Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Vypracované okruhy otázok na skúšku z predmetu Právna informatika

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
35 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2630
Posledná úprava
28.02.2017
Zobrazené
3 755 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kvalitne vypracované otázky z právnej informatiky.

Ukážka:

1. Definujte pojem právny informačný systém
Právny informačný systém je komplexnou databázou úplných textov právnych predpisov - to znamená, že PIS obsahujú všetky druhy právnych dokumentov, takže v databázach sa nachádza celý právny poriadok daného štátu, a to vo všetkých formách

2. V čom spočívajú základné princípy informatizovaných právnych dokumentov?
- pre vyhľadávanie dokumentov je potrebný systém → program, schopný vytriediť z veľkého množstva dokumentov tie čo vyhovujú zadaným kritériám
- na to slúžia pomocné súbory, najmä slovník a index
- slovník - po zadaní určitého hľadaného slova počítač najprv kontroluje či ho má uložené v slovníku, ak ho nenájde → chybové hlásenie, ignoruje pri tom tzv. prázdne výrazy napr. ten , tá, tento, ...
- index - po prehľadaní slovníka počítač konzultuje s pomocným súborom indexov - je to slovník doplnený údajom kde sa hľadané slovo v texte vyskytuje, je zoradený podľa abecedy
- tezaurus - slovník ktorý obsahuje úplný výpočet pojmov zoradených hierarchicky - umožňuje vyhľadávať synonymá, nadradené resp. podradené pojmy, teda umožňuje zadanie presnejších kritérií výberu
- po vyhľadaní výrazu pracuje ďalšia časť programu, ktorá dokumenty číta a odošle žiadateľovi

Kľúčové slová:

Právna informatika

elektronické informácie

pramene

funkcie

právne predpisy

právna norma

zbierka zákonov

charakteristika

správnosťObsah:
 • 1. Definujte pojem právny informačný systém
  2. V čom spočívajú základné princípy informatizovaných právnych dokumentov?
  3. Charakterizujte veľké PIS a aké sú ich základné súčasti.
  4. Čo znamená komplexnosť v PIS?
  5. Čo znamená dátová otvorenosť v PIS?
  6. Čo znamená poskytovanie služieb na diaľku v PIS?
  7. Vysvetlite, čo znamenajú pojmy register, fulltext, fragmenty textu, obohatený text v súvislosti s PIS.
  8. Definujte pojem právna informatika a čím sa zaoberá.
  9. Určite počiatky právnej informatiky u nás a uveďte jej vývojové etapy.
  10. Z ktorých oblastí spoločenského života využíva poznatky právna informatika?
  11. Čo je z hľadiska právnej informatiky automatizovaný systém právnych informácií?
  12. Vymedzte pojem informácia zo všeobecného hľadiska?
  13. Aké druhy informácií poznáme a urobte ich stručnú charakteristiku.
  14. Aké sú základné vlastnosti elektronických informácií
  15. Aké druhy ohrozenia a zraniteľnosti informácií v elektronickej forme poznáte (urobte ich stručnú charakteristiku).
  16. Urobte základné členenie informácií.
  17. Ako členíme odborné informácie.
  18.Urobte členenie odborných informácií z hľadiska funkcií.
  19.Súčasťou akého druhu informácií sú právne informácie.
  20. Definujte právne informácie.
  21. Urobte členenie právnych informácií z hľadiska prameňov.
  22. Čo zaraďujeme do oficiálnych právnych informácií?
  23. Čo zaraďujeme do neoficiálnych právnych informácií?
  24. Definujte, čo je právny poriadok.
  25. Čo je základným prvkom právneho systému z hľadiska PIS?
  26. Čo je právna norma a ktoré sú pojmové znaky právnej normy?
  27. Aké druhy právnych noriem poznáme?
  28. Urobte triedenie systému práva.
  29. Vymedzte typickú formálno-právnu štruktúru právnej normy.
  30. Čo obsahuje hlavička právneho predpisu?
  31.Čo tvorí základnú štrukturálnu jednotku právneho textu a ako sa člení?
  32.Ktoré druhy predpisov patria medzi primárne právne predpisy?
  33.Ktoré druhy predpisov patria medzi sekundárne právne predpisy?
  34.Čo rozumieme pod pojmom účinnosť právnej normy?
  35. Vysvetlite vzťah medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy?
  36.Čo znamená pojem legisvakačná lehota?
  37.Do pôsobnosti ktorého štátneho orgánu patrí vydávanie Zbierky zákonov SR?
  38.Podľa akého zákona a ktoré právne predpisy sa vyhlasujú uverejnením v Zbierke zákonov SR?
  39.Podľa akého zákona a ktoré právne predpisy sa uverejňujú v Zbierke zákonov SR
  40.Urobte prehľad a stručnú charakteristiku PIS vo vybraných krajinách sveta - Francúzsko.
  41.Urobte prehľad a stručnú charakteristiku PIS vo vybraných krajinách sveta - Belgicko.
  42.Urobte prehľad a stručnú charakteristiku PIS vo vybraných krajinách sveta - Švajčiarsko.
  43.Urobte prehľad a stručnú charakteristiku PIS vo vybraných krajinách sveta - Taliansko.
  46.Urobte prehľad a stručnú charakteristiku portálu EPI.
  ...
  ...
  ...
  78. Pôsobnosť zákona č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov o ochrane osobných údajov (pozitívne, negatívne vymedzenie).
  79. Definujte prevádzkovateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov.
  80. Definujte sprostredkovateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov.
  81. Uveďte oprávnenia sprostredkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
  82. Ktoré kategórie osobných údajov sú zakázané spracúvať v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
  83. Charakterizujte správnosť a aktuálnosť osobných údajov v informačnom systéme a v tejto súvislosti zodpovednosť.
  84. Definujte pojem osobný údaj podľa zákona o ochrane osobných údajov.
  85. Kto môže byť predsedom Úradu na ochranu osobných údajov?
  86. Vymedzte spôsoby kreovania a zániku funkcie predsedu Úradu na ochranu osobných údajov.
  87. Kto je oprávnenou osobou podľa zákona o ochrane osobných údajov?
  88. Definujte obsah a rozsah zodpovednosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa za bezpečnosť osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov?
  89. Kto môže byť vymenovaný za inšpektora podľa zákona č. 428/2002 Z.z.?
  90. Do koľkých dní musí oznámiť prevádzkovateľ opravu alebo likvidáciu osobných údajov dotknutej osobe?
  91. Právna úprava registrácie a evidencie informačných systémov obsahujúcich osobné údaje.
  92. Vykonávanie dohľadu nad ochranou osobných údajov.
  93. Uveďte definíciu osobného údaju v zmysle smernice 95/46/EC Európskeho parlamentu a Rady z 24. 10. 1995.
  94. Pre koho platí povinnosť mlčanlivosti v zmysle zákona o ochrane osobných údajov?
  95. Čo obsahuje bezpečnostný projekt podľa zákona o ochrane osobných údajov
  96. Aké je funkčné obdobie, práva a povinnosti vrchného inšpektora.
  97. Definujte pojem cezhraničný tok osobných údajov a vymedzte účinnosť tejto právnej úpravy v právnom poriadku SR.
  98. Definujte pojem informačný systém v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
  99. Definujte pojem všeobecne použiteľný identifikátor.
  100. Vymedzte základné princípy osobných údajov vymedzené v Pokynoch pre spracovávanie osobných údajov v automatizovaných informačných systémoch, prijatých Valným zhromaždením OSN 14. 12. 1990.