVÁ, J., Inflácia 2, Bratislava, IURA EDITION, 2005. 126 s. ISBN 80-8078-044-7
 • VOCHOZKA, M. - MULAČ, P., Podniková ekonomika, GRADA Publishing a.s., 2012, 45 s., ISBN 978-80-247-4372-1
 • W. O. COLEMAN, The Causes, Costs and Compensations of Inflation, Edward Elgar, 2009, 272s., ISBN 978-184-84-4467-6
 • ...
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko