Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
9 nových

Orgány verejnej správy na úseku zdravotníctva

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13184
Posledná úprava
30.10.2020
Zobrazené
5 004 x
Autor:
wildorchid
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zdravie to nie je niečo hmatateľné, je to pojem, hodnota, ktorá pre každého znamená niečo iné. A keďže ako spoločnosť aj názor ľudí sa mení, tak zdravie môže mať v rôznych etapách života rôznu hodnotu. V Slovenskej republike je Ústavou Slovenskej republiky garantované právo na ochranu zdravia každého občana. Toto ústavné právo každého občana v sebe zahŕňa nielen súbor zdravotníckych opatrení, ktoré pôsobia hlavne preventívne, ale aj v prípade poškodenia zdravia zabezpečia jeho obnovu. Zároveň obsahuje aj právo každého na zdravé životné podmienky a zdravé životné prostredie. Ochrana zdravia občana je spojená aj s celým radom činiteľov, ktoré na seba nadväzujú ako napr. správnou výživou, pracovnými a sociálnymi podmienkami občana, úrovňou poskytovaných služieb atď . Tieto činitele väčšinou zabezpečuje štát a jeho orgány, no zodpovednosť za svoje zdravie nesie občan aj sám. Nemožno na ňu zabúdať, pretože s vývojom spoločnosti narastá. Ľudia začínajú chápať, že „zdravý človek má veľa želaní, chorý len jedno“ (Gánický,1971), že v zdravej spoločnosti je potenciál ľudstva.
V súčasnosti zdravotný stav občanov ovplyvňuje aj tvorba a ochrana životného prostredia. Tento fakt je problémom globálnym, celosvetovým. Znečisťovanie životného prostredia má za následok aj zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva.
Vo všeobecnosti všetky vyspelé krajiny majú zabezpečenú starostlivosť o podporu, ochranu a rozvoj zdravia obyvateľstva. Legislatívne zabezpečenie sa v krajinách Európskej únie (ďalej len EÚ) zjednocuje inštitucionálne, ale administratívne sú obrovské rozdiely z hľadiska začlenenia do rôznych rezortov v špecifických oblastiach, napr. verejné zdravotníctvo väčšinou pod rezortom zdravotníctva, environmentálne zdravotné služby ako súčasť verejného zdravotníctva pod rezortom životného prostredia, ochrana zdravia pri práci pod rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny event. pod rezortom zdravotníctva (Fínsko, Taliansko), ochrana potravín patrí do viacerých rezortov najmä poľnohospodárstva, obchodu, ale v poslednej dobe aj zdravotníctva s tendenciou zvyšovania kompetencií rezortu zdravotníctva (V. Británia, USA).
...

Kľúčové slová:

zdravie

zdravotníctvo

správa zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva

orgány verejného zdravotníctva

štátny zdravotný dozor

samospráva

verjná správa

zdravotné poistenieObsah:
 • ÚVOD 3
  1 POJMOVÉ VYMEDZENIE A HISTÓRIA SPRÁVY NA ÚSEKU ZDRAVOTNÍCTVA 6
  1.1 ZÁKLADNÉ POJMY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA 6
  1.2 HISTORICKÝ VÝVOJ ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU ZDRAVOTNÍCTVA OD ROKU 1918 AŽ PO SÚČASNOSŤ 9
  2 SÚSTAVA ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU ZDRAVOTNÍCTVA 11
  2.1 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 11
  2.2 ORGÁNY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 355/2007 Z. Z. O OCHRANE, PODPORE A ROZVOJI VEREJNÉHO ZDRAVIA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV 14
  2.2.1 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 15
  2.2.2 Pôsobnosť orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva 16
  2.2.3 Úrad verejného zdravotníctva 17
  2.2.4 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 19
  2.2.5 Národné referenčné centrum 20
  2.2.6 Štátny zdravotný dozor 21
  2.3 VÝKON MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY NA ÚSEKU ZDRAVOTNÍCTVA 22
  2.4 PROFESIJNÉ KOMORY A ÚČASŤ OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ NA SPRÁVE ZDRAVOTNÍCTVA 24
  2.5 ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE 28
  2.6 ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU 31
  3 AKTUÁLNY VÝVOJ V SLOVENSKOM ZDRAVOTNÍCTVE A PRIPRAVOVANÉ ZMENY 34
  ZÁVER 42
  ABSTRAKT 44
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 46
  PRÍLOHY 53

Zdroje:
 • BENIAK, M.: Sociálne lekárstvo I. Bratislava : LF UK v Bratislave, 1991, 148 s. ISBN 80-223-0410-7.
 • ČERVENÝ, Z. a kol.: Studie a informace, ročník XV, Československé správne právo, Zvláštní část - III. díl, Státní správa v kulturně sociální oblasti. Ústav Státní správy, Praha, 1981.
 • DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky s úvodným komentárom - Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. júna 2004. 3. vyd. Šamorín: Heuréka, 2004. 66 s. ISBN 80-89122-15-9.
 • ĎURČO, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007. 176 s. ISBN 978-80-8054-406-5.
 • GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ.: Odvetvia a úseky verejnej správy - správa zdravotníctva. In: MACHAJOVÁ, J., a kol.: Občan a verejná správa. Bratislava: vydavateľstvo Veda, 2000. ISBN 80-968528-0-9.
 • GANICKÝ, B.: Zdravotná výchova. Osveta, 1971.
 • HANZLÍKOVA, A. et al. 2002. Úloha ošetrovateľstva v ochrane komunitného zdravia. I diel. UK Bratislava, 2002. 175 s. ISBN 80-2231533-8.
 • POTASCH, P., HAŠANOVÁ, J.: Aplikačné aspekty správneho práva hmotného a procesného. Bratislava: APZ v Bratislave, 2006. 205 s.
 • PRŮCHA, P.: Základy správního práva a veřejné správy, Brno: MU, 1994.
 • ROVNÝ, I., et al.: Ochrana a podpora zdravia - retrospektíva a perspektíva. Bratislava : ŠFZÚ SR BA, 2002, 96 s. ISSN 1335-3179.
 • SOBIHARD, J., VANIN, J., ACHBERGEROVÁ, H.: Správne právo - osobitná časť, kultúrno-sociálna oblasť. Bratislava: APZ v Bratislave, 2003. 145 s. ISBN 80-8054-280-5.
 • Správne konanie - Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2004. 1. vyd. Šamorín: Heuréka, 2004. 34 s. ISBN 80-89122-10-8.
 • ŠEVČÍK, M., a kol.: Správne právo procesné. Bratislava: Eurounion spol. s. r. o., 2005 ISBN 80-88984-68-8.
 • ŠKULTÉTY, P. a kol.: Správne právo hmotné - osobitná časť. Bratislava: PF UK, 2006. 248 s. ISBN 80-7160-206-X.
 • ...
 • Občianske združenie Stop fajčeniu, [online], [Dat. cit. 3. 11. 2007], zdroj je dostupný na http://www.stopfajceniu.sk/index.cfm?module=ActiveWeb&page=Webpage&s=obcianske_zdruzenie_38.
 • Operačný program Zdravotníctvo 2007 - 2013, [online], [Dat. cit. 7. 9. 2007], zdroj je dostupný na http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/705580d8a6643911c12573fe0048df94/$FILE/OPZ_Sk.pdf.
 • Organizačný poriadok Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, [online], [Dat. cit. 10. 3. 2008], zdroj je dostupný na http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/FA81083D5261D4F2C1256FCD0054648E?OpenDocument.
 • Príbehy pacientov, poslané do projektu Opäť môžem snívať, vyhodnotia 4. 12., [online], [Dat. cit. 3. 11. 2007], zdroj je dostupný na http://www.zzz.sk/?clanok=1747.
 • Slovenská terminologická databáza, [online] [Dat. cit. 20. 3. 2008], zdroj je dostupný na https://data.juls.savba.sk/std/ .
 • Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., [online], [Dat. cit. 2. 10. 2007], zdroj je dostupný na http://www.zzz.sk/?page=poistovna_spolocna_zdravotna.
 • Štatút Ministerstva zdravotníctva SR, [online], [Dat. cit. 28. 12. 2007], zdroj je dostupný na http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/27FA1DE1AB5CA436C1256C8B00547E60?OpenDocument&ID=&TYPE=U&LANGUAGE=S&LENGTH=S.
 • TAKÁČOVÁ, Z., HEDYI, L.: Prehľad dejín výchovy k zdraviu na Slovensku. In: Verejné zdravotníctvo [online], 2004, No. 2 - 3.[Dat. cit. 6. 3. 2008], zdroj dostupný z http://www.szu.sk/ine/verejnezdravotnictvo/index.html. ISSN 1337 - 1789.
 • V Bratislave za deväť rokov vyzbierali milión striekačiek, [online], [Dat. cit. 3. 11. 2007], zdroj je dostupný na http://www.zzz.sk/?clanok=3390.
 • MAJTÁN, M. a kol.: Vízia rozvoja Slovenska, december 2003, [online], [Dat. cit. 7. 4. 2008], zdroj je dostupný na http://www.futurologia.sk/index.php?id=viziaslovensko.
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., [online], [Dat. cit. 2. 10. 2007], zdroj je dostupný na http://www.zzz.sk/?page=poistovna_vseobecna_zdravotna.
 • Základné informácie o Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, [online], [Dat. cit. 13. 10. 2007], zdroj je dostupný na http://www.udzs.sk/buxus/generate_page.php?page_id=97.
 • Zdravotné poisťovne - porovnanie zdravotných poisťovní (2006 / 2007), [online], [Dat. cit. 1. 10. 2007], zdroj je dostupný na http://www.zzz.sk/?page=poistovne.
 • Zdravotnícke inštitúcie - zdravotnícke organizácie, [online], [Dat. cit. 3. 10. 2007], zdroj je dostupný na http://www.zzz.sk/?page=institucie#4.