Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 625   projektov
6 nových

Vypracované otázky na Pomocné vedy historické (UPJŠ)

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42186
Posledná úprava
02.06.2013
Zobrazené
1 444 x
Autor:
martina.kmecova72
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Charakterizujte pomocné vedy historické v širšom a užšom zmysle slova.
V širšom zmysle slova – všetky vedecké disciplíny, ktoré pomáhajú historikovi preniknúť hlbšie do podstaty historických javov. (Hist, geografia, demografia, jazykoveda...)
V užšom zmysle slova – označenie disciplín, ktoré historikovi pomáhajú pri kritike písomných prameňov.

PALEOGRAFIA
1. Charakterizujte paleografiu ako pomocnú vedu historickú. Uveďte, ako ju možno ďalej členiť.
Ako PVH pomáha pri správnom čítaní textu, jeho miestnom a chronologickom zaradení. Môže byť ako samostatná vedná disciplína, ktorá hodnotí a triedi písmo v čase a priestore, učí interpretovať písomné pramene, zasadzuje vývoj písma do historického vývinu.
Rozdelenie paleografie je podľa premetu štúdia, t.j. jazyka ktorý skúma. Poznáme napr.:
grécka paleografia
hebrejská paleografia
latinská paleografia
osmanská paleografia
slovanská paleografia

2. Aký je rozdiel medzi archeologickými a umelými písacími látkami?
Archeologické (prírodné) – sú to látky, ktoré používajú prírodný materiál (listy, kôra stromu, drevo, kameň) neboli primárne určené na písanie. Umelé (paleografické) sú látky, na ktorých je podiel ľudskej práce na ich príprave a spracovaní viditeľnejší a sú výlučne určené na tento účel. (papyrus, pergamen)

3. Podľa ktorých kritérií je možné deliť písmo? Uveďte základné delenie pre každé kritérium.
Chronologické(staroveké, stredoveké, novoveké), teritoriálne(ruské, talianske...), formálne(podľa písacej látky – drevené, kamenné...), funkcie(literárne, liturgické, zákonné...), obsahu( obsahu písma tzn. Či je veľké, malé, zaoblené, hranaté....)

4. Ktoré písma rímskeho obdobia poznáte? Uveďte aspoň 5 typov.
Nápisové: scriptuamonumentalis, actuaria. Knižné: capitalisguadrata, rustica a rímska unciála a bežné: rímska staršia kurzíva
5. Do ktorých 3 základných skupín sa delia národné písma ranostredovekého obdobia a na aké tradície nadväzovali (t.j. z akých písem sa vyvinuli)?
1.Kontinentálne: formujú sa pod vplyvom mladšej rímskej kurzívy . Označovali sa ako písma longobardské, merovejské a vizigótske.
2.Benevetntsko-montecassinské : pripémínajú lámané gotické písmo. Vychádza z mladšej rímskej kurzívy.
3.Kuriálne: tiež vychádza z mladšej rímskej kurzívy.
Potom sú tu ešte ostrovné písma ktoré sa delia na ÍRSKE a ANGLOSASKÉ.

6. Čo je to bastarda a v akej produkcii sa používala? Ktoré 2 nemecké bastardy sa stali základom tradície gotického písma v novoveku?
Bastarda je prechod medzi knižným a kurzívnym písmom. Používala sa najmä v kníhtlači a základom tradície gotického písma sa stali nemecké bastardy švabach a fraktúra.

7. Do ktorej skupiny písiem by ste zaradili Frakturschrift, Kanzleischrift a Kurrentschrift?
Do skupiny kurzívnych.

8. Definujte pojmy ligatúra a enkláva. Uveďte príklady.
Ligatúra je spojenie viacerých litier nefunkčným ťahom a splynutie susedných litier. (PR: fi, fl, ff, oe )Enkláva je viac ligatúr, alebo písmen spojených do seba.

9. Ktoré spôsoby skracovania sa používali v stredoveku? Uveďte príklady.
Suspenzia, kontrakcia, značka zvláštneho významu, značka relatívneho významu, nadpísanie, konvencionálne značky.
...

Kľúčové slová:

vypracované otázky

pomocné vedy historické

paleografia

epigrafika

kodikológia

diplomatika

chronológia

heraldika

genealógia

metrológia

sfragistika

numizmatikaObsah:
 • PALEOGRAFIA
  1. Charakterizujte paleografiu ako pomocnú vedu historickú. Uveďte, ako ju možno ďalej členiť.
  2. Aký je rozdiel medzi archeologickými a umelými písacími látkami?
  3. Podľa ktorých kritérií je možné deliť písmo? Uveďte základné delenie pre každé kritérium.
  4. Ktoré písma rímskeho obdobia poznáte? Uveďte aspoň 5 typov.
  5. Do ktorých 3 základných skupín sa delia národné písma ranostredovekého obdobia a na aké tradície nadväzovali (t.j. z akých písem sa vyvinuli)?
  6. Čo je to bastarda a v akej produkcii sa používala? Ktoré 2 nemecké bastardy sa stali základom tradície gotického písma v novoveku?
  ...
  10. Vysvetlite rozdiel medzi unciálou a polounciálou.
  11. Ktoré paleografie (okrem latinskej) majú miesto v slovenských dejinách?
  12. Ktorý slovenský vedec a ktorým dielom položil základy paleografie u nás?

  EPIGRAFIKA
  1. Charakterizujte epigrafiku ako samostatnú vednú disciplínu i ako pomocnú vedu historickú.
  2. Ktoré hlavné výhody z pohľadu historika má písomný prameň epigrafického charakteru?
  3. Podľa ktorých kritérií je možné deliť nápisy?
  4. Ktoré antické epigrafické pamiatky z územia Slovenska poznáte?
  ...
  7. Aké nápisy skúma epitafika a kampanológia?
  8. Čo skúma prosopografia?

  KODIKOLÓGIA
  1. Ktoré podmienky musí spĺňať rukopis, aby bol predmetom výskumu kodikológie?
  2. Ktoré vonkajšie znaky rukopisov poznáte?
  3. Aký je vzťah medzi listom rukopisu a fóliou?
  ...
  6. Do ktorých skupín možno rozdeliť rukopisy podľa ich primárnej funkcie?
  7. Čo rozumiete pod pojmom sekundárna funkcia rukopisu?
  Ktorý slovenský vedec sa dlhodobo venuje problematike stredovekých rukopisov na
  Slovensku?
  8. Ktoré slovenské knižnice majú najvýznamnejšie zbierky stredovekých kódexov?
  9. Čo je to skriptórium, ktoré najvýznamnejšie stredoveké skriptóriá poznáte? Uveďte aspoň 3.
  10. Vysvetlite pojmy misál, antifonár, postila, graduál, homília.
  11. Čo spôsobilo zánik knižného maliarstva a kedy k nemu došlo?
  12. Na ktoré etapy možno rozdeliť dejiny knižného maliarstva?

  DIPLOMATIKA
  1. Všeobecne charakterizujte diplomatiku ako vedeckú disciplínu.
  2. Podľa ktorých hľadísk možno deliť diplomatiku? Uveďte aj príklady.
  ...
  4. Ktorí slovenskí vedci sa venovali diplomatickým otázkam? Uveďte aspoň 5.
  5. Charakterizujte listinu. Podľa ktorých kritérií sa listiny delia?
  ...
  10. Vymenujte vonkajšie znaky listín.
  11. Vymenujte vnútorné znaky listín. Ktoré podoby diktátu listiny poznáte?
  12. Stručne charakterizujte jednotlivé formuly úvodného a záverečného protokolu.
  13. Stručne charakterizujte jednotlivé formuly kontextu.

  CHRONOLÓGIA
  1. Charakterizujte chronológiu. Ako ju možno deliť?
  2. Ktoré typy kalendárov poznáte? Čo je ich podstatou?
  3. Stručne opíšte vývoj nášho kalendára do gregoriánskej reformy.
  4. V čom bola podstata gregoriánskej reformy kalendára?
  ...
  8. Ako sa označovali a počítali dni v antickom Ríme a ako sa to robí dnes?
  9. Stručne opíšte proces zavádzania gregoriánskeho kalendára v Uhorsku.

  HERALDIKA
  1. Do ktorých skupín sa delia heraldické pramene? Uveďte príklady.
  2. Čo je to armáles? Z akých hľadísk a do ktorých skupín sa armálesy delia?
  3. Za akých okolností mohlo dôjsť k zanechaniu erbu?
  ...
  12. Ako sa delia erby z hľadiska právneho?
  13. Ktorí slovenskí vedci sa venujú heraldike?
  14. Stručne popíšte históriu súčasného slovenského štátneho znaku a jeho obsah.
  GENEALÓGIA
  1. Definujte genealógiu. Uveďte, ako ju možno deliť.
  2. Ktoré pramene genealógie poznáte
  3. Vysvetlite rozdiel medzi pokrvenstvom a príbuzenstvom.
  4. Charakterizujte genealogické pojmy vývod, rozrod, rodokmeň.
  5. Ktoré konvenčné genealogické značky poznáte. Graficky naznačte a pomenujte aspoň 10 značiek.

  METROLÓGIA
  1. Čo skúma metrológia a v čom je jej význam pre prácu historika?
  2. Čo bolo dôvodom nejednotnosti mier a váh v stredoveku a z čoho vychádzali snahy o unifikáciu? S ktorými uhorskými panovníkmi sa uvedené snahy spájajú?
  ...
  6. Na čo slúžili duté miery? Uveďte aspoň 5 historických dutých mier.
  7. Ako rozdeľujeme miery hmotnosti a ktoré z nich poznáte?
  8. Uveďte aspoň 3 historické kusové miery. Jednu bližšie popíšte.

  SFRAGISTIKA
  1. Charakterizujte sfragistiku ako vednú disciplínu.
  2. Čo je to sigillum, typárium, legenda, perlovec, averz, reverz, plika?
  3. Ktoré funkcie plnila pečať v stredoveku?
  4. Podľa ktorých kritérií možno deliť pečate? Uveďte príklady.
  ...
  8. Ktoré druhy kráľovských (panovníckych) pečatí sa používali?
  9. Bližšie charakterizujte rozdelenie pečatí z hľadiska ich pôvodu.

  NUMIZMATIKA
  1. Čo je to faleristika?
  2. Charakterizujte numizmatiku ako vedeckú disciplínu.
  3. Podľa ktorých kritérií je možné deliť platobné prostriedky? Uveďte aj príklady.
  4. Vysvetlite rozdiel medzi bankovkou a štátovkou.
  5. Ktoré funkcie plnia peniaze v spoločnosti?
  6. Vysvetlite pojmy mena, bimetalizmus, minca, stríž, zrno.
  7. Na ktoré hlavné obdobia možno rozdeliť vývoj meny u nás?
  8. Ktoré vysoké štátne vyznamenania SR poznáte?