Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 641   projektov
6 nových

Vypracované otázky z predmetu Mediálne právo

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38905
Posledná úprava
01.12.2011
Zobrazené
2 056 x
Autor:
lothy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Médiá a ich členenie; druhy médií
Základná charakteristika
Médiá - moderné prostriedky masovej komunikácie
Mediálne resp. masmediálne právo - inštitucionalizovanie (hybridného) právneho odboru
Média masovej komunikácie - od začiatku svojho vzniku sa pohybujú medzi dvoma krajnými pólmi: cenzúrou a “bezbrehou” slobodou

Médiá v širšom zmysle slova
všetky sprostredkujúce činitele,
prostredie, čo umožňuje/dovoľuje komunikáciu
všetko, čo slúži ako prostriedok k uchovaniu a prenosu informácií, ktoré boli poskytnuté v priestore a čase najmä prostredníctvom médií...

Kľúčové slová:

rada pre vysielanie a retransmisiu

licencie

televízia

rozhlas

tlačObsah:
 • Médiá a ich členenie; druhy médií
  Základná charakteristika elektronických médií a ich právna úprava
  Vývojové etapy právnej úpravy médií
  Právna úprava Československého rozhlasu do r. 1989
  Orgány Slovenského rozhlasu a ich úprava v zákonoch o Slovenskom rozhlase
  Vývoj právnej úpravy Rady pre vysielanie a retransmisiu
  Postavenie, pôsobnosť a úlohy Rady pre vysielanie a retransmisiu
  Členstvo, funkčné obdobie a spôsob voľby a odvolania člena Rady pre vysielanie a retransmisiu
  Kto môže byť vysielateľom podľa zákona o vysielaní a retransmisii
  Konanie o licenciu podľa zákona o vysielaní a retransmisii; právoplatnosť rozhodnutia o udelení licencie
  Podmienky udelenia licencie fyzickej osobe
  Podmienky udelenia licencie právnickej osobe
  Vysielateľ na základe zákona (charakteristika, základné povinnosti, osobitné povinnosti)
  Vysielateľ na základe udelenej licencie (charakteristika, základné povinnosti, osobitné povinnosti)
  Ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti z hľadiska programovej služby v elektronických médiách
  Povinnosti vysielateľa vo vzťahu k ochrane maloletých (vnútroštátna a medzinárodnoprávna úprava)
  Žiadosť o odvysielanie opravy v zmysle zákona o vysielaní a retransmisii
  Povinnosti vysielateľa elektronického média vo vzťahu k odvysielaniu opravy v zmysle zákona o vysielaní a retransmisii
  V ktorých prípadoch nie je vysielateľ elektronického média povinný odvysielať opravu v zmysle zákona o vysielaní a retransmisii
  Jednotný systém označovania vhodnosti programov a povinnosti vyplývajúce pre vysielateľov
  Mediálna komerčná komunikácia; povinnosti verejnoprávnych i súkromných vysielateľov
  Úprava vysielania reklamy, telenákupu a sponzoringu podľa zákona o vysielaní a retransmisii
  Európske dielo v zmysle zákona o vysielaní a retransmisii
  Podmienky vysielania európskeho diela vysielateľa na základe zákona a vysielateľa na základe licencie
  Európsky dohovor o cezhraničnej televízii, jeho charakteristika a odraz v platnej právnej úprave SR
  Čo rozumieme pod pojmom sprístupňovanie verejnosti v zmysle autorského zákona a vo vzťahu k mediálnemu právu
  Čo rozumieme pod pojmom verejný prenos v zmysle autorského zákona vo vzťahu k mediálnemu právu
  Čo rozumieme pod pojmom vysielanie z hľadiska autorského zákona vo vzťahu k mediálnemu právu
  Čo rozumieme pod pojmom zvukovo-obrazový záznam v zmysle autorského zákona vo vzťahu k mediálnemu právu
  Aké sú povinnosti vysielateľa a vydavateľa vo vzťahu k autorským dielam sprístupňovaným verejnosti v médiách
  Vývoj právnej úpravy printových médií
  Právo na odpoveď a právo na dodatočné oznámenie podľa zákona o periodickej tlači
  Povinné údaje na každom vydaní periodickej tlače
  Ochrana zdroja a obsahu informácií podľa zákona o periodickej tlači
  Právo na opravu podľa zákona o periodickej tlači
  Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska, jeho charakteristika, orgány, spôsob voľby prvého generálneho riaditeľa

Zdroje:
 • Zákon o vysielaní a retransmisii