Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Globálne environmentálne problémy a medzinárodná politika

«»
Prípona
.docx
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44540
Posledná úprava
03.03.2014
Zobrazené
1 821 x
Autor:
wewusa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Stav životného prostredia v dnešnom svete nás donútil zamyslieť sa nad činnosťou človeka - človek ako tvorca, ale aj ničiteľ. Nie nadarmo sa hovorí, že všetko zlé je aj na niečo dobré a za všetkým dobrým sa skrýva aj niečo zlé. Všetko čo vykonávame na životnom prostredí, či už zlé alebo dobré, sa nám ľuďom vráti a možno niekoľkonásobne viac. Veď ako inak by sa aj dali vysvetliť všetky prírodné katastrofy, ktoré pripravili o život množstvo ľudí po celom svete. Zemetrasenie, tsunami, sopečná erupcia, to všetko je len varovný prst, že bude aj horšie ak sa človek nespamätá a prestane cieľavedome ničiť životné prostredie.
Nikdy mi životné prostredie nebolo ľahostajné, ale vďaka tejto práci mám možnosť pozrieť na globálne environmentálne problémy hlbšie a môžem sa pokúsiť spraviť aspoň malý krok k zlepšeniu. Viem, že moje triedenie odpadu, zber a recyklácia papiera, chodenie pešo namiesto používani automobilu, nezvrátia smerovanie a následky environmentálnych problémov.
Budem len dúfať, že sa téma globálnych environmentálnych problémov dostane viac do povedomia ľudí, bude uverejňovaná v masmédiach spolu s ostatnými správami. Denne sa dozvieme ako klesá alebo stúpa kvóta emisií v ovzduší, ako sa zväčšuje ozónová diera a podobne.

Kľúčové slová:

globalne environmentálne proeblémy

medzinárodna politika

klimatické zmeny

globálne otepľovanie

medzinárodná spolupráca

medzinárodné organizácie

environmentálna politika EUObsah:
 • Obsah
  Úvod 10
  1 Vznik, vývoj a význam globálnych environmentálnych problémov 12
  1.1 Prvá etapa - počiatok civilizácie, feudalizmus, rozvoj manufaktúrnej výroby až druhá tretina 19. storočia 12
  1.2 Druhá etapa - nástup technickej revolúcie až druhá tretina 20. Storočia 14
  1.3 Súčasná tretia etapa - zavedenie pojmu trvalo udržateľný rozvoj 17
  2 Globálne environmentálne problémy 18
  2.1 Klimatické zmeny 18
  2.2 Globálne oteplovanie 20
  2.3 Zmenšovanie ozónovej vrstvy 21
  2.4 Znečisťovanie atmosféry 22
  2.5 Znečistenie hydrosféry 23
  2.6 Znečisťovanie pedosféry 25
  2.7 Narušenie biodiverzity 26
  2.8 Úbytok prírodných zdrojov 28
  3 Medzinárodná spolupráca a organizácie 30
  3.1 Historický vývoj medzinárodnej spolupráce 30
  3.2 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - OECD 32
  3.3 Medzinárodná únia ochrany prírody - IUCN 33
  3.4 Program OSN pre životné prostredie - UNEP 34
  3.5 Svetový fond na ochranu prírody - WWF 34
  3.6 Svetová zdravotnícka organizácia - WHO 35
  3.7 Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO 35
  3.8 Kjótsky protokol 36
  3.9 Európska environmentálna agentúra - EEA 37
  4 Environmentálna politika EÚ a SR 39
  4.1 Vývoj environmentálnej politiky EÚ 39
  4.2 Princípy environmentálnej politiky EÚ 40
  4.3 Stratégia štátnej environmentálnej politiky SR 42
  5 Konflikty ako dôsledky glabálnych environmentálnych problémov 46
  Záver 50
  Zoznam použitých skratiek 52
  Zoznam príloh 53
  Zoznam použitej literatúry 58

Zdroje:
 • EEA Európska environmentálna agentúra. Signály EEA 2009. Kodaň: EEA, 2009. 38 s. ISBN 978-92-9167-932-6
 • EEA Európska environmentálna agentúra. Stratégia Európskej environmentálnej agentúry 2009-2013: Viacročný pracovný program. Kodaň: EEA, 2009. 42 s. ISBN 978-92-9213-023-7
 • Hejkrlík, J. Bez puͦdy to nepuͦjde. In Medzinárodní politika. [online]. 2010, vol. 34, no. 3,
 • Informačný portál rezortu MŽP SR, [online]
 • Internetové stránky Ministerstva ŽP SR, [online] Jeníček, V. - Foltýn, J. Globální problémy světa v ekonomických souvislostech. Praha: C. H. Beck, 2010. 324 s. ISBN 978-80-7400-326-4
 • Kordík, D., Vrana, K. Environmentálna politika EÚ a nástroje jej využívania. [online]
 • Oficiálna stránka EEA, [online]
 • Oficiálna stránka FAO, [online]
 • Oficiálna stránka IUCN, [online]
 • Oficiálna stránka IUCN, [online]
 • Oficiálna stránka Národného Parku Yellowstone, [online]
 • Oficiálna stránka Národných parkov Švédska, [online]
 • Oficiálna stránka OECD, [online]
 • Oficiálna stránka právnych predpisov UK, [online]
 • Oficiálna stránka Rady Európy, [online]
 • Oficiálna stránka Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, [online]
 • Oficiálna stránka Rímskeho klubu, [online]
 • Oficiálna stránka U.S Geological Survey, [online]
 • Oficiálna stránka UNEP, [online]
 • Oficiálna stránka WHO, [online]
 • Oficiálna stránka WWF, [online]
 • Šauer, P. a kol. Úvod do ekonomiky životního prostředí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997. 140 s. ISBN 80-7079-548-4
 • TASR. USA - Voda sa môže stať príčinou vojenských konfliktov. [online]
 • Učebný materiál Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela, [online]
 • Viturka, M. Environmentální ekonomie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 106 s. ISBN 80-210-3654-0
 • Volner, Š. Európska únia - geopolitický aktér 21. storočia. Hlohovec: Efekt Copy spol. s r. o., 2006. 258 s. ISBN 80-969573-9-2
 • Webová stránka BBC News, [online]
 • Webová stránka Moje Slovensko, [online]
 • Webová stránka Separuj odpad, [online]
 • Webová stránka Slovenského hydrometeorologického ústavu, [online]
 • Webová stránka Trvalo udržateľný rozvoj v Slovenskej republike, [online]
 • Webová stránka Water Pollution Guide, [online]
 • Webové stránky Global Greenhouse Warming, [online]