Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Vypracované skúškové otázky z predmetu Podnikové hospodárstvo

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
57 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5122
Posledná úprava
22.08.2017
Zobrazené
2 341 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Ktoré sú hlavné znaky podniku v trhovom hospodárstve
Podnik = základná ekonomická jednotka. Podnik je zložitý organizmus, ktorý produkuje určité úžitkové hodnoty alebo poskytuje určité služby pre uspokojovanie potrieb trhu. Je vybavený ekonomickou samostatnosťou a právnou subjektivitou. E. Gutenberg určil pre podnik dva druhy znakov:
a) všeobecné znaky podniku - nezávisia od toho, či ide o centrálne riadené hospodárstvo alebo trhové hospodárstvo:
- kombinácia výrobných faktorov - podnik, v ktorom sa za účelom požadovaného výstupu kombinuje práca, stroje, zariadenia, zásoby.
- princíp hospodárnosti - maximalizácia výstupu, minimalizácia vstupu, optimalizácia vzťahu medzi vstupmi a výstupmi
- finančná rovnováha - schopnosť podniku plniť svoje platobné povinnosti
b) špecifické znaky podniku - závisia od hospodárskeho systému.
b1) podnik v trhovej ekonomike
- súkromné vlastníctvo - výrobné prostriedky patria osobám, ktoré do podniku vložili vlastný kapitál
- autonómia - podnikateľ nie je viazaný štátnym riadením, slobodne využíva príležitosti okolia
- ziskovosť - v popredí záujmu je vlastný zisk, podniky sú označované ako zárobkové, sú nositeľmi rizika
b2) podnik v centrálne riadenom hospodárstve
- spoločenské vlastníctvo - najmä štátne
- existencia nadriadeného orgánu - podniky sú výkonné články ústredných hospodárskych orgánov
- centrálne národohospodárske plánovanie - podnik nerobí rozhodnutia na základe vývoja trhu, jeho výrobu určuje centrálny národohospodársky plán.

Kľúčové slová:

podniktrhové hospodárstvo

životný cyklus podniku

investičný majetok

produktivita práce

zásobovanie podnikuObsah:
 • 1. Ktoré sú hlavné znaky podniku v trhovom hospodárstve
  2. Aké interné a externé záujmové skupiny sa zúčasťňujú na rozhodovaní o cieľoch podniku
  3. V čom spočíva a aká je hierarchia podnikových cieľov
  4. Ako členíme ciele podniku podľa vzťahov medzi nimi
  5. Z ktorých prvkov pozostáva okolie podniku
  6. Pomocou ktorých hospodárskych politík ovplyvňuje štát podniky
  7. Ktoré sú základné fázy životného cyklu podniku a aký je ich zmysel
  8. Ako klasifikujeme podniky podľa charakteru ich konečného výsledku - výstupu
  9. Ktoré sú základné hospodárske sektory a ako sa postupne vyvíjajú
  10. Aké druhy koncentrácie, resp. integrácie činností v podniku poznáme
  11. Ako členíme podniky podľa veľkosti na základe počtu zamestnaných v nich
  12. Ktoré podniky sú personálne (osobné) a čím sa vyznačujú
  13. Aké kapitálové spoločnosti poznáme a čo je pre ne charakteristické
  14. Ktoré sú hlavné kritériá združovania podnikov
  15. Čo je fúzia a akvizícia podnikov a čo sa nimi sleduje
  16. Ktoré sú hlavné formy združení podnikov podľa intenzity a trvania ich spojenia
  17. Aké druhy kartelov existujú a aký majú význam
  18. Čím sa vyznačuje holdingová spoločnosť a aké sú jej formy
  19. Ktoré sú základné fázy transformačného procesu podniku
  20. Ktoré sú základné (elementárne) výrobné faktory podniku a aký majú účel
  21. Aký je obsah a rámcové členenie investičného (dlhodobého) majetku podniku
  22. Akými cenami môžeme oceňovať investičný majetok
  23. Aké sú druhy opotrebenia investičného majetku
  24. Ktoré sú hlavné metódy odpisovania hmotného investičného majetku
  25. Čo rozumieme pod intenzívnym a extenzívnym využívaním investičného majetku a ako sa tie zisťujú
  26. Čo je obsahom obežného majetku podniku a čo sa rozumie pod jeho obratom
  27. Akú úlohu má pri odmeňovani tarifná sústava a ktoré sú jej hlavné časti (nástroje)
  28. K čomu slúžia pri odmeňovaní formy miezd a ktoré sú ich základné skupiny
  29. Čo vyjadruje priamy a nepriamy spôsob merania produktivity práce
  30. Ktoré sú hlavné činnosti zásobovania v podniku
  31. Čo znamenajú ukazovatele hodinová a denná produktivita práce a prečo môže dochádzať pri nich k odlišnému vývoju
  32. Čo rieši zásobovacia stratégia podniku
  33. Ktoré druhy plánov tvoria obsah plánovania zásobovania podniku
  34. Ktoré sú hlavné typy organizácie výroby a čím sa odlišujú
  35. Ako členíme druhy výroby podľa jej priestorového usporiadania v podniku
  36. Aké formy špecializácie výroby v podniku poznáme a čím sa tie odlišujú
  37. Čo je výrobná kapacita a aké sú jej druhy
  38. Čo rozumieme pod stratégiou predaja podniku a ktoré sú jej najvýznamnejšie nástroje
  39. Prečo je prieskum trhu východiskom stratégie predaja a aké metódy na jeho realizáciu sa používajú
  40. Ktoré sú základné metódy tvorby ceny a v čom spočívajú
  41. Ktoré sú ďalšie obchodné podmienky než cena v rámci kontraktačnej politiky podniku a aká je ich podstata
  42. Aké okruhy činností tvoria výrobkovú politiku podniku znamenajúce proces dotvárania výrobku na obchodovateľný tovar a čím sa vyznačujú
  43. Čo rozumieme pod komunikačnou politikou predaja a ktoré sú jej hlavné druhy
  44. Čo rieši podnik v rámci distribučnej politiky a ktoré sú základné spôsoby jeho systému predaja
  45. Čo rozumieme pod nákladmi podniku a aký je rozdiel medzi nákladmi a výdavkami
  46. V čom je jadro druhového (ekonomického) členenia nákladov a ktoré sú ich základné skupiny
  47. Čo chápeme pod klasifikáciou nákladov podľa položiek kalkulačného vzorca a ktoré sú jeho hlavné kalkulačné položky
  48. Ako členíme náklady v závislosti od objemu výkonov a ako sa odlišuje ich reagovanie na zmenu objemu produkcie
  49. Aký význam má znižovanie nákladov na jednotku výkonu a ktoré sú hlavné zdroje ich znižovania
  50. Aké jednotky sa používajú na vyjadrenie objemu výroby a aké majú výhody a nevýhody
  51. Čo rozumieme pod výnosmi a tržbami podniku
  52. Čo je rentabilita výkonov a aké spôsoby jej určovania sa najčastejšie využívajú
  53. Čo rozumieme pod majetkovou štruktúrou podniku a aké skupiny prostriedkov ju tvoria
  54. Čo znamená kapitálová štruktúra podniku a z akých zdrojov pozostáva
  55. Čo vyjadrujú výnosy a hospodársky výsledok podniku a ako sa tieto vypočítajú
  56. Ktoré sú pomerové ukazovatele charakterizujúce finančné hospodárenie podniku a zároveň umožňujúce medzipodnikové porovnanie
  57. Ktoré sú hlavné zdroje financovania bežnej činnosti a rozvoja podnikov
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko