Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

Vypracované otázky - Profilové poznatky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
62 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2778
Posledná úprava
10.03.2017
Zobrazené
3 198 x
Autor:
lokoosk
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1/ Význam členstva v Európskej únii pre naše školstvo a vzdelávanie:

Vstupom SR do spoločenstva štátov EU - svetovej hospodárskej veľmoci
získala naša republika nasledovné možnosti:

Jednotný európsky pracovný trh poskytuje nasledovné možnosti:

• uplatnenie sa v inej krajine,
• vzdelávať sa aj na vzdelávacích inštitúciách v Európe,
• zveľadiť našu krajinu,
• SR má možnosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ,
• intenzívnejšie sa zapájať do medzinárodných programov,
• študenti odchádzajú za vzdelaním do zahraničia
• dochádza k prelínaniu kultúr, vzájomnému obohacovaniu,
• na Slovensko prichádzajú zahraniční učitelia, zahraniční odborníci,
• Európsky sociálny fond ponúka veľké možnosti pre rozvoj odborného vzdelávania a zamestnanosti,
• vzájomná výmena informácií, obohacovanie skúseností, inšpirácia, deľba práce, čo spolu s finančnou podporou umožní vyriešiť mnohé problémy vzdelávacieho a výchovného systému v SR.
• projekty inovatívneho vyučovania a učenia sa
• štruktúru, v ktorej možno riešiť otázky prekračujúce hranice jednej krajiny, ako je zavádzanie nových technológií do vzdelávania, či medzinárodné uznávanie kvalifikácií

Tvorivo-humánne vzdelávanie a výchova - rozhodujúci zdroj budúceho rozvoja, prosperity a konkurencieschopnosti SR.

Kľúčové slová:

členstvo v Európskej únii

vzdelávanie

praktická príprava

technické normy

normalizačné organizácie

zhoda výrobkovObsah:
 • 1/ Význam členstva v Európskej únii pre naše školstvo a vzdelávanie:
  2/Význam celoživotného vzdelávania a učenie sa: výchovné a vzdelávacie aktivity celoživ. vzdelávania/subsystémy/: formálne, neformálne vzdelávanie. informálne učenie sa
  3.Národný program výchovy a vzdelávania
  4/ Zmeny prebiehajúce v súčasnom školskom systéme
  5. Úlohy a význam štandardizácie stredoškolského vzdelávania. štandard stredoškolského odborného vzdelávania, požiadavky vymedzené v ňom.
  6. Stupne stredoškolského vzdelávania
  7. Smery vzdelávania. rozdiel medzi všeobecným a odborným vzdelávaním:
  8. Základné formy praktickej prípravy:
  9. Kľúčové kompetencie. kompetencie, zručnosti, profil absolventa odboru:
  10. Definícia pojmov: technická norma, technický predpis, normalizácia, predmet technických noriem:
  11. Delenie technických noriem podľa oblasti pôsobnosti a podľa obsahu:
  12. Úprava a označovanie našich národných technických noriem a prebratých noriem do sústavy našich STN: triediaci znak:
  13. Rozdelenie technických noriem v sústave STN podľa pôvodu a ich zastúpenie podľa rôznych odborných oblastí:
  14. Orgány zastrešujúce technickú normalizáciu na Slovensku: národný normalizačný orgán Slovenska - SÚTN, činnosti, členstvo v národných normalizačných organizáciach:
  15. Medzinárodné a európske normalizačné organizácie, členstvo v týchto normalizačných organizáciách:
  16. Poslanie Európskej komisie pre normalizáciu: vznik európskych noriem:
  17. Význam jednotnej normalizácie v Európe: prekážky obchodu v Európe a ich odstraňovanie:
  18. Postup vytvárania jednotného trhu. štyri základné slobody:
  19. Postup prijímania európskych noriem do sústavy národných noriem členských krajín:
  20. Posudzovanie zhody výrobkov: určené výrobky: