Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
9 nových

Autoremedúra v trestnom konaní

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36360
Posledná úprava
28.11.2011
Zobrazené
3 665 x
Autor:
zabazelena
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca podáva komplexný a systematický pohľad na autoremedúru v trestnom konaní. Pozornosť je zameraná na trestné právo procesné a jeho postavenie v slovenskom právnom poriadku. Vymedzuje základné ľudské práva a slobody a ich vplyv na trestné konanie. Práca pojednáva o právnej úprave, podstate a všeobecnej charakteristike rozhodnutí v trestnom konaní. Rozhodnutia v trestnom konaní sú systematicky rozdelené podľa jednotlivých druhov rozhodnutí, ich významu a aplikácie vo všetkých štádiách trestného konania, náležitosti jednotlivých rozhodnutí, podmienky ich právoplatnosti a vykonateľnosti, aký opravný prostriedok proti nim zákon umoţňuje a za akých podmienok. Pozornosť je sústredená na opravné konanie, jeho charakteristike a zásadám. Podrobne opisuje sťaţnosť ako opravný prostriedok proti uzneseniu a konanie o sťaţnosti v rámci autoremedúry. Autoremedúra v trestnom konaní je rozobraná z hľadiska jej historického vývoja a postavenia v slovenskom právnom poriadku, jej súčasná právna úprava a jej aplikácia v praxi v rámci prípravného konania.

Kľúčové slová:

trestné konanie

základné ľudské práva

rozhodnutia v trestnom konaní

opravné konanie

autoremedúraObsah:
 • Obsah
  Zoznam skratiek a značiek
  Slovník termínov
  Úvod
  1. Podstata a význam trestného konania
  2. Ochrana ľudských práv a slobôd v trestnom konaní
  2.1. Základné zásady trestného konania, ich stručný prehľad
  3. Rozhodnutia v trestnom konaní
  3.1. Druhy rozhodnutí v trestnom konaní
  3.2. Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutí
  4. Opravné konanie v trestnom konaní
  4.1. Význam, podstata a účel opravného konania
  4.2. Zásady a princípy opravného konania
  4.3. Revízny princíp
  4.4. Kasačný a apelačný princíp
  4.5. Devolutívny účinok opravného prostriedku
  4.6. Suspenzívny účinok opravného účinku
  4.7. Zákaz reformatio in peius
  4.8. Zásada benefitium cohaesionis
  5. Sťažnosť, konanie o sťažnosti
  6. Autoremedúra ako osobitný spôsob vybavenia sťažnosti
  6.1. Historický vývoj autoremedúry v trestnom konaní
  6.2. Autoremedúra v slovenskom trestnom konaní
  6.3. Autoremedúra a jej aplikácia v praxi v spojitosti so sťaţnosťou ako opravným prostriedkom

Zdroje:
 • FENYK, J. a kol. 1996. Rozhodnutí a stanoviska k trestnímu řádu 1918 -1996. Praha: C. H. Beck, 1997. 804 s. ISBN 80-7179-115-6
 • HUSÁR, E. a kol. 2003. Trestné právo procesné. Bratislava: Iura Edition, 2003. 298 s. ISBN 80-89047-57-2
 • IVANOVÁ - ŠALINGOVÁ, M. – MANÍKOVÁ, Z. 1990. Slovník cudzích slov. 3. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. 943 s. ISBN 80-08-0000-6
 • IVOR, J. a kol. 2006. Trestné právo hmotné. Bratislava: Iura Edition, 2006. 530 s.
 • ISBN 80-8078-099-4
 • IVOR, J. a kol. 2006. Trestné právo procesné. Bratislava: Iura Edition, 2006. 993 s.
 • ISBN 80-8078-0101-X
 • IVOR, J. – ZÁHORA, J. 2005 Nové trestné kódexy na Slovensku. In: Kriminalistika, 2005, č. 4, s. 123-138.
 • KRSKOVÁ, A. 1997. Úvod do štúdia práva (Základné pojmy teórie práva). Bratislava: Akadémia PZ, 1997. 166 s. ISBN 80-8054-033-0.
 • MIKO, R. 2008.Ingerencie súdu v predsúdnom konaní. Rigorózna práca. Bratislava: Akadémia PZ, 2008. 96 s.
 • MINÁRIK, Š. a kol. 2006. Trestný poriadok – stručný komentár. Bratislava: 2006. 1302 s. ISBN 80-8078-085-4
 • PIPEK, J. 1988. Rozsah přezkoumávání rozhodnutí v trestních věcech /revizní princip/. Praha: Univerzita Karlova, 1988. 349 s. ISBN neuvedené
 • RŮŢEK, A. a kol. 1982. Československé trestní řízení. 1. vyd. Praha: Panorama, 1982. 380 s. ISBN neuvedené
 • SVÁK, J. a kol. 2006. Ústavné právo SR. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: Akadémia PZ, 2006. 476 s. ISBN 80-8054-388-7.
 • Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo 4. novembra 1950, v znení neskorších Protokolov č. 1 aţ 14, uverejnený v oznámení Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb. a dodatkový protokol č. 11 v Oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 102/1992 Z.z.
 • Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSR č. 9/1983, Zošit č. 4-5, str. 185, spisová značka: Tpj 84/82 z 21.2.1982. In: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_maxi_jud_fr0.htm 20.3.2010
 • Ústavný zákon č. 23/1991 Zb. z 9. januára 1991, ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaţdenia Českej a Slovenskej Federatívnej republiky.
 • Všeobecná deklarácia ľudských práv - prijatá a vyhlásená rezolúciou Valného zhromaţdenia 217 A (III) z 10. decembra 1948.
 • Zákon o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) č. 87/1950 Zb. z 12. júla 1950. In http://abonent.lexdata.cz/lexdata/sb_free.nsf/0/C12571CC00341DF1C12566D40071A434 20.3. 2010
 • Zákon o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) č. 141/1961 Zb. z 29. novembra 1961
 • Trestný poriadok č. 301/2005 Z .z. z 24. mája 2005 v znení neskorších predpisov
 • http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/150hori/2000/priloha/english/preven_1.html 28.3. 2010
 • http://webslovnik.zoznam.sk/en-sk/contra_legem_ 26.3. 2010