Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
10 nových

Vypracované skúškové otázky - Právne dejiny Slovenska 1

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
52 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2629
Posledná úprava
28.02.2017
Zobrazené
5 557 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Právne dejiny Slovenska I. - kvalitne vypracované otázky (prof. Straka)

Ukážka:
Periodizácia právnej histórie z hľadiska formy štátu:
» 9. st. - 1848 - feudálny historický typ štátu - ranofeudálne kniežatstvo
» 9. - 12. st. - ranofeudálna monarchia
» 13. - 14. st. - monarchia v období rozvinutého feudalizmu feudálnej rozdrobenosti:
• rozpad štátu na mnohé právne i ekonomicky nezávislé panstvá
• údely v Čechách a donácie v Uhorsku
* husitské hnutie: zrušený monopol panstva na vládu v krajine, presadila sa účasť miest a rytierstva na politickej moci
» 15. st. - 1526 - stavovská monarchia: okrem panovníka sa politickej moci zúčastňovali stavy
» 1526 - 1848 - absolutistická monarchia: panovník vykonávajúci svoju moc v záujme upevnenia feudalizmu, viedenský centralizmus

Periodizácia právnej histórie z hľadiska historického typu štátu:
» 2 základné typy: - 9. st. - 1848 - feudálny štát
- od 1848 do 1945 - buržoázny (štát občiansky)
Aké bolo postavenie feudálov na Veľkej Morave?
» pôvod spojený so vznikom a vývojom družín a podiel pôvodných rodových náčelníkov a staršinov na ich vzniku až druhotný
» zastávali rôzne správne, súdne a vojenské funkcie, v medzinárodných stykoch boli svedkami zmlúv a potvrdzovali mier
» vyberali výnosy a dôchodky z tzv. súkromných kostolov
» aj so svojimi družinami žili prevažne z feudálnej pozemkovej renty, a to z renty v úkonoch a z naturálnej renty

Kľúčové slová:

právne dejiny Slovenska

periodizácia

štátna správa

Veľká Morava

miestna správa

štátne zriadenie

panovník

Zlatá BulaObsah:
 • Periodizácia právnej histórie z hľadiska formy štátu:
  Periodizácia právnej histórie z hľadiska historického typu štátu:
  Aké bolo postavenie feudálov na Veľkej Morave?
  Aké bolo postavenie družníkov na Veľkej Morave?
  Aké bolo postavenie duchovenstva na Veľkej Morave?
  Nástupnícky poriadok na Veľkej Morave charakterizovalo:
  Postavenie panovníka na Velkej Morave charakterizovalo:
  Charakterizujte pojem kumulácia moci:
  Charakterizujte pojem dvorský charakter štátnej správy:
  Charakterizujte pojem patriarchálny absolutizmus:
  Aké postavenie mal širší štátny orgán na Veľkej Morave?
  Aké postavenie mala družina na Veľkej Morave?
  Charakterizujte postavenie dvorských úradov, úradníkov na Velkej Morave:
  Charakterizujte hradské župy na Veľkej Morave:
  Na aké miestne jednotky sa delilo územie Veľkej Moravy?
  Postavenie archipresbyterov na Velkej Morave charakterizovalo:
  Charakterizujte postavenie župana v hradskej župe na Veľkej Morave:
  Aká bola hlavná úloha vznikajúceho práva na Veľkej Morave?
  Anonymnú homíliu a jej význam pre právo Veľkej Moravy charakterizovalo:
  Ktoré základné zásady procesného práva obsahovala Anonymná homília:
  Zákon súdnyj ljudem a jeho význam pre právo Velkej Moravy charakterizovalo:
  Ktorý jazykovedec rozobral po stránke lingvistickej Zákon sudnij ljudem a dokázal, že je veľkomoravskej proveniencie?
  Nomokánon Metoda a jeho význam pre právo Veľkej Moravy charakterizovalo:
  Fuldské anály a ich význam pre právo na Veľkej Morave charakterizovalo:
  Význam Raffelstettenského colného poriadku pre poznanie práva na Veľkej Morave bol:
  Bula Industriae tuae a jej význam pre vývoj Veľkej Moravy spocíval:
  Charakterizujte právo a právne pamiatky Veľkej Moravy:
  Charakterizujte štátny aparát Veľkej Moravy:
  Charakterizujte vývoj miestnej správy na Veľkej Morave:
  Postavenie Spišských kopijníkov charakterizovalo:
  Postavenie Spišských Nemcov charakterizovalo:
  Zlatá bula Ondreja II. a jej význam pre ústavný vývoj Uhorska spočíval v:
  O Zlatej bule Ondreja II. z roku 1222 platí:
  O druhej Zlatej bule z roku 1231 platí:
  ...
  ...
  ...
  O urbariálnych reformách počas osvietenského absolutizmu platí:
  Zrušenie nevoľníctva Jozefom II. charakterizovalo:
  O uhorských ústredných orgánoch štátnej moci a správy po roku 1526 platí:
  Základné znaky absolutizmu a spôsob jeho zavedenia do Uhorska po roku 1526 boli:
  Vývoj trestného práva v Uhorsku v 18. st. charakterizovalo:
  Súdne reformy Jozefa II. spočívali na:
  Charakteristika Zákonníka o zločinoch a trestoch za ne (1787):
  Pre zbierku súdnych rozhodnutí Planum tabulare platí:
  Codex de delictis eorumque poenis (1795) a jeho význam pre trestné právo spočíval v:
  Wildnerove obchodné zákony (1840) boli:
  Aký bol vývoj Opus Tripartita po roku 1548?
  Ako prebiehali snahy usporiadať systematickú zbierku zákonov v 16.-17. st.?
  O súkromných rukopisných zbierkach ako základu pre zostavenie oficiálnej zbierky zákonov platí:
  O návrhu trestného poriadku z roku 1843 platí:
  O vydávaní uhorských zákonov po r. 1868 platí:
  O vývoji obyčajového práva v 19. st. platí:
  Aký bol vzťah obyčajového práva a zákona v 18. st.?
  Teória presvedčenia a pripustenia a jej význam pre obyčajové právo spočíval:
  Postavenie uhorského snemu podľa bratislavskej marcovej ústavy z roku 1848 charakterizovalo:
  Postavenie panovníka podľa bratislavskej marcovej ústavy z roku 1848 charakterizovalo:
  Postavenie nezávislého zodpovedného ministerstva podľa bratislavskej marcovej ústavy z r. 1848 charakterizovalo:
  O odstránení základov feudalizmu v roku 1848 platí:
  Bratislavská marcová ústava z roku 1848:
  Pre ústavný vývoj Uhorska v rokoch 1848-1849 je charakteristické:
  Kossuthovo Vyhlásenie nezávislosti zo 14. apríla 1849 obsahovalo:
  Národnostný zákon č. 8/1849 povolil:
  Žiadosti Slovenského národa (1848) požadovali:
  Memorandum národa slovenského (1861) požadovalo:
  Aké postavenie malo mať Slovensko z hľadiska štátoprávneho v Žiadostiach národa slovenského z roku 1848?
  Aké postavenie malo mať Slovensko z hľadiska štátoprávneho v Memorande národa slovenského z roku 1861
  O vývoji jazykovej, národnostnej a školskej otázky v Uhorsku v rokoch 1848-1918 platí:
  O prvej SNR platí:
  O druhej SNR platí:
  Dočasné administratívne rady boli:
  O začlenení Uh. do rakúskeho cisárstva po r. 1849 platí: