Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Vypracované otázky z Politológie 2

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40272
Posledná úprava
19.05.2012
Zobrazené
1 904 x
Autor:
simona.belianska
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. a) Vznik a pojem globalizácie
- celosvetový proces
- júl r.1944 - konferencia v USA - New Hamshire
- cieľom:
• najrýchlejšia obnova miest a krajín po vojne
• naštartovanie neustáleho ekonomického rastu, ktorého cieľom bolo predísť hospodárskej kríze aká bola v 30.r. minulého storočia
• chceli na globalizácií zarobiť (biznismani) vyšlo im to

Definície globalizácie:
• Medzinárodný menový fond definuje globalizáciu ako rastúcu vzájomnú ekonomickú závislosť krajín vo svetovom meradle v dôsledku rastúceho objemu a druhu zahraničných transakcií tovaru a služieb a toku medzinárodného kapitálu ako aj rýchlejšieho a rozsiahlejšieho šírenia technológií. 80% - obchody a peniaze 20% služby a tovar.
• Voľný obchod - aby sa tovar dostal ľahko k odberateľom
• Ide o rozšírenie spektra tovaru a služieb, ktoré sa dostávajú na medzinárodné trhy ako dôsledok liberalizácií, obchodno- rastúcej voľnosti zriaďovania orgánov a technologických inovácií, ktoré umožňujú poskytovanie služieb bez priestorového obmedzenia.

1. b) Kto bol zakladateľom vedy o ideách. A aké ciele sledovala?
Ideológia je významový útvar, ktorý sa chápe buď ako všeobecná veda o ideách zameraná na prejasnenie a skvalitnenie verejného myslenia (Destutt de Tracy) alebo ako systematická a všezahrnujúca politická doktrína slúžiaca ako základ zdôvodňujúci program politického konania. Slovo ideológia definoval v osemnástom storočí gróf Antoine Destutt de Tracy ako "vedu ideí". Ideológia môže byť učenie sa komplexného pohľadu, cestou nadhľadu na veci, zdravého rozumu a ďalším filozofickým tendenciám. Hlavným účelom ideológie je ponúknuť zmenu v spoločnosti cez proces myslenia. Ideológie sú procesom abstraktného myslenia, ktoré sa uplatňujú vo veciach verejných...

Kľúčové slová:

skúška z politológie

politológiaObsah:
 • 1. a) Vznik a pojem globalizácie
  b) Kto bol zakladateľom vedy o ideách. A aké ciele sledovala?
  c) RVHP – vznik, orgány, zánik

  2. a) Definujte ideológiu
  b) Marxov pohľad na ideológiu ( Charakterizujte 3 črty pohľadu Marxa )
  c) Národ ako politické spoločenstvo

  3. a) Leninove chápanie ideológie
  b) Národ ako kultúrne spoločenstvo
  c) Hlavné črty globalizácie

  4. a) Charakterizujte hyperrast
  b) Ktorý princíp tvorí základ marxisticko-leninskej teórie národnostnej otázky ?
  c) Definícia ideológie podľa Karla Manheima

  5. a) Názory Michaela Oakeshotta na úlohu ideológie (tradicionalistický postoj )
  b) Privatizácia a komodifikácia ako procesy globalizácie
  c) Právo národov na sebaurčenie až do oddelenia – obsah tohto práva a význam pri riešení národnostnej otázky

  6. a) Hospodárska a kultúrna homogenizácia v procese globalizácie
  b) Štátoprávne formy riešenia národnostnej otázky v podmienkach tzv. reálnehosocializmu
  c) Liberalizmus – všeobecná charakteristika

  7. a) Kto v polemikách s fašistami v Taliansku použil prídavné meno „totalitný“ ako prvý ? Pojem slova totalitný, totalita
  b) Vymenujte 2 črty charakteristiky totalitarizmu Annah Arendtovej
  c) Vymenujte podstatné znaky totalitarizmu Giovani Sartoriho

  8. a) Vymenujte a charakterizujte znaky totalitarizmu od Zbigniewa Brzezinského a Carla Joachima Friedricha
  b) Charakterizujte totalitarizmus ako politický systém
  c) Obchod a investície zamerané na export

  9. a) Charakterizujte autoritatívny politický systém
  b) Charakterizujte rozdiel medzi totalitarizmom a autoritarizmom
  c) Národnoemancipačný zápas Ľudovíta Štúra a spol o vytvorenie slovenského národa

  10. a) Kultúrna globalizácia
  b) Juan José Linz a jeho charakteristika autoritatívnych režimov
  c) Spoločensko – politická globalizácia

  11. a) Vymenujte klady globalizácie
  b) Charakterizujte konzervativizmus
  c) Existuje ideologický trojuholník ?

  12. a) Charakterizujte socializmus
  b) Predstavitelia globalizácie
  c) Akčný program ÚV KSČ – program demokratizácie a humanizácie socializmu v ČSSR

  13. a) Utopický socializmus a jeho predstavitelia
  b) Teoretické koncepcie zamerané na zmenu politického systému podľa Akčného programu ÚV KSČ
  c) Odporcovia globalizácie

  14. a) Komunistický socializmus
  b) Teoretické koncepcie na zmenu ekonomického systému a foriem vlastníctva podľa Akčného programu ÚV KSČ
  c) Charakterizujte klasický liberalizmus

  15. a) Charakterizujte sociálny liberalizmus
  b) Názory Johna Locka na liberálny štát
  c) Názora Jamesa Milla na anglickú liberálnu demokraciu

  16. a) J. Bentham a teória utilitarizmu
  b) Varšavská zmluva – vznik, orgány, zánik
  c) Sociálno-demokratický socializmus

  17. a) OSN – vznik, orgány, Charta
  b) Nacionalizmus – liberálny
  c) H. Spencer a jeho názory na liberálny štát

  18. a) Inštitucionalizácia medzinárodných vzťahov
  b) Štátoprávne doriešenie vzťahov českého a slovenského národa v zmysle Akčného programu ÚV KSČ
  c) Rozdiely medzi americkým a európskym poňatím liberalizmu

  19. a) Dva smery amerického liberalizmu a ich predstavitelia
  c) Názory A. Lincolna na úlohu štátu

  20. a) Názory A. Jacksona na demokraciu
  b) Navrhovaná koncepcia národných výborov v Akčnom programe ÚV KSČ
  c) Vznik medzinárodného práva

  21. a) Názory prezidenta Wilsona a úlohy štátu a na medzinárodnú bezpečnosť
  b) Charakterizujte neokonzervativizmus
  c) Klasifikácia autoritarizmu podľa J.J. Linzeho

  22. a) Nacionálny socializmus – charakteristika
  b) Pražská jar – význam a ciele
  c) Názory Davida Huma na konzervativizmus

  23. a)Charakterizujte Burkovo konzervatívne politické myslenie
  b) Anarchizmus – charakteristika, predstavitelia
  c) Charakterizujte podstatu Marxových názorov na socializmus

  24. a) Charakterizujte libertarianizmus
  b) Teória nadhodnoty Karola Marxa
  c) Charakterizujte politickú sociológiu

  25.a)Občianska spoločnosť ako sociologický predpoklad demokracie
  b) Národ a národný štát
  c) Klasifikácia medzinárodných vzťahov

  26. a) Centralizácia a decentralizácia a ich vzájomný vzťah
  b) Marxove názory na diktatúru proletariátu ako poučenie z Parížskej komúny
  c) Postavenie a úlohy medzinárodných organizácií v medzinárodných vzťahoch

  27. a) UNESCO – charakteristika
  b)Rada Európy – orgány, postavenie
  c)Úloha ideológií v politike

  28 a) NATO – vznik, orgány, poslanie
  b) V. I. Lenin a jeho teória o poslaní a úlohách strany „nového typu“
  c) Medzinárodný menový fond, vznik, orgány a úlohy

  29. a) Marxisticko – leninistická teória národa
  b) Európska banka pre obnovu a rozvoj ( EBRD )
  c) Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD )

  30. a) Národnostné menšiny – definícia, postavenie
  b) Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe ( OBSE ), vznik, úlohy, postavenie
  c) K. W. Deutsch a jeho charakteristika národa

  31. ...

  32. a) Charakterizujte fašizmus
  b) Charakterizujte pragmatický a ideologický prístup v politike
  c) Charakterizujte stalinistický model socializmu

Zdroje:
 • Internet