Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

Pedagogická prax očami cvičného učiteľa

«»
Prípona
.doc
Typ
záverečná práca
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40469
Posledná úprava
30.06.2012
Zobrazené
3 945 x
Autor:
lasova69
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kvalitná príprava budúcich učiteľov okrem poskytnutia odbornej teoretickej základne musí nevyhnutne obsahovať systematickú prípravu budúceho učiteľa priamo v teréne – v školskom prostredí, ktoré bude v budúcnosti ich profesionálnym pôsobiskom. S organizovaním pedagogickej praxe majú fakulty orientované na prípravu budúcich učiteľov dlhoročné skúsenosti, avšak okrem pozitívnych - akými sú napríklad ochota cvičných učiteľov pracovať s praktikantmi nad rámec svojich povinností, ochota škôl prijímať budúcich kolegov na pedagogickú prax – sa dlhoročne opakujú aj negatívne skúsenosti od nemožnosti legislatívne ukotviť štatút cvičného učiteľa až po realizáciu tejto funkcie nekvalifikovaným učiteľom predmetu (napríklad učiteľa cudzieho jazyka). Mnohí odborníci sa už desiatky rokov snažia vrátiť postaveniu cvičného učiteľa jeho váhu a dôstojnosť, avšak tento problém nie je možné systematicky a trvalo vyriešiť bez podpory najvyšších orgánov. Z toho dôvodu volia odborníci v praxi aj také kroky, ktoré síce postavenie cvičných učiteľov a škôl z globálneho hľadiska nevyriešia, avšak môžu posunúť vnímanie tejto problematiky u jednotlivcov a postupne Cieľom tejto práce je zdôrazniť niektoré vybrané aspekty práce cvičného učiteľa, ako je príprava praktikanta na realizáciu vyučovacích hodín, ako postupovať pri pozorovaní praktikanta a násladne pri rozbore vyučovacej hodiny, ako aj niektoré aspekty hodnotenia pedagogickej praxe.

Kľúčové slová:

pedagogická prax

cvičný učiteľObsah:
 • Predhovor
  Úvod
  1 Úloha cvičného učiteľa
  1. Cvičný učiteľ ako učiteľský model
  2. Cvičný učiteľ ako profesionálny model
  3. Cvičný učiteľ ako zdroj informácií
  4. Cvičný učiteľ ako poradca a diagnostik
  5. Cvičný učiteľ ako pozorný poslucháč
  6. Cvičný učiteľ ako hodnotiteľ
  2. Pozorovanie praktikantov počas pedagogickej praxe
  3. Zhodnotenie pedagogickej praxe
  Záver
  Literatúra

Zdroje:
 • ČERNOTOVÁ, M. 2000. Problémové prvky pregraduálnej prípravy učiteľov. (Ich náprava – ako príspevok k plneniu projektu Milénium). In Hrdina, Ľ. 2000.
 • Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v 21.storočí. Príspevky z celoštátnej konferencie Budmerice 3.-4.apríla 2000. 1. vyd. Bratislava : Metodické centrum v Bratislave, s.51-60.
 • DYTRTOVÁ, R., KRHUTOVÁ, M. 2009. Učitel. Příprava na profesi. Praha : Grada publishing. 128 s. ISBN 978-80-247-2863-6.
 • FILOVÁ, H. 2002. Intervence cvičných učitelů v procesu vytváření pedagogických dovedností studentů učitelství primární školy. In Kasáčová, B. (ed.). 2002. Spolupráca univerzity a škôl. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Cvičný učiteľ. 18.1.2002. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, s. 151-160.
 • KASÁČOVÁ, B. 2003. Učiteľská profesia a jej dimenzie. In Biodromálne premeny učiteľa – Učiteľ v premenách času. Zborník z vedeckého kolokvia FFPU. 19.-20.6.2003. 269 s. ISBN 80-8068-231-3.
 • Kurikulum 2008-2010. Doplňujúce pedagogické štúdium. KIP TUKE Košice 2008. 64 s.
 • MAŇÁK, J. 2002. Fakultní škola jako nezbytná základna přípravy učitelů. In Janík, T. (ED.). Úloha fakultního cvičného učitele a fakultní cvičné školy v přípravě budoucího učitele. Sborník z mezinárodní konference z 26. dubna 2002, Brno : MU, s.6-10.
 • PERCLOVÁ, R. 1997. Role fakultních učitelů. In Pedagogická praxe – praxeologie. Sborník příspěvků z konference o praxi na Pedagogické fakultě UK v Praze dne 4.-5.11.1996. Praha : UK, s.58-61.
 • PRŮCHA, J. 2002. Učitel. Současné poznatky o profesi. 1.vyd. Praha : Portál. 160 s. ISBN 80-7178-621-7.
 • VALICA, M. 2004. Diskusia učiteľov o učiteľovi. Rámcový návrh kariérového systému profesionálneho rozvoja učiteľov na Slovensku. Dostupné na < http.://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/p4-2004.pdf >
 • ŠTECH, S. 1994. Co je to učitelství a lze se mu naučit? In Pedagogika, roč. XLIV, 1994, s. 310 – 319.
 • ŠVEC, V. 2005. Pedagogické dovednosti učitele: Teorie a praxe. Řízení školy. Praha : 2005. 136 s. ISBN 80-7357-072-6.
 • Zákon č. 175/2008 Z. z. úplné znenie zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2008 [on line]. Bratislava: Národná rada SR. Dostupné na < http.://www.minedu.sk >.
 • Zákon o pedagogických zamestnancoch. 2009 [on line]. Bratislava: Národná rada SR. Dostupné na < http.://www.nrsr.sk >.
 • BEKÉNIOVÁ, Ľ. 2003. Metódy riadenia vyučovania (nielen) tvorivej dramatiky. Prešov: MC 2003. ISBN 80-80453-06-3
 • CIMERMANOVÁ, I. 2007, Portfólio-spôsob sebareflexie ako súčasť odborného rastu učiteľa. In: Pedagogická prax: súčasnosť a perspektívy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: UKF 2007. ISBN 978-80-8094-145-1, s.19-24
 • ČERNOTOVÁ, M. 2007, Pedagogická prax - nutnosť transformácie. In: Pedagogická prax: súčasnosť a perspektívy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: UKF 2007. ISBN 978-80-8094-145-1, s.43-50
 • HARŤANSKÁ, J. 2007, Vplyv pedagogickej praxe na rozvoj pedagogických zručností učiteľa cudzích jazykov. In: Pedagogická prax: súčasnosť a perspektívy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: UKF 2007. ISBN 978-80-8094-145-1, 107-116
 • HOMOLOVÁ, E. 2007, K niektorým aspektom hodnotenia náčuvovej praxe z anglického jazyka. In: Pedagogická prax: súčasnosť a perspektívy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: UKF 2007. ISBN 978-80-8094-145-1, s. 133 – 138
 • LOJOVÁ, G. 2008, Quality versus quantity in foreign language primary education. In: ELT in Primary Education. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 2008, s. 31-38
 • PAVLOV, I. 1999. Sebahodnotenie (autoevalvácia) kvality školy. Prešov: MC 1999. ISBN 80-8045-150-8
 • SKALKOVÁ, J. 2007. Obecná didaktika. 2. rozšírené a aktualizované vydanie. Praha: Grada 2007, ISBN 978-80-247-1821-7
 • THOMAS, D. STRAKOVÁ, Z., PRČÍKOVÁ, M., FEDÁKOVÁ, K. 1997, Príručka pre cvičných učiteľov cudziehojazyka. Prešov: FHPV PU 1997, 73 s. ISBN 80-88885-03-5
 • WALLACE, M. 1991, Training Foreign Language Teachers. Cambridge: CUP 1991. ISBN 0-521-35654-7