Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Vypracované otázky - Finančný manažment

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8701
Posledná úprava
13.04.2018
Zobrazené
1 369 x
Autor:
tanganika
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakterizujte FM ako subsystem manažmentu ekonomického subjektu.
Život každej spoločnosti je podmienený ekon. činnosťou, ktorá je vnútorným obsahom jej ekon. systému. Cieľom tejto činnosti je tvorba a realizácia statkov materiálovej a nemateriálovej povahy. Nositeľom tejto činnosti sú ekon. subjekty súkromného sektora a verejného sektora.
Finanč. manaž. ako špecifická činnosť ekon. subjektu predstavuje nezastupiteľný subsystém v systéme každej ekon. jednotky.

2. Definícia FM a jeho predmet
Pod fin. man. rozumieme špecifickú ekonomickú činnosť zabezpečenú fin. manažérmi, ktorej predmetom je:
1) tvorba a trvalá obnova fin. zdrojov podnikového kapitálu v rozsahu potrieb vybavenia ekon.subjektu, majetku investičného charakteru vecnej povahy a fin. investícií
2)efektívna alokácia jednotlivých fin .zdrojov do obežného majetku
3) tvorba a rozdelovanie výsledkov fin. hospodárenia ekon. subjektu

3. Fin manažéri v podniku, ich členenie a požiadavky na ich profesionálnu spôsobilosť.
Finanční manažéri patria k manažérom špecialistom. Sú zastúpení na všetkých úrovniach manaž. podniku. Delíme ich podľa plnenia úloh na :
1) všeobecní manaž. - pôsobia najmä v malých podnikoch a v organizáciách verejného sektora
2) funkčne špec.manažéri - zodpovedajú za špecializovanú oblasť fin. manaž. vo veľkých podnikoch
Finančný manažéri sú zodpovední za všetky prijímané finančné rozhodnutia. tieto musia byť :
a) v súlade s dodržiavaním príslučných právnych noriem
b) podriadené rešpektovaniu faktorov vonkajšieho ekon. prostredia, stavu dynamiky ekonomiky, rozpočtovej politiky,...
c) podriadené rozvoju fin. infraštruktúry (pôsobeniu fin. sprostredkovateľov -bánk)

Kľúčové slová:

manažment

formovanie

akcie

vlastné imanie

platenie

platobný styk

elektronické bankovníctvoObsah:
 • 1. Charakterizujte FM ako subsystem manažmentu ekonomického subjektu.
  2. Definícia FM a jeho predmet
  3. Fin manažéri v podniku, ich členenie a požiadavky na ich profesionálnu spôsobilosť.
  4. Faktory externého prostredia a ich vplyv na FM ekonomického subjektu
  5. Ekonomická podstata FM ekonomického subjektu, nástroje, prostredníctvom ktorých sa vyjadruje /peňažné vzťahy a nástroje ich realizácie/
  6. Charakterizujte predmet finančného rozhodovania, jeho ciele a vymenujte jeho kategórie využívané v podniku
  7.Osobnosti predmetu finančného rozhodovania v ekonomických subjektoch VS
  8. Úrok a jeho využívanie vo vzťahu k jednotlivým ukazovateľom časovej hodnoty peňazí
  9. Umorovateľ a jeho využívanie vo FM podniku
  10. Vysvetlite využitie úročiteľa, sporiteľa a fodovateľa vo fin rozhodovaní ekonomického
  11. Vysvetlite využitie úročiteľa a sporiteľa a fonfovateľa vo fin rozhodovaní podniku
  12. Peňažné toky vo fin rozhodovaní ekonomického subjektu - nástroj manažmentu platovnej sily
  13. Hospodársky výsledok podniku a rozdeľovanie zisku
  14. Finančné riziko - oblasit jeho prejavu a spôsob kvantifikácie
  15. Finančná štruktúra ekonomického subjektu a faktory, ktoré ju ovplyvňujú
  16. Vývoj teórií o formovaní a dôsledkoch vytvorenej finančnej štruktúry
  17. Charakterizujte optimálnu finančnú štruktúru
  18. Základné členenie zdrojov tvorby finančnej štruktúry podniku
  19. Osobnosti tvorby finančnej štruktúry v ekonomických subjektoch VS
  20. Zobrazte finančnú štdruktúru ,,obce” alebo iného ekonomického subjektu VS
  21. Akcie - externý finančný zdroj akciovej spoločnosti
  22. Emisia akcií a jej vplyv na zákaldné imanie a zmeny vlastného imania spoločnosti
  23. Definujte warrant a opciu vo vzťahu k akciám
  24. Vymenujte interne finančné zdroje podnikového kapitálu a využitie zisku
  25. Odpisy vo financovaní majetku dlhodovej investičnej povahy
  ...
  ...
  ...
  70. Ciele, fázy a ukazovatele retrospektívnej finančnej analýzy
  71. Ciela, fázy a metódy perspektívnej finančnej analýzy
  72. Platobný systém, platobný styk, fázy platenia, jeho účasníci, dokumenty a doklady
  73. Voľba metód a nástrojov platenia z hľadiska zabezpečovania platobnej schopnosti /platobná schopnosť - jej podmienenosť formami financovania, likviditou, voľbou bezrizikových nástrojov platenia/
  74. Formy platenia na vnútornom trhu a nedokumentárne metódy platenia
  75. Platenie akreditívom, zmenkou a Ďalšími platobnými prostriedkami na vnútornom trhu
  76. Voľba nástrojov platenia v zahraničnom styku - kritéria
  77. Platobný prísľub, dokumentárne inkaso a banková záruka - stručne charakterizujte a zdôvodnite ich využiteľnosť v zahraničnom platobnom styku
  78. Dokumentárny akreditív a dvojstranný clearing v zahraničnom platobnom styku
  79. Hladné platby a platenie prostredníctvom kotešpondečnej banky v zahraničnom platobnom styku
  80. Výhody a nevýhody tradičných platobných nástrojov v platobnom styku
  81. Nástroje elektronického bankovníctva v platobnom styku