Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Vypracované otázky na skúšku z predmetu Obchodné právo II

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8454
Posledná úprava
07.03.2018
Zobrazené
879 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Historický vývoj
Z historického hľadiska patrí VOS k najstarším právnym formám spoločnosti. Pôvodne vznikali osobné spoločnosti po smrti kupcov plného práva ako spoločenstvá synov - dedičov podniku, neskôr sa umožnilo pristúpeniu cudzích osôb. Zákonná úprava blízka dnešnému poňatiu bola položená Code de commerce 1807. Rozmach tejto osobnej spoločnosti bol spôsobený najmä atribútom neobmedzeného ručenia spoločníkov za záväzky spoločnosti, ktorý dodával významnú mieru právnej istoty veriteľom spoločnosti.
2. Náležitosti spoločenskej zmluvy a možnosti jej modifikácie
§ 78 spoločenská zmluva musí obsahovať
a) obchodné meno a sídlo spoločnosti
b) určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska FO
c) predmet podnikania spoločnosti
založenie spoločnosti vzniká overením posledného podpisu spoločníka
Spoločenská zmluva môže upravovať aj niektoré iné práva a povinnosti, napr. rozdeľovanie zisku, spôsob vedenia spoločnosti, spôsob rozhodovania o zmenách spoločenskej zmluvy…
Podpisy spoločníkov na spoločenskej zmluve musia byť úradne overené.
Právnu subjektivitu získa v.o.s. až jej vznikom - tzn. zápisom do obchodného registra. Konanie pred súdom sa začína podaním návrhu na zápis do obchodného registra. Návrh musí byť písomný, podpísaný všetkými spoločníkmi, pričom ich podpisy musia byť úradne overené a jeho prílohou musí byť spoločenská zmluva a všetky listiny preukazujúce skutočnosti uvedené v návrhu

Kľúčové slová:

v.o.s.

komanditná spoločnosť

s.r.o.

a.s.

záväzkyObsah:
 • VErejná obchodná spoločnosť: §76-92
  Komanditná spoločnosť: § 93 - 104
  Spoločnosť s ručením obmedzeným:
  Akciová spoločnosť:
  Družstvo:
  Záväzkové vzťahy:
  Účinky premlčania
  Začiatok a trvanie premlčacej doby
  Spočívanie a pretrhnutie premlčacej doby
  VŠeobecné obmedzenie premlčacej doby