Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Vypracované otázky ku skúške z Anorganickej chémie 1

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
117 x
Veľkosť
3,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41722
Posledná úprava
16.03.2013
Zobrazené
5 164 x
Autor:
ppc757
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Záverečná skúška z Anorganickej chémie - 1.ročník. Vypracované otázky, ktoré sú v požiadavkách na skúšku.

1. Atóm, molekula, ión, prvok, zlúčenina.
Atóm je elektricky neutrálna častica pozostávajúca z jedného kladne nabitého atómového jadra a záporne nabitého elektrónového obalu
Molekula – je elektricky neutrálna častica zložená zo známeho počtu vzájomne viazaných atómov
Ión je jednojadrová alebo viacjadrová elektricky nabitá častica
Prvok je látka zložená z atómov s rovnakým protonovým číslom
Zlúčenina je látka definovaného zloženia nezávislého od spôsobu prípravy, zložená z navzájom viazaných atómov viacerých prvkov

2. Chemické sústavy, vyjadrovanie zloženia chemických sústav.
Chemické sútavy - čisté chemické látky a ich zmesi
Homogénne sústavy – majú v každej časti rovnaké makroskopické vlastnosti (zloženie, hustota a farebnosť, skupinský stav) alebo sa tieto vlastnosti menia spojite
Roztok – homogénna kvapalná alebo tuhá sústava zložená z viacerých chemických látok, ktorej zloženie sa môže v istom intervale plynule meniť.
Rozpúšťadlo – látka, ktorá je v nadbytku oproti ostatným látkam
Heterogénna sústava – sústava pozostáva z viacerých fáz (homogénne časti sústavy)
Skupinský stav – prvkov, zlúčnín a zmesií sa vyznačuje symbolmi:
g- gaseus, plyn, l – liquidus, kvapalina, s – solidus, tuhá látka, aq – látka je rozpustená vo vode, solv. – látka rozpustená v inom rozpúšťadle Množstvo chemickej látky a zloženie sústavy
Látkové množstvo označuje n, jednotkou je 1 mol. Jeden mol každej chemickej látky obsahuje rovnaký počet jednotiek tejto látky. Avogadrova konštata NA = 6,022.1023
Mólová hmotnosť – hmotnosť jedného mólu látky L, označuje sa symbolom M(L) a vyjadruje sa g.mol-1 Vzťah medzi hmotnosťou chemickej látky a jej látkovým množstvom n(L)
M(L) = M(L) . n(L)

3. Zloženie a štruktúra atómu; Schrödingerova rovnica, kvantové čísla, atómové orbitály.
Atómy predstavujú mikrosystémy so zložitou vnútornou štruktúrou, ktorá pozostáva zo základných častíc. Tieto častice sa zúčastňujú výstavby atómov všetkých chemických prvkov. Častice atómov → protón, neutrón, elektrón. Atómové jadro je tvorené protónmi a neutrónmi.
Schrödingerova rovniaca – základná rovnica kvantovej mechaniky. Formuluje sa Ĥψ = Eψ
Ĥ je tzv. Hamiltonov operátor – predstavuje všeobecnú formu kinetickej a potenciálnej energie systému. Táto reakcia sa číta: pôsobenie operátora Ĥ na funkciu ψ dáva súčin tejto funkcie a celkovej energie E.
Kvantové čísla – n – hlavné kvantové číslo – je hlavnou mierou energie elektrónu v častici, čím v danej častici má funkcia ψ väčšie číslo n, tým je energia elektrónu vyššia (menej záporná), l – vedľajšie (orbiátové) kvantové číslo, je mierou orbitálového momentu hybnosti elektrónu a pre viacelektrónové častice aj energie elektrónu. Čílo l určuje tiež „tvar“ orbitálu, ml – je magnetické kvantové číslo, určuje možné hodnoty priemetu vektora orbitálového momentu hybnosti do smeru vonkajšieho poľa, ms – je mierou vnútorného momentu hybnosti nazývaného spi. (magnetické spinové kvantové číslo)
...

Kľúčové slová:

anorganická chémia

chémia

atómy

elektrónový štruktúrny vzorec

elektrické vlastnosti

reakcie

fyzikálne a chemické vlastnostiObsah:
 • 1.Atóm, molekula, ión, prvok, zlúčenina.
  2.Chemické sústavy, vyjadrovanie zloženia chemických sústav.
  3.Zloženie a štruktúra atómu; Schrödingerova rovnica, kvantové čísla, atómové orbitály
  4.Viacelektrónové atómy; Pauliho vylučovací princíp, výstavbový princíp, Hundovo pravidlo maximálnej multuplicity.
  5.Viacelektrónové atómy a ich ióny.
  6.Klasifikácia prvkov podľa elektrónovej konfigurácie ich atómov a iónov
  7.Periodický zákon a periodická sústava prvkov.
  8.Fyzikálna podstata chemickej väzby. Väzba v H2z.
  9.Experimentálne poznatky o chemickej väzbe; energia a dĺžka chemickej väzby.
  10.Ionizačná energia, elektrónová afinita, elektronegativita; polarita chemickej väzby.
  11.Tvorba molekulových orbitálov metódou LCAO, podmienky tvorby MO; klasifikácia MO v dvojjadrových časticiach podľa symetrie, väzbového charakteru a energie; väzbový poriadok.
  12.Elektrónová konfigurácia dvojjadrových častíc (Li2z  Ne2z, HF, CO a ich analógov).
  14.Teória odpudzovania valenčných elektrónových párov, tvar častíc.
  15.Elektrónový štruktúrny vzorec a tvar častíc N2, O2, F2, HF, CO2, SO2, NO2- a ich elektrónovo-štruktúrnych analógov.
  16. Elektrónový štruktúrny vzorec a tvar častíc BF3, NO3-, SO3, NH3, NH4+, SO42- a ich elektrónovo-štruktúrnych analógov.
  17. Elektrónový štruktúrny vzorec a tvar častíc ClF3, XeF4, PF5, SF6 a ich elektrónovo-štruktúrnych analógov.
  18. Elektrónový štruktúrny vzorec a tvar častíc H2O, HNO3, H2O2 a H2SO4.
  19.Iónová väzba; vlastnosti iónov; štruktúrny typ NaCl, CsCl, ZnS a CaF2; Niggliho vzorce .
  20.Vodíková väzba a jej dopad na fyzikálne vlastnosti látok.
  21.Druhy kryštalických látok podľa druhu častíc a charakteru súdržných síl medzi časticami.
  22.Polymorfia, alotropia a izomorfia.
  23.Elektrické vlastnosti molekúl; dipólový moment a jeho súvislosť s tvarom molekúl.
  24.Elektrická vodivosť látok, vodiče, polovodiče, izolátory.
  25.Elektrické vlastnosti látok; polarita rozpúšťadiel .
  26.Magnetické vlastnosti, diamagnetizmus, paramagnetizmus; magnetický moment.
  27.Optické vlastnosti látok, Lambertov-Beerov zákon
  28.Termické vlastnosti anorganických látok; termický rozklad.
  29.Skupenské premeny látok a ich súvis so súdržnými silami medzi časticami látok.
  30.Roztoky; rozpúšťanie plynných a tuhých látok v kvapaline, solvatácia častíc, rozpustnosť a krivka rozpustnosti.
  31.Elektrolyty a ich ionizácia v roztokoch.
  32.Vnútorná energia, entalpia, entrópia a Gibbsova energia - ich význam v chémii.
  33.Podmienky samovoľnosti chemických a fyzikálnych dejov.
  34.Rovnováha chemickej reakcie, reakčný kvocient, rovnovážna konštanta Ka, Kc a Kp.
  35.Vplyv teploty, tlaku, pridania alebo odobratia zložky sústavy na zloženie rovnovážnych sústav.
  36.Rýchlosť chemickej reakcie, rýchlostná rovnica
  37.Vplyv teploty, katalyzátora a koncentrácií látok zúčastňujúcich sa chemickej reakcie na rýchlosť chemickej reakcie
  38.Katalyzátory, druhy katalýzy
  39.Kyseliny, zásady a produkty ich vzájomných reakcií z hľadiska Brönstedovej a Lewisovej koncepcie.
  40.Autoprotolýza, veličiny pH, pOH a pKw.
  41.izácia Brönstedovych kyselín a zásad, konštanty Ka a Kb, sila oxokyselín.
  42.Hydrolýza katiónov a aniónov.
  43.Amfiprotné a amfotérne látky.
  44.Komplex, koordinačná zlúčenina; reakcie tvorby komplexov, konštanta stálosti komplexov.
  45.Oxidácia, redukcia, elektródový potenciál, Nernstova rovnica.
  46.Elektródové potenciály kovov, elektrochemický rad napätia.
  47.Reakcie kovových prvkov s vodou, kyselinami a hydroxidmi v ich roztokoch.
  48.Druhy vylučovacích reakcií; spôsoby zrážania.
  49.Rozpustnosť málorozpustných silných elektrolytov a konštanta rozpustnosti KS.
  38.Periodický zákon D.I. Mendelejeva; prejavy periodicity.
  51.Atómové a iónové polomery, ionizačná energia, elektronegativita.
  52.Inertný elektronový pár a jeho dôsledky pre redoxnú stálosť zlúčenín p-prvkov 6. periódy.
  53.Spôsoby väzby atómu vodíka v zlúčeninách, klasifikácia hydridov.
  54.Príprava, priemyselná výroba a vlastnosti vodíka.
  ...
  110. Príprava, štruktúra a vlastnosti oxidu manganičitého a managanitanov.
  111. Fyzikálne a chemické vlastnosti železa, kobaltu a niklu, výroba železa
  112. Príprava a vlastnosti železnatých, železitých, kobalnatých, kobalitých a nikelnatých solí a komplexov
  113. Fyzikálne a chemické vlastnosti ľahkých a ťažkých platinových kovov, štruktúra ich komplexov
  114. Fyzikálne a chemické vlastnosti medi, striebra a zlata
  115. Príprava a vlastnosti halogenidov, oxidov, hydroxidov a sulfidov medi, striebra a zlata
  116. Fyzikálne a chemické vlastnosti zinku, kadmia a ortuti
  117. Príprava a vlastnosti halogenidov, oxidov, hydroxidov a sulfidov zinku, kadmia a ortuti.
  118. Spôsoby väzby atómov lantanoidov a aktinoidov v zlúčeninách
  119. Fyzikálne a chemické vlastnosti lantanoidov, ich oxidov a soli
  120. Lantanoidová kontrakcia a jej dôsledky
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko