Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových

Všeobecná ekonomická teória - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38124
Posledná úprava
22.11.2011
Zobrazené
1 621 x
Autor:
kasikml
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
PREDMET EKONÓMIE, JEJ METODOLÓGIA. ZÁKLADNÉ PROBLÉMY ORGANIZÁCIE EKONOMIKY.

1.1 Charakterizujte stručne predmet skúmania ekonomickej teórie v hlavných etapách vývoja

V koncepcií klasických ekonómov sa ekonómia považovala za vedu, ktorej predmetom skúmania je bohatstvo. Klasický ekonómovia stotožňujú bohatstvo s hmotnými statkami.

Druhý typ definície predmetu skúmania ekonomickej vedy vymedzili neoklasickí ekonómovia. Zamerali sa na širšie poňatie bohatstva: za bohatstvo považujú všetko to, čo je pre človeka užitočné. Miesto kde sa uskutočňujú výmeny a kde sa overuje (verifikuje) hodnota statkov, je trh.

V realite však existujú aj také ekonomiky, kde všetky výmeny neprechádzajú trhom. Preto tretí typ vymedzenia predmetu ekonomickej vedy je naďalej spojený s ideou užitočnosti, prekračuje však úzke poňatie trhu. Ekonómia sa definuje ako veda, ktorá skúma spôsob, akým jednotlivci, skupiny a celá spoločnosť využíva vzácne zdroje, za účelom čo najlepšieho uspokojenia ich potrieb.  

Kľúčové slová:

ekonómia

ekonomika

fyziokratizmus

neoklasická ekonómia

náklady

dokonalá konkurencia

oligopol

trhová ekonomikaObsah:
 • OBSAH:
  1 Predmet ekonómie, jej metodológia. Základné problémy organizácie ekonomiky. 7
  1.1 Charakterizujte stručne predmet skúmania ekonomickej teórie v hlavných etapách vývoja 7
  1.2 Vysvetlite v čom spočíva podstata vzájomného vzťahu medzi týmito ekonomickými kategóriami: ekonomický subjekt, jeho potreby, obmedzenosť výrobných zdrojov, problém voľby! 7
  1.3 Na konkrétnom príklade objasníte rozdiel, ktorý existuje medzi normatívnou a pozitívnou ekonomikou. 7
  1.4 Opíšte základné rozdiely v prístupoch skúmania používaných v mikroekonomickej, makroekonomickej a mezoekonomickej analýze! 8
  1.5 Zdôvodníte, prečo v ekonomickej analýze nutne využívame tak deduktívnu ako aj induktívnu metódu skúmania! 8
  1.6 Pokúste sa definovať podstatu ekonomického modelu a vymenujte typy rovníc, ktoré sa v ňom využívajú! 9
  1.7 Vymenujte základné etapy rozvoja ekonomickej vedy a uveďte ich hlavných predstaviteľov 9
  1.8 Opíšte stručne podstatu markantilizmu 9
  1.9 Uveďte hlavné rysy fyziokratizmu 10
  1.10 Stručne charakterizujte učenie A. Smitha 10
  1.11 Pokúste sa vysvetliť podstatu Sayovho zákona trhov 10
  1.12 Objasnite podstatu východiskových hypotéz neoklasickej ekonómie 10
  1.13 Charakterizujte stručne hlavne ekonomické smery, ktoré vznikajú ako reakcia na keynesovské ekonomické učenie 11
  1.14 Vymenujte a stručne komentujte tri hlavné úlohy organizácie ekonomiky 11
  1.15 V čom spočíva rozdiel medzi voľným a ekonomickým statkom 11
  1.16 Nakreslite hranicu produkčných možností spoločnosti a ekonomicky interpretujte body ležiace pod, a nad touto krivkou 12
  1.17 Vysvetlite podstatu princípu ceteris paribus. 12
  1.18 Čo je to kontrolovaný experiment 12
  1.19 Akých chýb sa musíme vyvarovať pri používaní kontrolovaného experimentu 13
  1.20 V čom spočíva špecifický charakter ekonomických zákonov 13
  1.21 Vysvetlite podstatu zákona konštantných a rastúcich alternatívnych nákladov (nákladov obetovaných príležitosti) 13
  1.22 Prečo možno považovať zákon klesajúcich výnosov za zákon o optimálnych proporciách medzi výrobnými faktormi 13
  1.23 V čom spočíva rozdiel medzi zákonom klesajúcich výnosov a zákonom konštantných, rastúcich alebo klesajúcich výnosov z rozsahu produkcie? Vysvetlite na konkrétnom príklade 14
  2 Teória dopytu a ponuky 15
  2.1 Charakterizujte trh ako ekonomickú kategóriu 15
  2.2 Stručne opíšte základné subjekty trhu 15
  2.3 Aké typy trhov poznáme 15
  2.4 Rozlíšte pojmy: individuálny dopyt, čiastkový (trhový) dopyt a agregátny dopyt 16
  2.5 Aké ekonomické súvislosti vyjadrujú zákon klesajúceho dopytu 16
  2.6 Rozlíšte pojmy: individuálna ponuka, čiastková (trhová) ponuka a agregátna ponuka 16
  2.7 Vysvetlite podstatu zákona rastúcej ponuky 16
  2.8 Opíšte stav trhovej rovnováhy a možných nerovnovážnych situácií 16
  2.9 Vysvetlite na konkrétnom príklade vplyv zmeny ceny iných statkov na dopyt po statku X 17
  2.10 Graficky vyjadrite a stručne komentujte vplyv zmeny dôchodku spotrebiteľa na dopyt po inferiórnom statku 17
  2.11 Graficky vyjadrite a stručne komentujte vplyv zvýšenia ceny výrobných faktorov na ponuku statku X 18
  2.12 Vysvetlite pojem priamej cenovej elasticity dopytu. 18
  2.13 Kedy je vhodné použiť koeficient bodovej elasticity dopytu? Svoju odpoveď zdôvodnite 18
  2.14 Kedy je vhodné použiť koeficient oblúkovej elasticity dopytu? Svoju odpoveď zdôvodnite 19
  2.15 Aká typy priamej cenovej elasticity dopytu poznáme 19
  2.16 Ktoré činitele vplývajú na koeficient priamej cenovej elasticity dopytu 19
  2.17 Vysvetlite v čom spočíva rozdiel medzi priamou a nepriamou cenou elasticitou dopytu 19
  2.18 Aká je obsahová náplň pojmu dôchodkovej elasticity dopytu? 20
  2.19 Vysvetlite pojem priamej cenovej elasticity ponuky a charakterizujte jej typy. 20
  2.20 Stručne analyzujte činitele, ktoré vplývajú na priamu cenovú elasticitu ponuky 20
  2.21 Kedy nadobúda koeficient nepriamej cenovej elasticity ponuky kladnú, kedy zápornú a kedy nulovú hodnotu? Svoju odpoveď zdôvodnite 20
  3 Správanie spotrebiteľa a utváranie dopytu 22
  3.1 Vymenujte hlavných predstaviteľov neoklasickej ekonomickej teórie 22
  3.2 Vysvetlite pojem racionálne sa správajúceho spotrebiteľa 22
  3.3 Vysvetlite v čom spočíva subjektívny charakter kategórie užitočnosť v neoklasickej ekonomickej teórii 22
  ...