Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Vypracované otázky na predmet Sociálna politika

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
53 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8269
Posledná úprava
09.02.2018
Zobrazené
2 155 x
Autor:
juliett07
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Podstata sociálnej politiky a jej základná charakteristika.
Aktívna a pasívna sociálna politika.


Slovenská sociálna politika a a j naše snahy v oblasti transformácie boli predznamenané Uznesením vlády SR č. 944 z 12. decembra 1995, kedy bola schválená Koncepcia transformácie sociálnej sféry SR. V súlade s týmto uznesením „zmeny v sociálnej sfére musia smerovať k rozvoju úrovne sociálnych a ekonomických práv občanov v duchu princípov prechodu od štátneho paternalizmu k sociálne spravodlivejšej spoločnosti, pri zohľadnení možností spoločnosti daných úrovňou ekonomiky, t. j. pri rešpektovaní princípu ekonomickej únosnosti.

Sociálna politika je cieľavedomá činnosť štátu, organizácií, inštitúcií a subjektov, ktorá zabraňuje vzniku príčin sociálnej nerovnováhy, vytvára priestor pre podieľanie sa na vyváženom vývoji jednotlivcov, skupín, komunít, spoločenstva.

Sociálna politika :
Cieľom soc. politiky - sú žiaduce a chcené stavy soc. systému v budúcnosti
Oblasti soc. politiky - politika zamestnanosti, soc. zabezpečenia, vzdelávania, bývania, ochrany životného prostredia, rodinná a zdravotná politika.
Úlohy SPO:
1. formulácia všeobecne soc. smerov spoločnosti - východisková koncepčná úroveň
2. naplánovanie tohto ideového rámca rôznymi soc. politikami prostredníctvom jednotlivých praktických opatrení a politických krokov
3. prezentácia určitých humanistických ideálov
4. poskytovanie určitých garancií, napr. osobám so zdravotným postihnutím
5. vybudovanie soc. zábezpek
6. starostlivosť o blahobyt ľudí

Kľúčové slová:

sociálna politika

sociálna pomoc

sociálne zabezpečenie

princípsoc. solidarity

princíp participácie

aktívna

pasívna politikaObsah:
 • 1. Podstata sociálnej politiky a jej základná charakteristika. Aktívna a pasívna sociálna politika.
  2. Ciele, princípy a nástroje sociálnej politiky. Postavenie a úloha štátu a podniku v sociálnej politike.
  3. Základné princípy sociálnej politiky: princíp spravodlivosti, sociálnej solidarity, subsidiarity, participácie.
  4. Sociálna politika v EÚ a jej vplyv na sociálnu politiku v SR
  5. Proces transformácie a jej vplyv na sociálnu politiku. (Verejný sektor v transformačnom procese a zmeny v sociálnej politike. Charakteristika sociálnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia v podmienkach trhovej ekonomiky. Sociálne poistenie a nutnosť jeho zmien vo vzťahu k trhovej ekonomike. Úloha a postavenie tretieho sektora v oblasti sociálnej politiky. Sociálna politika na komunálnej úrovni.)
  6. Sociálne zabezpečenie a sociálne poistenie. (Funkcia stanovenia životného minima a sociálnej diferenciácie obyvateľstva. Sociálny a ekonomický rozmer chudoby - stanovenie jej miery. Reforma dôchodkového zabezpečenia. Ekonomická a sociálna reforma sociálnej pomoci a sociálnych dávok.)
  7. Politika zamestnanosti a nezamestnanosti. (Ekonomická charakteristika zamestnanosti a nezamestnanosti. Príčiny nezamestnanosti a jej dôsledky. Charakteristika hmotného zabezpečenia v nezamestnanosti. Formy nezamestnanosti. Aktívna a pasívna politika štátu na trhu práce.
  8. Rodinná politika. (Úloha a postavenie rodiny v spoločnosti. Obsah, princíp a ciele štátnej rodinnej politiky. Ekonomická a sociálna pomoc rodinám.)
  9. Bytová politika. (Transformačný proces a zmeny v bytovej politike. Štátna podpora bývania a komunálna bytová politika. Sociálny rozmer bytovej politiky.) Zdravotná politika. (Zdravie ako hodnota a jeho význam pre spoločnosť a jednotlivca. Faktory podporujúce zdravotný stav obyvateľstva. Trhová ekonomika a model zdravotnej starostlivosti).
  10. Základné princípy vzdelávacej politiky. Prestavba vzdelávacej sústavy v podmienkach globalizácie a integrácie.
  11. Charakteristika systému štátnej sociálnej podpory.
  12. Sociálny štát - pojem, vznik a vývoj. (Sociálny štát a sociálna politika, vývojové etapy sociálneho štátu, úlohy sociálneho štátu).
  13. Sociálna štruktúra spoločnosti, nerovnosti, sociálna stratifikácia
  14. Sociálne začlenenie a sociálna kohézia. Sociálne vylúčenie a chudoba. Začlenenie, vylúčenie a chudoba v dokumentoch EU.
  15. Sociálna spravodlivosť. Historické a systematické aspekty. (J. Rawls a F. Hayek)
  16. Zdroje solidarity a ich vzťah k sociálnej politike
  17. Hodnoty a etika v sociálnej práci. Etický kódex sociálneho pracovníka